Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Gruodžio 13-ąją Vilniaus miesto savivaldybė­je pristatyta sostinės automatizuota šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistema.

Dar 2002-ai­siais su­ma­ny­ta sis­te­ma pra­dės veik­ti jau nuo 2008 me­tų pra­džios. Tie­sa, ji bus die­gia­ma laips­niš­kai: iš pra­džių vai­ruo­to­jai va­di­na­mą­ja „ža­li­ą­ja juos­ta“ ga­lės va­žiuo­ti tik vie­na­me iš še­šių nu­ma­to­mų trans­por­to ko­ri­do­rių – nuo oro uos­to iki Ža­lio­jo til­to. Pro­jek­tą ke­ti­na­ma už­baig­ti iki ki­tų me­tų pa­bai­gos. „To­kios sis­te­mos ne­tu­ri nė vie­nas Eu­ro­pos mies­tas, tik tri­juo­se – Lon­do­ne, Pa­ry­žiu­je ir Ber­ly­ne – vei­kia pa­na­šios“, – kal­bė­jo sos­ti­nės me­ras Juo­zas Imb­ra­sas.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ di­rek­to­riaus Vai­do­to An­ta­na­vi­čiaus, nau­jo­ji sis­te­ma tu­rė­tų pa­ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą Vil­niaus mies­te. Su­trum­pė­tų lau­ki­mo prie san­kry­žų lai­kas, pa­di­dė­tų vi­di­nis au­to­mo­bi­lių grei­tis, taip pat su­ma­žė­tų au­to­mo­bi­lių ke­lia­mas triukš­mas bei tar­ša. Be to, ke­ti­na­ma teik­ti pri­ori­te­tą vi­suo­me­ni­nio trans­por­to ke­lei­viams – pa­di­dės au­to­bu­sų bei tro­lei­bu­sų grei­tis. Sku­biau per­va­žiuo­ti ga­lės ir spe­cia­lu­sis trans­por­tas. Vi­suo­me­ni­nio trans­por­to prie­mo­nei pri­va­žia­vus prie švie­so­fo­ru re­gu­liuo­ja­mos san­kry­žos, ža­lia švie­sa įsi­žiebs sa­vai­me. Pa­sak V. An­ta­na­vi­čiaus, tai tu­rė­tų pa­ska­tin­ti ke­lei­vius grįž­ti prie vi­suo­me­ni­nio trans­por­to. Vai­ruo­to­jams in­for­muo­ti bus su­mon­tuo­tos švies­len­tės gat­vė­se, pa­teik­sian­čios eis­mo są­ly­gas, op­ti­ma­lius marš­ru­tus bus ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te.

Sis­te­mą su­da­ro eis­mo val­dy­mo cen­tras, švie­so­fo­rai, au­to­mo­bi­lių eis­mo ju­tik­liai ir eis­mo švie­so­fo­rų val­dik­liai, vie­šo­jo trans­por­to pri­ori­te­tų, vai­ruo­to­jų in­for­ma­vi­mo švies­len­čių, eis­mo ste­bė­ji­mo, in­for­ma­ci­nė, grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos. Nu­ma­to­mi še­ši pa­grin­di­niai ko­ri­do­riai: Tarp­tau­ti­nis oro uostas–Žaliasis til­tas, Ža­lia­sis tiltas–Kalvarijų g., Ža­lia­sis tiltas–Arsenalo g.–Ant­akal­nio g.–Ne­men­či­nės pl. (iki Sau­lė­te­kio al.), J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. (nuo Švit­ri­gai­los g.)– Sa­va­no­rių pr. (iki Rio­vo­nių g.), Va­sa­rio 16-osios g.–Tau­ro g.–Šo­pe­no g.–Py­li­mo g.–Vil­niaus g. ir Vil­niaus mies­to cen­tri­nė da­lis. Į ben­drą sis­te­mą bus įjung­ti vi­si sos­ti­nė­je esan­tys švie­so­fo­rai, pa­lie­kant ga­li­my­bę for­muo­ti nau­jus ko­ri­do­rius.

Eis­mo val­dy­mo cen­tras įsi­kurs Til­to gat­vė­je, šiuo me­tu ten dar vyks­ta bai­gia­mie­ji įran­gos mon­ta­vi­mo dar­bai. Iš vi­so pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bus skir­ta be­veik 103 mln. Nu­ma­to­ma, kad me­ti­nė pro­jek­to nau­da su­da­rys 19 mln. Lt.

Vil­niaus mies­to me­ro J. Imb­ra­so tei­gi­mu, vi­suo­me­ni­niam trans­por­tui po­pu­lia­rin­ti nu­ma­to­ma ir dau­giau bū­dų: 2008-ai­siais Vil­niu­je at­si­ras dvi­gu­bai dau­giau vie­šo­jo trans­por­to eis­mo juos­tų. „Pla­nuo­ja­me šių me­tų pa­bai­go­je tu­rė­ti apie 40 km vi­suo­me­ni­nio trans­por­to juos­tų. Jo­mis lei­si­me va­žiuo­ti ne tik au­to­bu­sams, tro­lei­bu­sams bei tak­si au­to­mo­bi­liams, bet ir au­to­mo­bi­liams, jei­gu vie­na­me bus ne ma­žiau kaip trys ke­lei­viai“, – kal­bė­jo sos­ti­nės me­ras.

Li­na JAKUBAUSKIENĖ

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“