Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Biudžetas

2008 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mu (įsi­ga­lio­jo 2007-12-15, Žin., 2007, Nr. 132-5356) pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2008 m. vals­ty­bės biu­dže­tas – 25 571 862 tūkst. Lt pa­ja­mų, 26 572 862 tūkst. Lt asig­na­vi­mų iš­lai­doms ir tur­tui įsi­gy­ti (asig­na­vi­mai vir­ši­ja pa­ja­mas 1 001 000 tūkst. Lt).

Šiuo įsta­ty­mu taip pat nu­sta­ty­ta, kad 2008 m. mi­ni­ma­lus gy­ve­ni­mo ly­gis yra 130 Lt per mė­ne­sį vie­nam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jui.

***

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas 2007-12-06 re­zo­liu­ci­ja Dėl 2008, 2009 ir 2010 me­tų na­cio­na­li­nio biu­dže­to prog­no­zuo­ja­mų ro­dik­lių (įsi­ga­lio­jo 2007-12-12, Žin., 2007, Nr. 130-5262) nu­sta­tė to­kias prog­no­zuo­ja­mas 2008, 2009 ir 2010 m. na­cio­na­li­nio biu­dže­to pa­ja­mas (su Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma):

• 2008 m. – 29 407,3 mln. Lt;

• 2009 m. – 31 868,8 mln. Lt;

• 2010 m. – 33 789,7 mln. Lt;

Šia re­zo­liu­ci­ja taip pat bu­vo nu­sta­ty­ti to­kie prog­no­zuo­ja­mi 2008, 2009 ir 2010 m. na­cio­na­li­nio biudžeto asig­na­vi­mai (įskai­tant do­ta­ci­jas ir kom­pen­sa­ci­jas sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams):

• 2008 m. – 30 408,3 mln. Lt;

• 2009 m. – 30 498,8 mln. Lt;

• 2010 m. – 31 639,7 mln. Lt.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos