Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Fi­nan­sų mi­nist­ro 2007-12-21 įsa­ky­mu Nr. 1K-383 Dėl fi­nan­sų mi­nist­ro 2002-01-24 įsa­ky­mo Nr. 24 „Dėl Už­sie­nio vals­ty­bių ar­ba zo­nų, ku­rio­se įre­gist­ruo­tiems ar ki­taip or­ga­ni­zuo­tiems vie­ne­tams ne­tai­ko­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo 39 straips­nio nuo­sta­tos, ir Už­sie­nio ver­slo or­ga­ni­za­vi­mo for­mų, ku­rioms tai­ko­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo 39 straips­nio nuo­sta­tos, są­ra­šų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-29, žr. Žin., 2007, Nr. 137-5617) į Už­sie­nio vals­ty­bių ar­ba zo­nų, ku­rio­se įre­gist­ruo­tiems ar ki­taip or­ga­ni­zuo­tiems vie­ne­tams ne­tai­ko­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo 39 straips­nio nuo­sta­tos, są­ra­šą įra­šy­ta Bul­ga­ri­jos Res­pub­li­ka ir Iz­ra­e­lis bei nu­sta­ty­ta, kad šio įsa­ky­mo nuo­sta­tos tai­ko­mos ap­skai­čiuo­jant 2007 m. pra­si­dė­ju­sio mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio ir vė­les­nių mo­kes­ti­nių lai­ko­tar­pių ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną.

***

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-12-10 įsa­ky­mu Nr. VA-75 Dėl Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko 2004-07-26 įsa­ky­mo Nr. VA-145 „Dėl Me­ti­nės A kla­sės iš­mo­kų, nuo jų iš­skai­čiuo­to ir su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos for­mos, jos prie­dų for­mų bei jų pil­dy­mo ir tei­ki­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 134-5450) pa­keis­tos ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tos:

• Me­ti­nės A kla­sės iš­mo­kų, nuo jų iš­skai­čiuo­to ir su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos FR0573 for­mos, jos FR0573A, FR0573U prie­dų pil­dy­mo ir tei­ki­mo tai­syk­lės;

• Me­ti­nės A kla­sės iš­mo­kų, nuo jų iš­skai­čiuo­to ir su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jos FR0573 for­ma ir jos prie­dai: Nuo­la­ti­niams Lie­tu­vos gy­ven­to­jams iš­mo­kė­tų A kla­sės iš­mo­kų, nuo jų iš­skai­čiuo­to ir su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio FR0573A for­ma, Ne­nu­ola­ti­niams Lie­tu­vos gy­ven­to­jams iš­mo­kė­tų A kla­sės iš­mo­kų, nuo jų iš­skai­čiuo­to ir su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio FR0573U for­ma.

Šiuo įsa­ky­mu taip pat nu­sta­ty­ta, kad nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­to­mis tai­syk­lė­mis tu­ri bū­ti va­do­vau­ja­ma­si ir FR0573 for­ma nau­do­ja­ma:

• tei­kiant mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui duo­me­nis apie gy­ven­to­jams iš­mo­kė­tas A kla­sės iš­mo­kas per 2007 m. ir vė­les­nius lai­ko­tar­pius;

• tiks­li­nant mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui pa­teik­tus duo­me­nis apie gy­ven­to­jams iš­mo­kė­tas A kla­sės iš­mo­kas už 2004 m. ir vė­les­nius lai­ko­tar­pius.

***

Fi­nan­sų mi­nist­ro 2007-12-10 įsa­ky­mu Nr. 1K-360 Dėl pa­lū­ka­nų už mo­kes­ti­nę pa­sko­lą dy­džio nu­sta­ty­mo 2008 m. pir­ma­jam ket­vir­čiui (įsi­ga­lio­jo 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 131-5321) nuo 2008-01-01 nu­sta­ty­tas 2008 m. pir­ma­jam ket­vir­čio pa­lū­ka­nų dy­dis už kiek­vie­ną nau­do­ji­mo­si mo­kes­ti­ne pa­sko­la die­ną – 0,01 proc.

***

Fi­nan­sų mi­nist­ro 2007-12-10 įsa­ky­mu Nr. 1K-359 Dėl dels­pi­ni­gių dy­džio nu­sta­ty­mo 2008 m. pir­ma­jam ket­vir­čiui (įsi­ga­lio­jo 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 131-5320) 2008 m. pir­ma­jam ket­vir­čiui nu­sta­ty­tas dels­pi­ni­gių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis - 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

Advokatė Reda Aleksynaite

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos