Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-12-11 įsa­ky­mu Nr. 2B-405 Dėl mi­ni­ma­lių su ke­lių trans­por­tu su­si­ju­sios kon­tro­lės ap­im­čių 2008 me­tams pa­tvir­ti­ni­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-16, Žin., 2007, Nr. 132-5401) pa­tvir­tin­tos mi­ni­ma­lios kon­tro­lės ap­im­tys 2008 m. – 316 000 ke­lių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų dar­bo die­nų, iš ku­rių:

• Vals­ty­bi­nei ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jai prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos – 158 000 dar­bo die­nų;

• Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos – 94 800 dar­bo die­nų;

• Vals­ty­bi­nei dar­bo ins­pek­ci­jai – 63 200 dar­bo die­nų.

***

Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007-12-10 įsa­ky­mu Nr. 2B-401 Dėl Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko 2005-04-12 įsa­ky­mo Nr. 2B-107 „Dėl Ta­chog­ra­fų dirb­tu­vių veik­los tai­syk­lių“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-16, žr. Žin., 2007, Nr. 132-5400) nu­sta­ty­ta, kad dirb­tu­vė­je tu­ri dirb­ti dirb­tu­vės me­cha­ni­kas, tu­rin­tis sa­vo kom­pe­ten­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, iš­duo­tą ta­chog­ra­fo ga­min­to­jo ar jo įga­lio­to at­sto­vo, ir pa­žy­mė­ji­mą, su­tei­kian­tį tei­sę at­lik­ti ta­chog­ra­fų met­ro­lo­gi­nę pa­tik­rą. Dirb­tu­vės me­cha­ni­kas ta­chog­ra­fą įren­gia, ak­ty­vi­na, ka­lib­ruo­ja, at­lie­ka met­ro­lo­gi­nę pa­tik­rą, plom­buo­ja, per­ke­lia duo­me­nis, ta­cho­gra­fą re­mon­tuo­ja, nu­trau­kia eks­plo­a­ta­ci­ją.

Ko­mi­si­ja, įver­ti­nu­si įmo­nės pa­si­ren­gi­mą at­lik­ti ta­chog­ra­fų tech­ni­nę prie­žiū­rą, re­mon­tą ir eks­plo­a­ta­ci­jos nu­trau­ki­mą, sa­vo įver­ti­ni­mo iš­va­das įfor­mi­na pro­to­ko­lu ir pa­tei­kia Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kui, Vals­ty­bi­nei met­ro­lo­gi­jos tar­ny­bai ir įmo­nei. Tei­gia­mos ko­mi­si­jos iš­va­dos yra pa­grin­das Vals­ty­bi­nei met­ro­lo­gi­jos tar­ny­bai su­da­ry­ti su­tar­tį su įmo­ne dėl pa­sky­ri­mo at­lik­ti ta­chog­ra­fų pa­tik­rą. Ko­mi­si­ja, nu­sta­čiu­si įmo­nės trū­ku­mus, nu­ro­do ter­mi­ną trū­ku­mams pa­ša­lin­ti. Esant tei­gia­moms ko­mi­si­jos iš­va­doms, ta­čiau įmo­nei ne­pa­si­ra­šius su­tar­ties dėl pa­sky­ri­mo at­lik­ti ta­chog­ra­fų pa­tik­rą, ar­ba esant nei­gia­moms ko­mi­si­jos iš­va­doms, lei­di­mas ne­iš­duo­da­mas. Apie tai raš­tu in­for­muo­ja­ma do­ku­men­tus pa­tei­ku­si įmo­nė, nu­ro­dant lei­di­mo ne­iš­da­vi­mo prie­žas­tis. Įmo­nė tu­ri tei­sę šį spren­di­mą ap­skųs­ti teis­mui Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

***

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2007-12-07 įsa­ky­mu Nr. 3-396 Dėl su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2002-05-20 įsa­ky­mo Nr. 3-228 „Dėl Nuo­la­ti­nės ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos ko­mi­si­jos per­so­na­li­nės su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 131-5333) iš nu­ro­dy­tuo­ju įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tos ko­mi­si­jos iš­brauk­ti Ri­man­tas Več­kys ir Si­gi­tas Bub­lys bei įra­šy­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Biu­dže­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Ka­ma­raus­kie­nė ir aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos ke­liai“ pre­zi­den­tas Ša­rū­nas Klio­kis.

***

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2007-12-06 įsa­ky­mu Nr. 3-395 (įsi­ga­lio­jo 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 131-5332) pa­tvir­tin­ta per­so­na­li­nė Vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų plėt­ros ir veik­los prie­žiū­ros nuo­la­ti­nės ko­mi­si­jos su­dė­tis. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­skir­tas Ar­vy­das Vait­kus – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rius, pa­va­duo­to­ju – Arū­nas Ke­ra­mi­nas (Ūkio mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rius), na­riais – Jo­nas Miš­ki­nis (Mui­ti­nės de­par­ta­men­to prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas), Rai­mon­da Sa­daus­kie­nė(viešosios įstaigos Lietuvos ekonominės plėtros agentūros generalinio direktoriaus pavaduotoja),Saulius Stasiūnas ( AB "Lietuvos geležinkeliai Krovinių vežimo direkcijos logistikos centro viršininkas) ir kt.

Pavojingi Kroviniai

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2007-12-06 įsa­ky­mu Nr. Nr. 3-398 (įsi­ga­lio­jo 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 133-5411) pa­tvir­tin­tas Pa­vo­jin­gus kro­vi­nius vals­ty­bi­nės reikš­mės au­to­mo­bi­lių ke­liais ve­žan­čių trans­por­to prie­mo­nių marš­ru­tų, ap­len­kiant iš­skir­ti­nę kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čių ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šuo­se esan­čius ob­jek­tus, są­ra­šas bei nu­sta­ty­ta, kad šis są­ra­šas įsi­ga­lio­ja ki­lus gin­kluo­tam kon­flik­tui ir (ar) pa­skel­bus ki­tą eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos