Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Smulkus ir vidutinis verslas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas 2007-12-04 pa­kei­tė ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­tė Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo įsta­ty­mą (įsi­ga­lio­jo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 132-5354). Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­tas – la­bai maža įmo­nė, ma­ža įmo­nė ar vi­du­ti­nė įmo­nė. Re­mian­tis įsta­ty­me nu­sta­ty­tais kri­te­ri­jais, vi­du­ti­nė įmo­nė – tai įmo­nė, ku­rio­je dir­ba ma­žiau kaip 250 dar­buo­to­jų ir ku­rios fi­nan­si­niai duo­me­nys ati­tin­ka bent vie­ną iš šių są­ly­gų:

• įmo­nės me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 138 mln. Lt;

• įmo­nės ba­lan­se nu­ro­dy­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja 93 mln. Lt.

Ma­ža įmo­nė – tai įmo­nė, ku­rio­je dir­ba ma­žiau kaip 50 dar­buo­to­jų ir ku­rios fi­nan­si­niai duo­me­nys ati­tin­ka bent vie­ną iš šių są­ly­gų:

• įmo­nės me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 24 mln. Lt;

• įmo­nės ba­lan­se nu­ro­dy­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja 17 mln. Lt. La­bai ma­ža įmo­nė – įmo­nė, ku­rio­je dir­ba ma­žiau kaip 10 dar­buo­to­jų ir ku­rios fi­nan­si­niai duo­me­nys ati­tin­ka bent vie­ną iš šių są­ly­gų:

• įmo­nės me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 7 mln. Lt;

• įmo­nės ba­lan­se nu­ro­dy­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja 5 mln. Lt.

Įmo­nės ga­li de­kla­ruo­ti esan­čios vi­du­ti­nės, ma­žos ar la­bai ma­žos įmo­nės nuo jų įstei­gi­mo die­nos. Įmo­nės pir­miau iš­dės­ty­tų są­ly­gų ati­tik­tis fik­suo­ja­ma nuo me­ti­nės fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės ar ki­tų fi­nan­si­nių do­ku­men­tų pa­tvir­ti­ni­mo die­nos, iš­sky­rus at­ve­jį, kai nu­sta­to­mas nau­jos įmo­nės, ku­rios me­ti­nė fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ar ki­ti fi­nan­si­niai do­ku­men­tai dar ne­pa­tvir­tin­ti, sta­tu­sas. Nau­ja įmo­nė pri­ski­ria­ma vi­du­ti­nei, ma­žai ar la­bai ma­žai įmo­nei nu­sta­čius, kad ji ati­tin­ka pir­miau iš­dės­ty­tas są­ly­gas. Įsteig­tos nau­jos įmo­nės, ku­rios me­ti­nė fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ar ki­ti fi­nan­si­niai do­ku­men­tai dar nė­ra pa­tvir­tin­ti ir pir­miau iš­dės­ty­tų są­ly­gų ati­tik­tis nu­sta­to­ma pa­gal są­ra­ši­nį dar­buo­to­jų skai­čių, ba­lan­se nu­ro­dy­to tur­to ver­tę, įmo­nės gau­tas pa­ja­mas nuo įstei­gi­mo die­nos ir pa­gal pla­nuo­ja­mus fi­nan­si­nių me­tų duo­me­nis.

Šis įsta­ty­mas nu­sta­to smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­tų sam­pra­tą, smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­tams tai­ko­mas vals­ty­bės pa­ra­mos for­mas. Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo sub­jek­tams ga­li bū­ti tai­ko­mos šios vals­ty­bės pa­ra­mos for­mos:

• mo­kes­čių leng­va­tos (jei jos nu­sta­ty­tos įsta­ty­mų), rin­klia­vų leng­va­tos;

• tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka fi­nan­si­nė pa­ra­ma: leng­va­ti­nių pa­sko­lų tei­ki­mas, la­bai ma­žų pa­sko­lų tei­ki­mas, da­li­nis ar vi­siš­kas pa­lū­ka­nų den­gi­mas, ga­ran­ti­jų tei­ki­mas, kre­di­tų drau­di­mas, ri­zi­kos ka­pi­ta­lo in­ves­ta­vi­mas, tam tik­rų iš­lai­dų (stei­gi­mo, ty­ri­mų, ga­ran­ti­jų mo­kes­čių, kre­di­tų drau­dimo įmokų, sertifikavimo (registravimo),atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas,subsidijos darbo vietoms kurti;

· Viešųjų paslaugų verslui teikimas verslo inkubatoriuose, verslo informacijos centruose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas;

· kitos Vyriausybės ar savivaldybių nustatytos paramos formos.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos