Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

ES teisės aktai

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2007-12-19 nu­ta­ri­mu Nr. 1350 Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 1999-02-13 nu­ta­ri­mo Nr. 159 „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų ir ki­tų tei­sės ak­tų bei jų pro­jek­tų ver­ti­mo“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2008-01-01, Žin., 2007. Nr. 136-5524) nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­ti ir pa­tvir­tin­ti:

• Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, Vy­riau­sy­bės spren­di­mų ir Vy­riau­sy­bės re­zo­liu­ci­jų, Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko po­tvar­kių, tarp­tau­ti­nių su­tar­čių, jų pro­jek­tų ver­ti­mo ir ver­ti­mo au­ten­tiš­ku­mo tvir­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šas;

• Klai­dų iš­tai­sy­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tuo­se lie­tu­vių kal­ba tvar­kos ap­ra­šas.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, Vy­riau­sy­bės spren­di­mų ir Vy­riau­sy­bės re­zo­liu­ci­jų, Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko po­tvar­kių, tarp­tau­ti­nių su­tar­čių ir jų pro­jek­tų ver­ti­mą or­ga­ni­zuo­ja, juos ver­čia ir šio ver­ti­mo au­ten­tiš­ku­mą tvir­ti­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos