Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“

Per gruodžio mėn. vykusius asociacijos „Linava" Keleivinio transporto sekcijos narių regioninius pasitarimus keleivių vežėjams pristatytas turkiškas midi klasės „Isuzu Turquoise".

Kaip tei­gė tur­kiš­kais au­to­bu­sais pre­kiau­jan­čios UAB „Sa­lo­čiai ir part­ne­riai“ Isu­zu au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo sky­riaus ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Pet­kū­nas, ben­dro­vė siū­lo ve­žė­jams ne­di­de­lius 30 vie­tų au­to­bu­siu­kus, ku­rie ga­lė­tų iš­spręs­ti prie­mies­čio marš­ru­tuo­se dir­ban­čių ve­žė­jų pro­ble­mas. Jie itin tik­tų moks­lei­viams vež­ti, ka­dan­gi šiuo me­tu va­ži­nė­jan­tys sprin­te­riai yra per ma­ži ir ne­su­ge­ba pa­ten­kin­ti švie­ti­mo įstai­gų po­rei­kių.

„Isu­zu Tur­quo­i­se“ il­gis – 7670 mm, plo­tis – 2300 mm, aukš­tis – 3330 mm. Ra­tų ba­zė – 3815 mm. Mi­ni­ma­lus ap­si­su­ki­mo spin­du­lys – 8250 mm.

Prie­ki­nė pa­ka­ba – pri­klau­so­ma, lin­gi­nė, su dvi­pu­sio vei­ki­mo amor­ti­za­to­riais, sta­bi­li­za­to­riu­mi. Ga­li­nė – pri­klau­so­ma, su oro pa­gal­vė­mis, dvi­pu­sio vei­ki­mo amor­ti­za­to­riais, sta­bi­li­za­to­riu­mi. Va­rik­lis – ja­po­niš­kas „Isu­zu 4HK1E4C“, ati­tin­kan­tis Eu­ro 4 rei­ka­la­vi­mus. Ga­lin­gu­mas – 190 AG, mak­si­ma­lus su­ki­mo mo­men­tas – 1600–2600 aps/min). Pa­va­rų dė­žė – MZZ6P. Ba­ga­ži­nės tū­ris – 4 kub. m. 100 ki­lo­met­rų „Isu­zu Tur­quo­i­se“ vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja 16 l ku­ro, be­je, jo są­nau­dos pri­klau­so ir nuo va­žia­vi­mo są­ly­gų. Stab­džiai – dis­ki­niai ar­ba būg­ni­niai, su ABS ir ASR.

Ve­žė­jams ap­žiū­rė­ti pa­teik­tas tu­ris­ti­nis „Isu­zu Tur­quo­i­se“ va­rian­tas su 26+1+1 sė­di­mo­mis vie­to­mis. Sa­lo­ne – vaiz­do bei gar­so įran­ga, pa­to­gios sė­dy­nės, šil­do­mas vai­ruo­to­jo ir prie­ki­nių du­rų stik­las, pa­to­gios len­ty­nė­lės daik­tams, kon­di­cio­nie­rius ir ki­ti ke­lei­viams bei vai­ruo­to­jams jau įpras­ti kom­for­to ele­men­tai. Au­to­bu­so kai­na – nuo 82 tūkst. eu­rų (be PVM).

Li­na JAKUBAUSKIENĖ

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“