Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Su gimtadieniu kolegos!

Algimantui Klemensui Baubliui -75

Al­gi­man­tas Kle­men­sas Baub­lys gi­mė 1933 m. sau­sio 6 d. Tau­ra­gės ap­skri­ties Žy­gai­čių baž­nyt­kai­my­je, pra­džios mo­kyk­los mo­ky­to­jų šei­mo­je.

Bai­gęs Še­du­vos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, 1952 m. įsto­jo į Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­to Me­cha­ni­kos fa­kul­te­to au­to­mo­bi­lių trans­por­to eks­plo­a­ta­ci­jos spe­cia­ly­bę. 1957 m., ga­vęs in­ži­nie­riaus me­cha­ni­ko di­plo­mą, bu­vo pa­skir­tas į Pa­ne­vė­žio au­to­trans­por­to kon­to­rą (vė­liau au­to­bu­sų-tak­so­mo­to­rų au­to­ū­kį) Eks­plo­a­ta­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ku, nuo 1959 m. sau­sio 15 d. jau va­do­vau­ja Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų-tak­so­mo­to­rų au­to­ūkiui. Dirb­da­mas šios įmo­nės di­rek­to­riumi, A. K. Baub­lys pa­si­sten­gė, kad ša­lia se­nų­jų dirb­tu­vių bū­tų pa­sta­tytos nau­jos, ­plės­tų­si te­ri­to­ri­ja. Ge­rė­jo au­to­bu­sų tech­ni­nė būk­lė, įmo­nė pra­dė­jo­ gau­ti tal­pes­nių au­to­bu­sų, nau­jų tak­si. Di­dė­jo ve­ži­mų ap­im­tis, au­to­ūkis au­go, ne­be­už­te­ko vie­tos re­mon­tui ir sto­vė­ji­mui. Pra­dė­ta gal­vo­ti apie nau­jo par­ko sta­ty­bą. Ta­čiau nau­jus su­ma­ny­mus A. K. Baub­liui te­ko re­a­li­zuo­ti dir­bant Vil­niaus au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riu­mi. 1974 m. bu­vo pa­sta­ty­ta da­bar­ti­nė au­to­bu­sų sto­tis. Per pa­rą at­vyk­da­vo ir iš­vyk­da­vo apie 20 tūkst. ke­lei­vių iš Lie­tu­vos ir ke­tu­rių kai­my­ni­nių res­pub­li­kų ir 93 mies­tų. Įdie­gta au­to­ma­ti­zuo­ta dis­pe­če­ri­nės kon­tro­lės ir ke­lei­vių in­for­ma­vi­mo sis­te­ma. Au­to­bu­sų par­ke nuo­la­t kas nors bu­vo iš pa­grin­dų per­tvar­ko­ma. Per me­tus įdieg­ta į ga­my­bą po 15 nau­jos tech­ni­kos prie­mo­nių. Kai trū­ko pa­tal­pų me­džia­goms ir pa­dan­goms, bu­vo pa­sta­tyti erd­vūs san­dė­liai. Kad ap­tar­na­vi­mo li­ni­jo­je su­ma­žė­tų dū­mų, 1977 m. bu­vo su­mon­tuota kon­ve­je­ri­nė li­ni­ja. Kad pa­ge­rė­tų su­vi­ri­ni­mo dar­bų sau­gu­mas, bu­vo pa­sta­ty­ta ge­ne­ra­to­ri­nė ir kom­pre­so­ri­nė. 1984 m. pa­sta­tyta 3-jų li­ni­jų plo­vyk­la su va­ly­mo įren­gi­mais, o vie­toj se­no­sios įreng­ta 12 tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo pos­tų. Įren­gtas au­to­bu­sų tech­ni­nės būk­lės diag­no­za­vi­mo cen­tras. Per 1976–1980 m. įdieg­ta apie 900 ra­cio­na­li­za­ci­nių pa­siū­ly­mų, per 130 nau­jos tech­ni­kos prie­mo­nių. Bu­vo res­tau­ruo­ja­mos 500 pa­va­di­ni­mų de­ta­lės. Už tai par­kas 1975–1977 m. pri­pa­žin­tas ge­riau­sia įmo­ne mi­nis­te­ri­jo­je ra­cio­na­li­za­ci­jos, nau­jos tech­ni­kos ir iš­ra­dy­bos sri­ty­je. Ir tai ne­ma­žas Al­gi­man­to Kle­men­so Baub­lio nuo­pel­nas, ku­riam per 34-erius dar­bo me­tus Vil­niaus au­to­bu­sų par­ke pa­vy­ko su­bur­ti dar­nų, ini­cia­ty­vų, ge­rų dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vą.

Lie­tu­vai at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę, 1992 m. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu Vil­niaus au­to­bu­sų par­kas bu­vo per­duo­tas mies­to sa­vi­val­dy­bei, o 1995 m. įre­gist­ruo­tas kaip už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė. Trūks­tant lė­šų, sa­vi­val­dy­bė lei­do par­kui įsi­gy­ti pa­va­ži­nė­tų, o vė­liau – ir nau­jų če­kiš­kų au­to­bu­sų „Ka­ro­sa“. Nuo 1997 m. sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu UAB Vil­niaus au­to­bu­sų par­kas bu­vo pa­da­lin­tas į dvi sa­va­ran­kiš­kas mies­to ir tarp­mies­čio įmo­nes.

1999 m. pa­bai­go­je Al­gi­man­tas Kle­men­sas Baub­lys iš­ėjo į pen­si­ją. So­vie­ti­niais me­tais Al­gi­man­tas Kle­men­sas Baub­lys bu­vo ap­do­va­no­tas „Au­to­ke­lių pir­mū­no“, įvai­rio­mis pro­go­mis su­tei­kia­mais Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo žen­klais, lenk­ty­nia­vi­mo žen­kliu­kais, Są­jun­gos liau­dies ūkio pa­sie­ki­mų pa­ro­dos si­dab­ro me­da­liu, dviem ki­tais me­da­liais, „Gar­bės žen­klo“ ir „Dar­bo rau­do­no­sios vė­lia­vos“ or­di­nais, Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ir plen­tų bei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jų gar­bės raš­tais, o po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos 80-me­čio ju­bi­lie­ji­niu me­da­liu ir pa­dė­ka, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ir aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pa­dė­kos raš­tais. Al­gi­man­tui Kle­men­sui Baub­liui su­teik­tas Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sio in­ži­nie­riaus gar­bės var­das. Ket­ve­rius me­tus bu­vo aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ vi­ce­pre­zi­den­tas ke­lei­vių ve­ži­mams. Lais­va­lai­kiu mėgs­ta me­džiok­lę, va­sa­rą dir­ba so­de, ga­ra­že.

Juozui Kubiliui - 70

Juo­zas Ku­bi­lius gi­mė 1938 m. sau­sio 1 d. Klai­pė­do­je. 1956 m. bai­gė Klai­pė­dos Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­ją, tais pa­čiais me­tais įsto­jo į Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą, Au­to­trans­por­to ka­ted­rą, 1961 m. įgy­jo inži­nie­riaus me­cha­ni­ko spe­cia­ly­bę ir pa­gal pa­sky­ri­mą pra­dė­jo dirb­ti Tau­ra­gės ke­lių sta­ty­bos įmo­nėje trans­por­to ko­lo­nos me­cha­ni­ku. Po dvie­jų mė­ne­sių bu­vo pa­skirtas ko­lo­nos vir­ši­nin­ku. 1962 m. va­sa­rio 1 d. vie­to­je ko­lo­nos įkur­ta Tau­ra­gės au­to­trans­por­to kon­to­ra ir Juo­zas Ku­bi­lius pa­ski­ria­mas vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, o nuo 1964 m. – vir­ši­nin­ku.

Nuo 1979 m. Juo­zas Ku­bi­lius – Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ir plen­tų mi­nis­te­ri­jos Au­to­su­si­vie­ni­ji­mo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas kro­vi­nių ve­ži­mo klau­si­mais. Dirb­da­mas mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo ap­do­va­no­tas „Gar­bės žen­klo“ or­di­nu.

1987 m. grįž­ta į bu­vu­sią „Lit­mie­žau­tot­rans“ įmo­nę vir­ši­nin­ku, kur dir­bo iki 1990 m.

1990 pa­skirtas dirb­ti Vil­niaus sep­tin­to­sios au­to­trans­por­to įmo­nės di­rek­to­riu­mi. 1992 m. per­ėjo dirb­ti į BĮ UAB „Eu­ro­lit­trans“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­riu­mi. 1996 m. kar­tu su ke­tu­riais „Eu­ro­lit­trans“ ak­ci­nin­kais įkū­rė UAB „Sped­vi­la“, ku­rios di­rek­to­riu­mi te­be­dir­ba iki šiol.

1993 m. kar­tu su prof. Adol­fu Baub­liu įkū­rė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę eks­pe­di­to­rių aso­cia­ci­ją „Li­ne­ka“ ir yra jos vi­ce­pre­zi­den­tas. Lais­va­lai­kį pra­lei­džia so­de, prie eže­ro su meškere, susikdamas su draugais.

Su gimtadieniu kolegos

Automobilių transporto veteranų klubas "Automobilininkas" sveikina

sausio mė­nesį gimusius klubo narius gimtadienio proga, linki geros sveikatos,

artimų­jų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose darbuose.

Sveikiname:

Aldoną Turčinskienę – sausio 1 d.

Joną Černikovą – sausio 1 d.

Povilą Grikšą – sausio 1 d.

Vytautą Joną Bačėną – sausio 1 d.

Juozą Kubilių – sausio 1 d.

Leonardą Jasū­dą – sausio 1 d.

Julių Mažeiką – sausio 2 d.

Vaidotą Zabarauską – sausio 2 d.

Kazį Benetį – sausio 4 d.

Veroniką Druskienę – sausio 5 d.

Vilimą Markeviųčių – sausio 5 d.

Algimantą Baublį – sausio 6 d.

Albertą Semėną – sausio 10 d.

Anzelmą Mateliū­ną – sausio 11 d.

Leonardą Misiulą – sausio 12 d.

Janiną Šadžiuvienę – sausio 15 d.

Tadą Mickevičių – sausio 16 d.

Stasį Ročį – sausio 18 d.

Petrą Šinkūną – sausio 23 d.

Algimantą Kriš­čiū­ną – sausio 24 d.

Raimundą Urmaną – sausio 26 d.

Rimutį Džiovalą – sausio 26 d.

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“