Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Su gimtadieniu kolegos!

Gotlibui Kržemianskiui - 85

Gotlibas Kržemianskis gi­mė 1923 m. va­sa­rio 27 d. Kau­ne, žy­dų tar­nau­to­jų šei­mo­je. 1937 m. bai­gė Kau­no „Auš­ros“ gim­na­zi­jos pen­kias kla­ses ir įsto­jo į Kau­no aukš­tes­ni­ą­ją tech­ni­kos mo­kyk­lą me­cha­ni­kos spe­cia­ly­bę. 1941 m. bai­gė ke­tu­ris kur­sus, to­les­nį moks­lą nu­trau­kė ka­ras. Po ka­ro per­si­kė­lė gyventi į Vil­nių, ne­aki­vaiz­džiai bai­gė pra­dė­tus moks­lus Vil­niaus po­li­tech­ni­ku­me ir 1946 m. įgi­jo tech­ni­ko me­cha­ni­ko kva­li­fi­ka­ci­ją. 1947 m. pra­dė­jo stu­di­juo­ti Są­jun­gi­nia­me ne­aki­vaiz­di­nia­me ju­ri­di­nia­me ins­ti­tu­te (Vil­niaus fi­lia­le), ku­rį su pa­gy­ri­mu bai­gė 1952 m. 1967–1968 m. mo­kė­si Mask­vos au­to­mo­bi­lių ir ke­lių ins­ti­tu­to va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­suo­se, ku­riuos bai­gė su pa­gy­ri­mu. 1976 m. kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją Lie­tu­vos liau­dies ūkio spe­cia­lis­tų to­bu­li­ni­mo­si ins­ti­tu­te.

Savo darbo biografiją Gotlibas Kržemianskis pra­dė­jo 1945 m. Vy­riau­sio­je au­to­trans­por­to val­dy­bo­je prie Lie­tu­vos Mi­nist­rų Ta­ry­bos Eks­plo­a­ta­ci­jos sky­riaus vy­res­niuo­ju in­ži­nie­riu­mi. 1953 m. vie­to­je Vy­riau­sios au­to­trans­por­to val­dy­bos bu­vo įkur­ta Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ir plen­tų mi­nis­te­ri­ja ir Gotlibas Kržemianskis bu­vo pa­skir­tas šios mi­nis­te­ri­jos Au­to­trans­por­to val­dy­bos Eks­plo­a­ta­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ku, 1955 m. – šios val­dy­bos vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, nuo 1956 m. – val­dy­bos vir­ši­nin­ku. 1958 m. pa­ties prašymu bu­vo per­ves­tas Au­to­trans­por­to val­dy­bos viršinin­ko pa­va­duo­to­ju, o 1968 m., dėl val­dy­bos re­or­ga­ni­za­vi­mo bu­vo pa­skir­tas Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ir plen­tų mi­nis­te­ri­jos Res­pub­li­ki­nio ga­my­bi­nio au­to­trans­por­to su­si­vie­ni­ji­mo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju. 1988 m. iš­ėjo į pen­si­ją, ta­čiau dar iki 1991 m. dir­bo vals­ty­bi­nės įmo­nės „Lie­tu­vos au­to­trans­por­tas“ vadovaujan­čiuo­ju in­ži­nie­riu­mi.

