Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

Gruo­džio 21 d. aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ va­do­vy­bės ini­cia­ty­va So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ko pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo mi­nė­tos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos dar­bo bir­žos, Dar­bo ins­pek­ci­jos bei aso­cia­ci­jos at­sto­vai. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius pri­sta­tė api­ben­drin­tas ir iš­ana­li­zuo­tas pro­ble­mas, su ku­rio­mis ve­žė­jai su­si­du­ria so­cia­li­nio ir dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mo sri­ty­je.

Pa­si­ta­ri­me di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo skir­tas tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ce­dū­roms ap­tar­ti. Vie­na iš es­mi­nių už­sie­nie­čių įdar­bi­ni­mo pro­ble­mų yra il­gas įdar­bi­ni­mo lai­kas bei per di­de­li biu­ro­kratiniai rei­ka­la­vi­mai do­ku­men­tams pa­teik­ti. Aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ pa­tei­kė siū­ly­mą svars­ty­ti ga­li­my­bę, kad lei­di­mo dirb­ti iš­da­vi­mo ir pa­nai­ki­ni­mo bei dar­bo su­tar­čių re­gist­ra­vi­mo funk­ci­jos bū­tų per­duo­tos te­ri­to­ri­nėms dar­bo bir­žoms. To­kiu bū­du lei­di­mo dirb­ti iš­da­vi­mo ter­mi­ną ga­li­ma bū­tų su­trum­pin­ti iki vie­no mė­ne­sio bei darb­da­viams ne­be­rei­kė­tų iš vi­sos Lie­tu­vos vyk­ti į Vil­nių at­si­im­ti lei­di­mo dirb­ti. Pa­si­ta­ri­me bu­vo dis­ku­tuo­ta dar­bo sta­žą įro­dan­čių do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo tiks­lin­gu­mo bei lei­di­mo dirb­ti ga­lio­ji­mo truk­mės nu­sta­ty­mo pa­gal as­mens do­ku­men­tų ga­lio­ji­mo lai­ką klau­si­mais.

So­cia­li­nio ir dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mo sri­ty­je ap­tar­tos nak­ti­nio dar­bo lai­ko nu­sta­ty­mo ke­lių trans­por­te bei al­ko­ho­lio kon­tro­lės pro­ble­mos. Dar­bo ins­pek­ci­jos at­sto­vai pri­ta­rė aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ siū­ly­mui nu­sta­ty­ti, kad ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą nak­tį ke­lių trans­por­te bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­gal DK 193 str., nak­ties lai­ką skai­čiuo­jant pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą Nr. 587, t. y. nuo 00.00 iki 07.00 val. Aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ pa­siū­lė pa­nai­kin­ti Trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­jan­čių ir ki­tų as­me­nų ne­blai­vu­mo (gir­tu­mo) ar ap­svai­gi­mo nu­sta­ty­mo tai­syk­lių 16 punk­tą, pa­gal ku­rį tik­ri­ni­mą ga­li da­ry­ti tik ju­ri­di­nio as­mens tu­ri­mi as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ nuo­mo­ne, nor­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta, kad darb­da­vys pri­si­im­tų at­sa­ko­my­bę už blai­vu­mo už­tik­ri­ni­mą įmo­nė­je. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rius Val­das Rup­šys pa­ža­dė­jo at­si­žvelg­ti į aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ siū­ly­mus to­bu­li­nant so­cia­li­nį ir dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mą.

Vir­gi­ni­ja GAIDYTĖ Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 1 (157)

"Linava" informuoja

Naujienos

Naujoji įsipareigojimų deklaracija

Pasitarimas socialinio ir darbo santykių reglamentavimo srityje

2007 m. teisės aktų apžvalga

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Verslo apskaita

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

Vž informacija

Švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir valdymo sistema

Ve­žė­jams pri­sta­ty­tas „Isu­zu Tur­quo­i­se“