Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Triukšmas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2007-12-05 nu­ta­ri­mu Nr. 1305 (įsi­ga­lio­jo 2007-12-16, Žin., 2007, Nr. 132-5380) pa­tvir­tin­tos Pir­mi­nės ir su­ves­ti­nės triukš­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo Triukš­mo pre­ven­ci­jos ta­ry­bai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, ap­skri­čių vir­ši­nin­kams ir vi­suo­me­nei tai­syk­lės. Jos nu­sta­to in­for­ma­ci­jos apie triukš­mo val­dy­mą tei­ki­mo pa­gal kom­pe­ten­ci­ją Triukš­mo pre­ven­ci­jos ta­ry­bai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, ap­skri­čių vir­ši­nin­kams ir vi­suo­me­nei tvar­ką.

Triukš­mo val­dy­mą įgy­ven­di­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo pa­gal kom­pe­ten­ci­ją teik­ti Triukš­mo pre­ven­ci­jos ta­ry­bai to­kią triukš­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­ją:

• Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja – in­for­ma­ci­ją apie iš­duo­tus lei­di­mus nau­do­ti triukš­mą sklei­džian­čius įren­gi­nius ir jų ati­tik­tį ri­bi­niams dy­džiams;

• Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja – in­for­ma­ci­ją apie pa­tvir­tin­tas triukš­mo nor­mas, nor­ma­ty­vus bei triukš­mo po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo nor­mi­nius do­ku­men­tus ir ap­lin­kos triukš­mą, Vals­ty­bi­nės triukš­mo stra­te­gi­nio kar­tog­ra­fa­vi­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą;

• Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja – in­for­ma­ci­ją apie pa­grin­di­nių ke­lių, pa­grin­di­nių ge­le­žin­ke­lių ir oro trans­por­tą;

• Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja – in­for­ma­ci­ją apie nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus, nu­ro­dy­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 424 ir 183 str.;

• Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ar jos pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos – in­for­ma­ci­ją apie triukš­mo pre­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, nu­sta­ty­tus trak­to­rių ir že­mės ūkio tech­ni­kos ati­tik­tį ir tech­ni­nę būk­lę reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se, ir šių rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mą;

• ap­skri­čių vir­ši­nin­kai – su­ves­ti­nę triukš­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­ją apie Vals­ty­bi­nės triukš­mo pre­ven­ci­jos veiks­mų 2007–2013 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą, triukš­mo pre­ven­ci­jos ir ma­ži­ni­mo prie­mo­nes, at­lie­ka­mą triukš­mo pre­ven­ci­ją vals­ty­bi­nės sta­ty­bos prie­žiū­ros me­tu ir kt.;

• sa­vi­val­dy­bės – in­for­ma­ci­ją apie Vals­ty­bi­nės triukš­mo pre­ven­ci­jos veiks­mų 2007–2013 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą, nu­sta­ty­tas ty­li­ą­sias zo­nas, pa­reng­tus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo spren­di­nius, su­si­ju­sius su triukš­mo pre­ven­ci­ja, pa­tvir­tin­tas triukš­mo pre­ven­ci­jos vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­les ir jų įgy­ven­di­ni­mą, ir kt. Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio mies­tų sa­vi­val­dy­bės pa­pil­do­mai tei­kia in­for­ma­ci­ją ir apie sa­vo ag­lo­me­ra­ci­jos stra­te­gi­nius triukš­mo že­mė­la­pius.

Ins­ti­tu­ci­jos pa­gal kom­pe­ten­ci­ją tu­ri reng­ti ir skleis­ti vi­suo­me­nei pir­mi­nę ir su­ves­ti­nę triukš­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­ją. Jos tu­ri už­tik­rin­ti, kad ši in­for­ma­ci­ja bū­tų leng­vai pri­ei­na­ma per vie­šą­sias te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų prie­mo­nes (in­ter­ne­to tin­kla­la­pius, elek­tro­ni­nes duo­me­nų ba­zes).

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos