Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2007-12-17 nu­ta­ri­mu Nr. 1368 Dėl mi­ni­ma­lio­jo dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-29, Žin., 2007, Nr. 137-5592) nuo 2008-01-01 pa­tvir­tin­tas nau­jas mi­ni­ma­lu­sis va­lan­di­nis at­ly­gis – 4,85 Lt ir mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga – 800 Lt.

***

Dar­bo ko­dek­so 179(1) straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mu (įsi­ga­lio­jo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 132-5353) nu­sta­ty­ta, kad už vy­rams su­tei­kia­mų tė­vys­tės atos­to­gų lai­ką – lai­ko­tar­piui nuo vai­ko gi­mi­mo die­nos iki tol, kol vai­kui su­kaks vie­nas mė­nuo – mo­ka­ma Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta pa­šal­pa, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar vy­ras gy­ve­na san­tuo­ko­je su kū­di­kio mo­ti­na.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos