Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sodra

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2008 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mu (įsi­ga­lio­jo 2007-12-15, Žin., 2007, Nr. 132-5359) pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do 2008 m. biu­dže­tas – 11 231 067 tūkst. Lt pa­ja­mų ir 11 230 488 tūkst. Lt iš­lai­dų (pla­nuo­ja­mas me­tų re­zul­ta­tas – pa­ja­mos vir­ši­ja iš­lai­das 579 tūkst. Lt).

Šiuo įsta­ty­mu taip pat pa­tvir­tin­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ta­ri­fai 2008 m. Ben­dra­sis vals­ty­bi­nio pen­si­jų, li­gos ir mo­ti­nys­tės, ne­dar­bo, svei­ka­tos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų 30,7 proc. dy­džio ta­ri­fas at­ski­roms so­cia­li­nio drau­di­mo rū­šims bus skirs­to­mas taip:

• pen­si­jų so­cia­li­niam drau­di­mui – 23,85 proc.;

• li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­niam drau­di­mui – 2,9 proc.;

• ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui – 0,95 proc.;

• svei­ka­tos drau­di­mui – 3 proc.

Įsta­ty­mu pa­tvir­tin­tas ben­dra­sis ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas – 0,3 proc., bei trys ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fų gru­pės ir šioms gru­pėms pri­skir­tų drau­dė­jų mo­ka­mos ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fai:

• I gru­pė – 1 proc.;

• II gru­pė – 0,41 proc.;

• III gru­pė – 0,28 proc.

Pa­tvir­tin­tas ap­draus­tų­jų ben­dra­sis vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų 3 proc. dy­džio ta­ri­fas ir jo dy­džiai at­ski­roms so­cia­li­nio drau­di­mo rū­šims:

• pen­si­jų so­cia­li­niam drau­di­mui – 2,5 proc.;

• li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­niam drau­di­mui – 0,5 proc.

Pa­tvir­tin­ti vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos pa­grin­di­nei ir pa­pil­do­mai da­lims gau­ti ta­ri­fai:

• vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos pa­grin­di­nei da­liai gau­ti – 50 proc. vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos;

• vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos pa­pil­do­mai da­liai gau­ti – 15 proc. vals­ty­bi­niam so­cia­li­niam drau­di­mui de­kla­ruo­ja­mų pa­ja­mų.

***

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2007-12-12 nu­ta­ri­mu Nr. 1327 Dėl vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos pa­di­di­ni­mo bei ei­na­mų­jų 2008 me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų pa­tvir­ti­ni­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 135-5471) nuo 2008-01-01 pa­tvir­tin­ti:

• vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo ba­zi­nės pen­si­jos dy­dis – 316 Lt;

• ei­na­mų­jų 2008 m. drau­džia­mų­jų pa­ja­mų dy­dis – 1 414 Lt.

***

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 3, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 181, 183, 19, 20, 21 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mu (įsi­ga­lio­jo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 132-5346) nu­sta­ty­ta, kad mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės ir mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pos ski­ria­mos tu­rin­tiems tei­sę jas gau­ti ap­draus­tie­siems as­me­nims šiais at­ve­jais:

• mo­ti­nys­tės – mo­te­rims nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų me­tu;

• tė­vys­tės – ap­draus­ta­jam as­me­niui tė­vys­tės atos­to­gų me­tu, kol vai­kui su­eis vie­nas mė­nuo;

• mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) – ap­draus­ta­jam as­me­niui vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų me­tu, kol vai­kui su­eis dve­ji me­tai.

Mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pos dy­dis nuo nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų pa­bai­gos, kol vai­kui su­eis vie­ni me­tai, yra 100 proc., o kol vai­kui su­eis dve­ji me­tai – 85 proc. pa­šal­pos ga­vė­jo kom­pen­suo­ja­mo­jo už­dar­bio dy­džio.

Kom­pen­suo­ja­ma­sis uždar­bis, pa­gal ku­rį nu­sta­to­mas li­gos ir pro­fe­si­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­šal­pų dy­dis, yra ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal ap­draus­to­jo as­mens drau­džia­mą­sias pa­ja­mas, tu­rė­tas už­pra­ei­tą ka­len­do­ri­nį ket­vir­tį, bu­vu­sį prieš lai­ki­no­jo ne­dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo ar pro­fe­si­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­mos pra­džios mė­ne­sį. Kom­pen­suo­ja­ma­sis už­dar­bis, pa­gal ku­rį nu­sta­to­mas mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės, mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pų dy­dis, yra ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal ap­draus­to­jo as­mens drau­džia­mą­sias pa­ja­mas, tu­rė­tas už­pra­ei­tą ka­len­do­ri­nį ket­vir­tį, bu­vu­sį prieš nėš­tu­mo ir gim­dy­mo, tė­vys­tės ar­ba vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų pra­džios mė­ne­sį. Nuo 2009-01-01 kom­pen­suo­ja­ma­sis uždar­bis, pa­gal ku­rį nu­sta­to­mas mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės, mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pų dy­dis, yra ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal ap­draus­to­jo as­mens drau­džia­mą­sias pa­ja­mas, tu­rė­tas še­šis iš ei­lės mė­ne­sius, pra­ėju­sius iki už­pra­ei­to ka­len­do­ri­nio ket­vir­čio pa­bai­gos nuo nėš­tu­mo ir gim­dy­mo, tė­vys­tės ar­ba vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų pra­džios mė­ne­sio.

***

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do ta­ry­bos 2007-12-11 nu­ta­ri­mu Nr. 5-1 Dėl 2007 me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų (įsi­ga­lio­jo 2007-12-16, Žin., 2007, Nr. 132-5405) pa­tvir­tin­tas 2007 m. drau­džia­mų­jų pa­ja­mų dy­dis – 1 344 Lt.

***

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos di­rek­to­riaus 2007-12-12 įsa­ky­mu Nr. V-631 Dėl 1995-2007 me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų pa­skel­bi­mo lei­di­ny­je „Vals­ty­bės ži­nios“ (įsi­ga­lio­jo 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 133-5420) nu­tar­ta lei­di­ny­je „Vals­ty­bės ži­nios“ pa­skelb­ti 1995–2007 me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų dy­džius: • 1995 m. – 427 Lt;

• 1996 m. – 538 Lt;

• 1997 m. – 694 Lt;

• 1998 m. – 845 Lt;

• 1999–2002 m. – 886 Lt;

• 2003 m. – 894 Lt;

• 2004 m. – 931 Lt;

• 2005 m. – 1 037 Lt;

• 2006 m. – 1 148 Lt;

• 2007 m. – 1 344 Lt.

***

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2007-12-12 nu­ta­ri­mu Nr. 1328 Dėl vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio pa­tvir­ti­ni­mo (įsi­ga­lio­jo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 135-5472) pa­tvir­tin­tas vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dis – 285 Lt per mė­ne­sį vie­nam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jui.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos