Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-12-18 įsa­ky­mu Nr. 1B-846 (įsi­ga­lio­jo 2007-12-23, Žin., 2007, Nr. 136-5554) pa­tvir­tin­ti:

• Pa­vyz­di­niai cen­tra­li­zuo­to F ti­po mui­ti­nės san­dė­lio nuo­sta­tai;

• Pa­slau­gų, su­si­ju­sių su cen­tra­li­zuo­to F ti­po mui­ti­nės san­dė­lio veik­la, pa­vyz­di­nis ap­ra­šas.

F ti­po san­dė­lis – te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys, įsteig­tas Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, yra pa­val­dus te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės vir­ši­nin­kui. F ti­po san­dė­lį su­da­ro pre­kių sau­go­ji­mo vie­tos, o san­dė­lio veik­los zo­na ap­ima vi­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją. F ti­po san­dė­lis, vyk­dy­da­mas jam pa­ves­tus už­da­vi­nius, at­lie­ka šias funk­ci­jas:

• įtrau­kia į ap­skai­tą mui­ti­nės su­lai­ky­tas ir ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų su­lai­ky­tas Eu­ro­pos Ben­dri­jos sta­tu­so ne­tu­rin­čias pre­kes;

• or­ga­ni­zuo­ja mui­ti­nės su­lai­ky­tų pre­kių pe­rė­mi­mą su­lai­ky­mo vie­to­je ir pri­sta­ty­mą į pre­kių sau­go­ji­mo vie­tas;

• sau­go mui­ti­nės su­lai­ky­tas pre­kes, mui­ti­nės iš­kel­tų ad­mi­nist­ra­ci­nių ir (ar­ba) bau­džia­mų­jų by­lų daik­ti­nius įro­dy­mus ar­ba kon­tro­liuo­ja jų sau­go­ji­mą;

• ap­skai­to su­lai­ky­tų, kon­fis­kuo­tų, vals­ty­bės nau­dai per­duo­tų, be­šei­mi­nin­kių pre­kių ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das ir ini­ci­juo­ja jų iš­ieš­ko­ji­mą;

• ini­ci­juo­ja ir or­ga­ni­zuo­ja su­lai­ky­tų, kon­fis­kuo­tų, vals­ty­bės nau­dai per­duo­tų, be­šei­mi­nin­kių Eu­ro­pos Ben­dri­jos sta­tu­so ne­tu­rin­čių pre­kių nai­ki­ni­mą, tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tais at­ve­jais ja­me da­ly­vau­ja;

• or­ga­ni­zuo­ja ir vyk­do su­lai­ky­tų pre­kių grą­ži­ni­mą ir kt.

***

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-12-06 įsa­ky­mu Nr. 1B-810 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007 m. rug­sė­jo 12 d. įsa­ky­mo Nr. 1B-595 „Dėl Pre­kių sau­go­ji­mo vie­tos (te­ri­to­ri­jos) tin­ka­mu­mo A, B, C ar­ba D ti­po mui­ti­nės san­dė­lio, lai­ki­no­jo pre­kių sau­go­ji­mo san­dė­lio (im­por­to ir eks­por­to ter­mi­na­lo) ar­ba lais­vo­jo san­dė­lio veik­lai ir jos prie­žiū­rai rei­ka­la­vi­mų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 131-5341) nu­sta­ty­ta, kad to­je pa­čio­je mui­ti­nės san­dė­lio te­ri­to­ri­jo­je ga­li bū­ti įsteig­tas tik vie­nas mui­ti­nės san­dė­lis, be to, jo­je ne­ga­li bū­ti įsteig­ta jo­kia ki­ta mui­ti­nės pri­žiū­ri­mų pre­kių sau­go­ji­mo vie­ta (pvz., ter­mi­na­las, lais­va­sis san­dė­lis) ar ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių san­dė­lis, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių san­dė­lis stei­gia­mas mui­ti­nės san­dė­lio, ku­ria­me lai­ko­mi naf­tos pro­duk­tai, skir­ti iš­ga­ben­ti jū­rų trans­por­tu, te­ri­to­ri­jo­je, ar­ba, kai ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių san­dė­lis bei PVM leng­va­tų san­dė­lis stei­gia­mas Rei­ka­la­vi­mų 5 punk­te (mui­ti­nės san­dė­lis, ku­rio pa­tal­pos nau­do­ja­mos maž­me­ni­nei pre­ky­bai va­do­vau­jan­tis Ben­dri­jos mui­ti­nės ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mo nuo­sta­tų 527 str. 2 d. a) p.) nu­ro­dy­to mui­ti­nės san­dė­lio te­ri­to­ri­jo­je.

***

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-12-04 įsa­ky­mu Nr. 1B-804 Dėl kai ku­rių Mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je pe­rė­mi­mo for­mų pa­tvir­ti­ni­mo (įsi­ga­lio­jo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 130-5278) pa­tvir­tin­tos to­kios for­mos:

• Mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je pe­rė­mi­mo su­tar­ties for­ma;

• Mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je pe­rė­mi­mo įsi­pa­rei­go­ji­mo for­ma;

• Pra­šy­mo duo­ti su­ti­ki­mą mo­kes­ti­nei ne­prie­mo­kai mui­ti­nė­je per­im­ti for­ma;

• Spren­di­mo dėl mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je pe­rė­mi­mo for­ma;

• Spren­di­mo pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios spren­di­mą dėl mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je pe­rė­mi­mo for­ma;

• Spren­di­mo pa­keis­ti spren­di­mą dėl mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je pe­rė­mi­mo for­ma;

• Spren­di­mo dėl mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je ne­pe­rė­mi­mo for­ma. Nu­sta­ty­ta, kad prie Pra­šy­mo duo­ti su­ti­ki­mą mo­kes­ti­nei ne­pri­emo­kai mui­ti­nė­je tu­ri bū­ti pri­dė­ti:

• mo­kes­čių mo­kė­to­jo ir sko­los pe­rė­mė­jo pa­si­ra­šy­ta mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos mui­ti­nė­je su­tar­tis (ar­ba įsi­pa­rei­go­ji­mas) su prie­dais;

• pa­žy­mos iš dar­bo­vie­čių apie sko­los pe­rė­mė­jo per pas­ta­ruo­sius 12 mė­ne­sių gau­tas pa­ja­mas, su­si­ju­sias su dar­bo san­ty­kiais (kai mo­kes­ti­nę ne­pri­emo­ką pe­ri­ma fi­zi­nis as­muo);

• sko­los pe­rė­mė­jo in­for­ma­ci­ja apie sko­los pe­rė­mė­jo per­im­tos mo­kes­ti­nės ne­pri­emo­kos su­mo­kė­ji­mo tvar­ką (ne­del­siant ar ati­dė­ti ar­ba iš­dės­ty­ti šios ne­pri­emo­kos su­mo­kė­ji­mo ter­mi­nus);

• ki­ti, pra­šy­mą pa­tei­ku­sio as­mens nuo­mo­ne, spren­di­mo pri­ėmi­mui rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai.

***

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-12-21 įsa­ky­mu Nr. 1B-878 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2003-07-17 įsa­ky­mo Nr. 1B-624 „Dėl ASYCUDA sis­te­mą var­to­jan­čių mui­ti­nės tar­pi­nin­kų bei de­kla­ran­tų kom­piu­te­ri­zuo­tų dar­bo vie­tų apa­ra­ti­nės ir pro­gra­mi­nės įran­gos tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų bei jun­gi­mo­si prie mui­ti­nės tar­ny­bi­nės sto­ties tech­ni­nių są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-29, Žin., 2007, Nr. 137-5633) pa­keis­ti ir nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­ti ASYCUDA sis­te­mai dieg­ti rei­ka­lin­go kom­piu­te­rio pa­vyz­di­niai tech­ni­niai rei­ka­la­vi­mai.

Nu­sta­ty­ta, kad kom­piu­te­riai, į ku­riuos die­gia­ma ASYCUDA sis­te­ma, tu­ri ten­kin­ti mi­ni­ma­lius nu­sta­ty­tus tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus. Pro­ce­so­riaus na­šu­mas tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip: Dhrys­to­ne ALU 902 MIPS ir Whet­sto­ne FPU 447 MFLOPS pa­gal SiSoftware San­dra (2007 ver­si­ja) ma­ta­vi­mų duo­me­nis bei kom­piu­te­ry­je tu­ri bū­ti USB (Uni­ver­sal Se­rial Bus) uni­ver­sa­lio­ji jung­tis.

Jei­gu ry­šiui su ASYCUDA tar­ny­bi­ne sto­ti­mi as­muo nau­do­ja­si „Si­teto-Si­te“ VPN su­jun­gi­mo bū­du, as­mens tin­klo įran­ga ir kon­fi­gū­ra­ci­ja tu­ri ten­kin­ti šiuos rei­ka­la­vi­mus:

• VPN tu­ne­lio už­mez­gi­mą ini­ci­juo­jan­tis ir jį pa­lai­kan­tis įren­gi­nys pri­va­lo tu­rė­ti pa­sto­vų iš­ori­nį IP ad­re­są.

• KDV vi­di­nio tin­klo IP ad­re­sai ga­li bū­ti tik iš 192.168.0.0/16 ir 172.16.0.0/12 ai­bės ir, esant bū­ti­nu­mui, tu­ri bū­ti pa­keis­ti į mui­ti­nės nu­ro­dy­tus.

***

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-12-17 įsa­ky­mu Nr. 1B-843 Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus 2007-10-12 įsa­ky­mo Nr. 1B-673 „Dėl Mui­ti­nės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus 2003 m. bir­že­lio 30 d. įsa­ky­mo Nr. 1B-583 „Dėl Mui­ti­nės de­kla­ra­ci­jų, pa­tei­kia­mų nau­do­jan­tis au­to­ma­ti­nio duo­me­nų ap­do­ro­ji­mo tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, pa­tei­ki­mo, pri­ėmi­mo ir tik­ri­ni­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo“ pa­kei­ti­mo (įsi­ga­lio­jo 2007-12-23, Žin., 2007, Nr. 136-5553) nu­sta­ty­ta, kad te­ri­to­ri­nių mui­ti­nių vir­ši­nin­kams pa­ve­da­ma, at­si­žvel­giant į šiuo įsa­ky­mu nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tų Mui­ti­nės de­kla­ra­ci­jų, pa­tei­kia­mų nau­do­jan­tis au­to­ma­ti­nio duo­me­nų ap­do­ro­ji­mo tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, tai­syk­lių nuo­sta­tas iki 2008-03-31 (iki šiol – iki 2007-12-31) pa­pil­dy­ti Mui­ti­nės de­kla­ra­ci­jų, pa­tei­kia­mų ASYCUDA sis­te­mos duo­me­nų ap­do­ro­ji­mo tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, pa­tei­ki­mo, pri­ėmi­mo ir tik­ri­ni­mo su­tar­tis, su­da­ry­tas su as­me­ni­mis, ku­riems su­ti­ki­mai pa­teik­ti mui­ti­nės de­kla­ra­ci­jas ASYCUDA sis­te­mos au­to­ma­ti­nio duo­me­nų ap­do­ro­ji­mo techninėmis priemonėmis išduoti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos