Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Mui­ti­nės su­lai­ky­tų pre­kių ver­tė per 2007 me­tus – be­veik 12,6 mln. Lt

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, per 2007 m. Lie­tu­vos mui­ti­nės pa­rei­gū­nai su­lai­kė ne­tei­sė­tai ga­be­na­mų pre­kių be­veik už 12,6 mln. Lt. Dau­giau­sia tarp su­lai­ky­tų pre­kių – kon­tra­ban­di­nės ci­ga­re­tės. Jų mui­ti­nės pa­rei­gū­nams pa­vy­ko ap­tik­ti be­veik už 6 mln. Lt. Vien Mui­ti­nės kriminalinės tarnybos pareigūnai per 2007 metus sulaikė beveik 30,5 mln.vnt. cigarečių daugiau nei už 3 mln.Lt.

Ne­snau­dė ir pre­kių, pa­ga­min­tų pa­žei­džiant in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­ses, ga­ben­to­jai – gar­sių pre­kių žen­klais pa­žy­mė­tų klas­to­čių pra­ėju­siais me­tais bu­vo ban­dy­ta įvež­ti be­veik už pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Su­lai­ky­ta ir įvai­rios va­liu­tos, ku­rios ben­dra ver­tė – dau­giau nei 282 tūkst. Lt. Pi­ni­gai bu­vo ve­ža­mi pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą gry­nų­jų pi­ni­gų ve­ži­mo tvar­ką.

Lauk­tu­vėms iš eg­zo­tiš­kų kraš­tų bu­vo ga­be­na­mi įvai­rūs gy­vū­nai. Ne­įpras­tų su­ve­ny­rų, ku­riuos ve­žant pa­žei­džia­mi Nyks­tan­čių lau­ki­nės fau­nos ir flo­ros rū­šių tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos kon­ven­ci­jos (CITES) rei­ka­la­vi­mai, per­nai bu­vo su­lai­ky­ta be­veik už 87 tūkst. Lt.

2007 m. Lie­tu­vos mui­ti­nės pa­rei­gū­nai su­lai­kė įvai­rių nar­ko­ti­kų bei psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų: 1937,8 g am­fe­ta­mi­no, 7 g he­roi­no, 89,6 g me­tam­fe­ta­mi­no, 44,5 kg ka­na­pių, 26,1 kg ka­na­pių sėk­lų, 351 vnt. ka­na­pių so­di­nu­kų ir 30,6 kg eg­zo­tiš­ko au­ga­li­nio nar­ko­ti­ko Cat­ha edu­lis. Dėl ban­dy­mo įvež­ti nar­ko­ti­nes bei psi­chot­ro­pi­nes me­džia­gas pra­dė­ti 27 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Ne­le­ga­liai įvež­ti vais­tus į mū­sų ša­lį ban­dy­ta net 98 kar­tus. Pa­rei­gū­nų ap­tik­tų slap­ta ga­be­na­mų vais­tų ver­tė – dau­giau nei 400 tūkst. Lt.

Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos ini­cia­ty­va iš­aiš­kin­tų pa­žei­di­mų me­tu Lie­tu­vo­je su­lai­ky­ti ir du au­to­ma­tai, pa­pras­tai nau­do­ja­mi už­sa­ko­mie­siems nu­si­kal­ti­mams vyk­dy­ti.

Bu­vo po­pu­lia­ru ne­le­ga­liai vež­ti al­ko­ho­lį, cuk­rų, ka­vą, de­ga­lus, teks­ti­lės ga­mi­nius bei ki­tas pla­taus var­to­ji­mo pre­kes. Lie­tu­vos mui­ti­nės pa­rei­gū­nų ini­ci­juo­tuo­se iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai 128 as­me­nims, o ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti 77 žmo­nės.

Vilkiko kabinoje gabentos kontabandinės cigaretės

Sau­sio 14 d. Vil­niaus te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės mo­bi­lio­sios gru­pės pa­rei­gū­nai Me­di­nin­kų ke­lio pos­te su­lai­kė ci­ga­re­čių, ku­rių ben­dra ver­tė yra 5 312 Lt, ir vil­ki­ką „Re­nault“, ku­riuo bu­vo ga­be­na­mos ci­ga­re­tės. Au­to­mo­bi­lio ver­tė – 60 000 Lt.

Iš Bal­ta­ru­si­jos į Me­di­nin­kų ke­lio pos­tą vil­ki­ku „Re­nault“ at­vy­ko Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­tis V. F. Pa­tei­kus mui­ti­nės de­kla­ra­ci­ją, au­to­mo­bi­lis bu­vo pa­tik­rin­tas mo­bi­lia rent­ge­no kon­tro­lės sis­te­ma. Pa­rei­gū­nai vil­ki­ko ka­bi­no­je už ap­mu­ša­lų ir po ka­bi­nos apa­čia ra­do 199 blo­kus ci­ga­re­čių „Saint Ge­or­ge Lights“. Mui­ti­nės pa­rei­gū­nai su­lai­kė ne­tei­sė­tai ga­be­na­mus rū­ka­lus ir vil­ki­ką. Ben­dra pre­kių ver­tė – 65 313 Lt. Pa­žei­dė­jui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos