Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

2007 m. ko­vo 11 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-03-06 įsa­ky­mu Nr. 1B-186 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2004-12-24 įsa­ky­mo Nr. 1B-1180 „Dėl Mui­ti­nės pri­žiū­ri­mų pre­kių su­nai­ki­ni­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 30-1128) pa­keis­tos ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tos Mui­ti­nės pri­žiū­ri­mų pre­kių su­nai­ki­ni­mo tai­syk­lės. Jos reg­la­men­tuo­ja mui­ti­nės pri­žiū­ri­mų pre­kių pa­tei­ki­mo jų su­nai­ki­ni­mo mui­ti­nės sank­cio­nuo­tam veiks­mui įfor­min­ti, su šiuo veiks­mu su­si­ju­sių mui­ti­nės do­ku­men­tų įfor­mi­ni­mo, pre­kių su­nai­ki­ni­mo, po pre­kių su­nai­ki­ni­mo li­ku­sių at­lie­kų ar­ba lau­žo mui­ti­nio įfor­mi­ni­mo tvar­ką.

2007 m. ko­vo 17 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-03-13 įsa­ky­mas Nr. 1B-204 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2005-02-14 įsa­ky­mo Nr. 1B-121 „Dėl Lei­di­mų steig­ti mui­ti­nės san­dė­lius iš­da­vi­mo, pa­nai­ki­ni­mo ir jų ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 32-1173), ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kad pra­šy­mas vėl iš­duo­ti mui­ti­nės san­dė­lio stei­gi­mo lei­di­mą tam pa­čiam as­me­niui pri­ima­mas ne anks­čiau kaip po vie­ne­rių me­tų nuo te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės spren­di­mo dėl mui­ti­nės san­dė­lio veik­los nu­trau­ki­mo įsi­ga­lio­ji­mo, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai mui­ti­nės san­dė­lio veik­la nu­trauk­ta pa­ties mui­ti­nės san­dė­lio sa­vi­nin­ko spren­di­mu.

2007 m. ko­vo 30 d.įsi­ga­lio­jo ūkio mi­nist­ro 2007-03-26 įsa­ky­mu Nr. 4-111 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ūkio mi­nist­ro 2004-04-30 įsa­ky­mo Nr. 4-154 „Dėl „Jaut­rių“ ne mais­to pre­kių są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 36-1340) pa­keis­tas ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tas „Jaut­rių“ ne mais­to pre­kių są­ra­šas. Į šį są­ra­šą yra įtrauk­tos to­kios pre­kės kaip be­siū­lės su­skys­tin­tų du­jų tal­pyk­los iš ge­le­žies ar­ba plie­no, Ka­lė­dų eg­lu­čių ap­švie­ti­mo rin­ki­niai, žais­lai su ra­tu­kais, pri­tai­ky­ti vai­kams va­ži­nė­tis (pvz., tri­ra­tu­kai, pa­spir­tu­kai, pe­da­li­niai au­to­mo­bi­liu­kai), lė­lių ve­ži­mė­liai, su­mon­tuo­ti stab­džių ant­dėk­lai, port­land­ce­men­tis, aliu­mi­na­ti­nis ce­men­tas, šla­ki­nis ce­men­tas ir kt.

2007 m. ba­landžio 29 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-04-20 įsa­ky­mu Nr. 1B-287 (Žin., 2007, Nr. 47-1843) pa­tvir­tin­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nės gar­bės žen­klų ir at­mi­ni­mo me­da­lių tei­ki­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lės, ku­rios reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nės pa­rei­gū­nų ska­ti­ni­mo gar­bės žen­klais ir at­mi­ni­mo me­da­liais pa­grin­dus, tei­ki­mo, įtei­ki­mo, ne­šio­ji­mo ir at­ėmi­mo tvar­ką.

2007 m. ge­gu­žės 12 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-04-27 įsa­ky­mas Nr. 1B-310 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2005-01-25 įsa­ky­mo Nr. 1B-68 „Dėl rei­ka­la­vi­mų as­me­nims, no­rin­tiems gau­ti TIR pro­ce­dū­ros vyk­dy­to­jo lei­di­mą, pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 51-1999). Ja­me nu­sta­ty­ta, kad as­me­nys, ku­riems pa­nai­kin­tas TIR pro­ce­dū­ros vyk­dy­to­jo lei­di­mas, ga­li pa­teik­ti pra­šy­mą ir do­ku­men­tus (jų ko­pi­jas) ga­ran­tuo­jan­čiai aso­cia­ci­jai dėl TIR pro­ce­dū­ros vyk­dy­to­jo lei­di­mo su­tei­ki­mo tik pra­ėjus 3 me­tams nuo TIR pro­ce­dū­ros vyk­dy­to­jo lei­di­mo pa­nai­ki­ni­mo.

2007 m. ge­gu­žės 20 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-05-14 įsa­ky­mu Nr. 1B-343 (Žin., 2007, Nr. 55-2167) pa­tvir­tin­tos TIR kny­ge­lės pil­dy­mo tai­syk­lės. TIR kny­ge­lė pil­do­ma lie­tu­vių kal­ba. TIR kny­ge­lės vir­še­lio 1–4 ei­lu­tes pil­do aso­cia­ci­ja „Li­na­va“, o TIR kny­ge­lės vir­še­lio 6–12 ei­lu­tes, gel­to­no­jo la­po bei at­plė­šia­mų­jų la­pų (bal­tų­jų ir ža­lių­jų) 2, 4–15 lan­ge­lius pil­do TIR kny­ge­lės tu­rė­to­jas ar­ba jo įga­lio­ta­sis as­muo. Kny­ge­lė­je ne­ga­li bū­ti try­ni­mų. Pri­rei­kus TIR kny­ge­lė­je nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti tai­so­ma, iš­sky­rus vir­še­lio 1–5 ei­lu­tė­se nu­ro­dy­tą in­for­ma­ci­ją, ku­rios tai­sy­ti ne­ga­li­ma. In­for­ma­ci­ją ga­li tai­sy­ti ją įra­šęs as­muo – TIR kny­ge­lės tu­rė­to­jas ar­ba jo įga­lio­ta­sis as­muo.

2007 m. birželio 15 d. įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2006-12-29 įsa­ky­mu Nr. 1B-891 (Žin., 2007, Nr. 3-146) pa­tvir­tin­tos Gry­nų­jų pi­ni­gų de­kla­ra­ci­jos for­mos lie­tu­vių, an­glų ir ru­sų kal­bo­mis. Gry­nų­jų pi­ni­gų de­kla­ra­ci­ja – tai do­ku­men­tas, ku­ria­me nu­ro­do­mi duo­me­nys apie fi­zi­nių as­me­nų, at­vyks­tan­čių į Eu­ro­pos Ben­dri­ją ar iš­vyks­tan­čių iš jos ga­be­na­mus gry­nuo­sius pi­ni­gus, ku­rių ver­tė ne ma­žes­nė kaip 10 000 eu­rų.

2007 m. birželio 15 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-05-25 įsa­ky­mu Nr. 1B-373 (Žin., 2007, Nr. 60-2336) pa­tvir­tin­tos Į Eu­ro­pos Ben­dri­ją per Lie­tu­vos Res­pub­li­ką iš tre­čių­jų ša­lių įve­ža­mų ir iš Eu­ro­pos Ben­dri­jos per Lie­tu­vos Res­pub­li­ką į tre­či­ą­sias ša­lis iš­ve­ža­mų gry­nų­jų pi­ni­gų su­mų kon­tro­lės tai­syk­lės. Jos reg­la­men­tuo­ja įve­ža­mų į Eu­ro­pos Ben­dri­ją per Lie­tu­vos Res­pub­li­ką iš tre­čių­jų ša­lių, iš­ve­ža­mų iš jos į tre­či­ą­sias ša­lis ar ve­ža­mų per ją tran­zi­tu gry­nų­jų pi­ni­gų su­mų, ku­rių ver­tė ne ma­žes­nė kaip 10 000 eu­rų, pri­va­lo­mo de­kla­ra­vi­mo ir ga­be­ni­mo kon­tro­lės tvar­ką. Šios tai­syk­lės tai­ko­mos fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims.

2007 m. birželio 24 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-06-14 įsa­ky­mu Nr. 1B-427 (Žin., 2007, Nr. 69-2776) pa­tvir­tin­tos Elek­tro­ni­nių plom­bų ap­skai­tos ir nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­nė­je mui­ti­nė­je tai­syk­lės, ku­rios nu­sta­to elek­tro­ni­nių plom­bų ap­skai­tos, sau­go­ji­mo, iš­da­vi­mo, nau­do­ji­mo bei grą­ži­ni­mo tvar­ką te­ri­to­ri­nė­se mui­ti­nė­se.

2007 m. birželio 29 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-06-22 įsa­ky­mas Nr. 1B-457 (Žin., 2007, Nr. 71-2816), ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad nuo 2007-07-01 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nės įstai­go­se pra­de­da­ma tai­ky­ti Eks­por­to kon­tro­lės sis­te­ma (ECS) bei pa­tvir­tin­tos Eks­por­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nų pri­ėmi­mo, šių de­kla­ra­ci­jų mui­ti­nio įfor­mi­ni­mo ir eks­por­to mui­ti­nės for­ma­lu­mų at­li­ki­mo, tai­kant Eks­por­to kon­tro­lės sis­te­mos (ECS) prie­mo­nes, tai­syk­lės.

2007 m. rug­sė­jo 21 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-09-12 įsa­ky­mu Nr. 1B-595 (Žin., 2007, Nr. 99-4030) pa­tvir­tin­ti Pre­kių sau­go­ji­mo vie­tos (te­ri­to­ri­jos) tin­ka­mu­mo A, B, C ar­ba D ti­po mui­ti­nės san­dė­lio, lai­ki­no­jo pre­kių sau­go­ji­mo san­dė­lio (im­por­to ir eks­por­to ter­mi­na­lo) ar­ba lais­vo­jo san­dė­lio veik­lai ir jos prie­žiū­rai rei­ka­la­vi­mai. Pre­kių sau­go­ji­mo vie­tos (te­ri­to­ri­jos) tin­ka­mu­mą mui­ti­nės san­dė­lio, ter­mi­na­lo ar­ba lais­vo­jo san­dė­lio veik­lai nu­sta­to ir jos mui­ti­nę prie­žiū­rą at­lie­ka te­ri­to­ri­nė mui­ti­nė, ku­rios veik­los zo­no­je pa­gei­dau­ja­ma įsteig­ti ar­ba yra įsteig­tas mui­ti­nės san­dė­lis, ter­mi­na­las ar­ba lais­va­sis san­dė­lis.

2007 m. spa­lio 1 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-08-02 įsa­ky­mu Nr. 1B-541 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2004-04-02 įsa­ky­mo Nr. 1B-293 „Dėl Vien­kar­ti­nės ga­ran­ti­jos nau­do­ji­mo mui­ti­nė­je tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 87-3474) pa­keis­tos ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tos Vien­kar­ti­nės ga­ran­ti­jos nau­do­ji­mo mui­ti­nė­je tai­syk­lės. Jos nu­sta­to pi­ni­gi­nio už­sta­to, vien­kar­ti­nės ga­ran­ti­jos do­ku­men­tų ir vien­kar­ti­nės lakš­tų for­mos ga­ran­ti­jos do­ku­men­tų bei vien­kar­ti­nės ga­ran­ti­jos lakš­tų (for­ma TC 32) nau­do­ji­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nės įstai­go­se tvar­ką.

2007 m. lap­kri­čio 1 d.įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-10-30 įsa­ky­mu Nr. 1B-717 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2004-04-01 įsa­ky­mo Nr. 1B-289 „Dėl Ta­ri­fi­nių kvo­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo mui­ti­nė­je tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (Žin., 2007, Nr. 113-4619) pa­keis­tos ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tos Ta­ri­fi­nių kvo­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo mui­ti­nė­je tai­syk­lės. Jos reg­la­men­tuo­ja ta­ri­fi­nių kvo­tų, ku­rios ski­ria­mos pa­gal mui­ti­nės de­kla­ra­ci­jos kvo­tuo­ja­mų pre­kių iš­lei­di­mo į lais­vą apy­var­tą mui­ti­nės pro­ce­dū­rai įfor­min­ti pri­ėmi­mo lai­ką ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­ką.
2007 m. lap­kri­čio 11 d. įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-10-30 įsa­ky­mu Nr. 1B-715 (Žin., 2007, Nr. 115-4738) pa­tvir­tin­tas Mui­ti­nės pos­tų su jiems pri­skir­ta kom­pe­ten­ci­ja są­ra­šas bei nu­sta­ty­ta, kad mui­ti­nės pos­tai sa­vo veik­lą vyk­do pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, nu­sta­ty­tą Eu­ro­pos Ben­dri­jos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­tų tei­sės ak­tais bei Mui­ti­nės pos­tų su jiems pri­skir­ta kom­pe­ten­ci­ja są­ra­šu.
2008 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-10-09 įsa­ky­mu Nr. 1B-659 (Žin., 2007, Nr. 107-4396) pa­tvir­tin­tos Su­pap­ras­tin­tos Ben­dri­jos ir ben­dro­sios tran­zi­to pro­ce­dū­ros, at­lie­ka­mos nau­do­jan­tis įga­lio­to­jo siun­tė­jo ir įga­lio­to­jo ga­vė­jo sta­tu­su, tai­ky­mo tai­syk­lės. Jos reg­la­men­tuo­ja įga­lio­to­jo siun­tė­jo ir įga­lio­to­jo ga­vė­jo sta­tu­so su­tei­ki­mo as­me­nims bei Ben­dri­jos ir ben­dro­sios tran­zi­to pro­ce­dū­rų, at­lie­ka­mų nau­do­jan­tis to­kiu sta­tu­su, įfor­mi­ni­mo mui­ti­nė­je tvar­ką ir są­ly­gas, tran­zi­to de­kla­ra­ci­jos, pa­tei­kia­mos Nau­jo­sios kom­piu­te­ri­zuo­tos tran­zi­to sis­te­mos (NCTS) prie­mo­nė­mis, ir ben­dro­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio do­ku­men­to tran­zi­to rin­ki­nio, nau­do­ja­mo, kai tai­ko­ma grįž­ta­mo­ji pro­ce­dū­ra, įfor­mi­ni­mo šiais tran­zi­to pro­ce­dū­ros tai­ky­mo at­ve­jais tvar­ką, taip pat pre­kių, ku­rioms tai­ko­ma Ben­dri­jos ar­ba ben­dro­ji tran­zi­to pro­ce­dū­ra, at­lie­ka­ma nau­do­jan­tis įga­lio­to­jo siun­tė­jo ir įga­lio­to­jo ga­vė­jo sta­tu­su, mui­ti­nės prie­žiū­ros ypa­tu­mus.
2008 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-10-26 įsa­ky­mu Nr. 1B-713 (Žin., 2007, Nr. 113-4618) pa­tvir­tin­tos Įga­lio­tų­jų eko­no­mi­nių ope­ra­ci­jų vyk­dy­to­jų ser­ti­fi­ka­tų iš­da­vi­mo, at­šau­ki­mo ir įga­lio­tų­jų eko­no­mi­nių ope­ra­ci­jų vyk­dy­to­jų sta­tu­so ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo tai­syk­lės, ku­rios nu­sta­to pra­šy­mo iš­duo­ti įga­lio­to­jo eko­no­mi­nių ope­ra­ci­jų vyk­dy­to­jo ser­ti­fi­ka­tą su­ra­šy­mo ir pa­tei­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mui­ti­nei tvar­ką, taip pat AEO ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mo, at­šau­ki­mo, įga­lio­to­jo eko­no­mi­nių ope­ra­ci­jų vyk­dy­to­jo sta­tu­so ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo tvar­ką.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“