Gotlibas Kržemianskis 1946 m. pa­ren­gė kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­mo­bi­lių trans­por­tu ta­ri­fus ir jų tai­ky­mo tai­syk­les, vė­liau – kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­trans­por­tu tai­syk­les. Da­ly­va­vo ren­giant pir­mą­sias ke­lei­vių ve­ži­mo au­to­bu­sais, vė­liau – leng­vai­siais tak­si tai­syk­les. Ak­ty­viai da­ly­va­vo die­giant pažangias kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mo for­mas, cen­tra­li­zuo­tą kro­vi­nių ve­ži­mą, spe­cia­li­zuo­tų au­to­trans­por­to ried­me­nų pri­tai­ky­mą. Gotlibas Kržemianskis ak­ty­viai da­ly­va­vo ren­giant trans­por­to įmo­nių me­ti­nių ap­žiū­rų pro­gra­mas, dau­ge­lį me­tų va­do­va­vo įmo­nių ap­žiū­rų ko­mi­si­joms, ren­gė ap­žiū­rų api­ben­dri­nan­čias ap­žval­gas. Kar­tu su in­ži­nie­riu­mi A. Le­vi­nu į lie­tu­vių kal­bą iš­ver­tė vai­ruo­to­jo va­do­vė­lį, kar­tu su in­ži­nie­riu­mi ke­li­nin­ku P. Mak­ric­ku pa­ra­šė­ bro­šiū­rą apie Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių trans­por­to ir ke­lių plėtrą po­ka­rio me­tais, ku­ri bu­vo išleis­ta at­ski­ru „Žini­jos“ drau­gi­jos lei­di­niu. Pa­skel­bė ke­lis straips­nius, gvil­de­nan­čius pro­ble­mi­nius trans­por­to klau­si­mus, Lie­tu­vos spau­do­je ir žurnale „Av­to­mo­bil­nyj trans­port“. Dės­tė trans­por­to įmo­nių va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­suo­se ir se­mi­na­ruo­se. Daug kar­tų at­sto­va­vo Au­to­trans­por­to ir plen­tų mi­nis­te­ri­jai įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se ir pa­si­ta­ri­muo­se ki­to­se są­jun­gi­nė­se res­pub­li­ko­se ir už­sie­ny­je (Če­kos­lo­va­ki­jo­je, VDR). Ren­gė me­ti­nes trans­por­to įmo­nių ga­my­bi­nės fi­nan­si­nės veik­los ap­žval­gas, se­lek­to­ri­nius pa­si­ta­ri­mus su įmo­nių va­do­vais. Už dar­bą ir vi­suo­me­ni­nę veik­lą ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos Aukš­čiau­siosios Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo gar­bės raš­tais, 1965 m. su­teik­tas Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sio au­to­trans­por­to dar­buo­to­jo var­das. Yra au­to­mo­bi­lių trans­por­to ve­te­ra­nų klu­bo „Au­to­mo­bi­li­nin­kas” na­rys. Lais­va­lai­kio pomėgiai – knygų skaitymas, žūk­lė, gry­ba­vi­mas.

Algiui Butkui- 80

Algis Butkus gi­mė 1928 m. va­sa­rio 27 d. Kau­ne, gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo šei­mo­je. Pra­džios ir vi­du­ri­nius moks­lus ėjo Ši­la­lė­je, Vil­ki­jo­je, Jo­na­vo­je ir Uk­mer­gė­je, aukš­tuo­sius moks­lus pra­dė­jo stu­di­juo­ti Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, o bai­gė Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­joje ir ta­po in­ži­nie­riu­mi me­cha­ni­ku.

In­ži­nie­riaus kar­je­rą Algis Butkus pra­dė­jo 1952 m. Šir­vin­tų ma­ši­nų trak­to­rių sto­ty­je vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi. Nuo 1956 m. iki 1961 m. dir­bo dės­ty­to­ju Vil­niaus že­mės ūkio me­cha­ni­za­vi­mo tech­ni­ku­me. 1961–1964 m. – as­pi­ran­tas Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je. Nuo 1964 m. – KPI Vil­niaus fi­lia­lo (šiuo metu Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas) vyr. dės­ty­to­jas. 1965 m. – mokslų dak­ta­ras, 1968 m. – do­cen­tas, 2000 m. – ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, 2001 m. – pro­fe­so­rius. Pa­grin­di­nė moks­li­nės veik­los sri­tis – vi­daus de­gi­mo va­rik­lių eko­no­mi­nių ir eko­lo­gi­nių ro­dik­lių ty­ri­mai, nau­do­jant al­ter­na­ty­vius de­ga­lus, bei va­rik­lių ko­ky­bės įver­ti­ni­mo me­to­di­kos su­da­ry­mas.

Algis Butkus pa­ra­šė va­do­vė­lius ir kny­gas: „Au­to­mo­bi­lių ir trak­to­rių va­rik­lių pro­jek­ta­vi­mas“ (1985), „Leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ge­di­mai ir jų ša­li­ni­mas“ (1991), „Au­to­ser­vi­sas ga­ra­že“ (1992), „Už­sie­ni­niai leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai“ (1993), „VAZ-2108, 2109 ir VAZ-1111 prie­žiū­ra ir re­mon­tas“ (1995), „Au­to­trak­to­ri­nių va­rik­lių pa­ra­met­rų ty­ri­mai Lie­tu­vo­je op­ti­mi­zuo­jant ir eko­lo­gi­nius ro­dik­lius“ (1996), „Ben­zi­ni­nių vi­daus de­gi­mo va­rik­lių mai­ti­ni­mo sis­te­mos“ (2000). Iš­leis­ti trys pa­skai­tų kon­spek­tai (1982–1994), ke­lios la­bo­ra­tori­nių dar­bų kny­ge­lės (1976–2003), sa­vo lė­šo­mis iš­lei­stos ke­tu­rios pa­aug­liams skir­tos kny­ge­lės (1991–2001), trys ro­ma­nai (2002–2003), fi­lo­so­fi­nė bro­šiū­ra (1998) ir ei­lė­raš­čių rin­ki­nė­lis (1999). A. Butkus pa­ra­šė ne­ma­žai straips­nių spau­do­je, licencijuoti 5 iš­ra­di­mai. Laisvalaikiu Algis Butkus mėgs­ta fo­to­gra­fuo­ti, fil­muo­ti, gro­ti akor­de­o­nu.

Jonui Burokui - 75

Jonas Burokas gimė 1933 m. va­sa­rio 12 d. Ku­piš­kio ra­jo­no Ali­za­vos se­niū­ni­jos Mal­di­niš­kio vien­kie­my­je. 1953 m. bai­gęs Ku­piš­kio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą iki 1954 m. ru­dens mo­kė­si Vil­niaus že­mės ūkio me­cha­ni­za­ci­jos ir elek­tri­fi­ka­ci­jos tech­ni­ku­me. Po tre­jų me­tų ka­ro tar­ny­bos 1957 m. įsto­jo į Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą, ku­rį bai­gė 1962 m. Kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją Lie­tu­vos liau­dies ūkio spe­cia­lis­tų to­bu­li­ni­mo­si ins­ti­tu­te 1978 m., VISI or­ga­ni­zuo­ja­muo­se kur­suo­se 1986 m.

1962–1963 m. Pa­ne­vė­žio ATK-2 me­cha­ni­kas;

1963–1967 m. Pa­ne­vė­žio ATK-2 vyr. me­cha­ni­kas;

1967–1991 m. Pa­ne­vė­žio au­to­trans­por­to įmo­nės Nr.2 vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius;

1991–1992 m. AB „ATRA“ tech­ni­kos di­rek­to­rius;

1996 m. AB „Ku­piš­kio au­to­trans­por­tas” au­to­mo­bi­lių re­mon­to meist­ras.

Tai bu­vo veik­la, su­si­ju­si su au­to­mo­bi­lių pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mu ir jų re­mon­to tech­no­lo­gi­jos to­bu­li­ni­mu. Bu­vo įdieg­tas as­falt­be­to­nio ve­ži­mas sa­vi­var­čiais su prie­ka­bo­mis, įreng­ti va­rik­lių kei­ti­mo, elek­tros įren­gi­mų re­mon­to, pa­dan­gų re­mon­to ir kei­ti­mo, au­to­mo­bi­lių lin­gių re­mon­to ir kei­ti­mo, au­to­mo­bi­lių ag­re­ga­tų ir va­rik­lių diag­no­za­vi­mo pos­tai, įgy­ven­din­ta daug smul­kes­nių tech­ni­nės pa­žan­gos prie­mo­nių. Daug tech­ni­nės tar­ny­bos pa­stan­gų pa­rei­ka­la­vo dar­bai, kai įmo­nė du kar­tus, 1969 ir 1984 m., bu­vo per­ke­lia­ma į ki­tas te­ri­to­ri­jas Pa­ne­vė­žy­je.

Daug me­tų Jonas Burokas va­do­va­vo iš­ra­dė­jų ir ra­cio­na­li­za­to­rių drau­gi­jai bei tech­ni­nės in­for­ma­ci­jos dar­bui įmo­nė­je. Jonui Burokui su­teik­tas nu­si­pel­niu­sio au­to­mo­bi­lių trans­por­to dar­buo­to var­das ir dar­bo ve­te­ra­no var­das. Ap­do­va­no­tas sep­ty­niais gar­bės raš­tais įvai­rių so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio šven­čių pro­go­mis ir ke­liais pi­ni­gi­niais ap­do­va­no­ji­mai. Yra aktyvus au­to­mo­bi­lių trans­por­to ve­te­ra­nų klu­bo „Au­to­mo­bi­li­nin­kas“ na­rys. Po­mė­giai – me­džiok­lė, bi­ti­nin­kys­tė, kny­gų pa­sau­lis mies­to bib­lio­te­ko­je ir skai­tyk­lo­je, iš­vy­kos į gam­tą.

Su Gimtadieniu, kolegos

Automobilių transporto veteranų klubas "Automobilininkas" sveikina

vasario mė­nesį gimusius klubo narius gimtadienio proga, linki geros sveikatos,

artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose darbuose. Sveikiname:

Marjaną Malinovskį– vasario 1 d.

Juozą Kuklį– vasario 2 d.

Danielių Mažeikį– vasario 2 d.

Romualdą Brazáį– vasario 7 d.

Bronių Cickevičių– vasario 10 d.

Joną Buroką– vasario 12 d.

Bronislavą Matijošienę– vasario 12 d.

Rimantą Kliaugą– vasario 13 d.

Nataliją Sadovają – vasario 13 d.

Antaną Vytautą Riebždą– vasario 15 d.

Joną Grybauską– vasario 17 d.

Edmundą Juozėną– vasario 18 d.

Vytautą Galkų– vasario 20 d.

Juozapą Jasiukevičių– vasario 22 d.

Gotlibą Kržemianską– vasario 27 d.

Vladimirą Kitovą– vasario 27 d.

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos