Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Pa­teik­tų trans­por­to prie­mo­nių ti­pų in­for­ma­ci­nių ap­lan­kų pa­pil­dy­mas

Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos (to­liau – Ins­pek­ci­ja) in­for­muo­ja, kad nuo 2008 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007 m. bir­že­lio 29 d. įsa­ky­mas Nr. 2B-238 „Dėl Tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų na­cio­na­li­niam trans­por­to prie­mo­nių ti­pui pa­tvir­tin­ti“ (Žin., 2007, Nr. 74-2962), ku­riuo pa­tvir­tin­ti nau­ji 2008 m. na­cio­na­li­nio trans­por­to prie­mo­nių ti­po tech­ni­niai rei­ka­la­vi­mai.

Trans­por­to prie­mo­nių ga­min­to­jai ar jų įga­lio­ti at­sto­vai pri­va­lo per­žiū­rė­ti Ins­pek­ci­jai pa­teik­tus trans­por­to prie­mo­nių ti­pų in­for­ma­ci­nius ap­lan­kus ir pa­pil­dy­ti tre­či­ą­ją da­lį rei­kia­mais ser­ti­fi­ka­tų nu­me­riais (pri­de­dant nau­jų ser­ti­fi­ka­tų ko­pi­jas), iš­duo­tais pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas. Kaip al­ter­na­ty­va ga­li bū­ti nu­ro­do­mi pra­ne­ši­mų nu­me­riai, iš­duo­ti pa­gal ati­tin­ka­mas Jung­ti­nių Tau­tų Eu­ro­pos eko­no­mi­nės ko­mi­si­jos tai­syk­les, pri­de­dant jų ko­pi­jas. Trans­por­to prie­mo­nių ti­pai, ku­rių in­for­ma­ci­niai ap­lan­kai iki 2008 m. ba­lan­džio 30 d. ne­bus pa­pil­dy­ti ar­ba ne­ati­tiks mi­nė­tų rei­ka­la­vi­mų, bus anu­liuo­ja­mi.

Transporto lengvatos

neįgaliesiems

In­for­muo­ja­me, kad, va­do­vau­jan­tis so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2005 m. gruo­džio 22 d. įsa­ky­mo Nr. A1-333 „Dėl Ne­įga­lio­jo pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mo ir kei­ti­mo as­me­nims, su­ka­ku­siems se­nat­vės pen­si­jos am­žių, tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ (Žin., 2005, Nr. 151-5559; 2008, Nr. 4-139) 2.2 punk­tu, in­va­li­do pa­žy­mė­ji­mai ga­lio­jo iki 2007 m. gruo­džio 31 d., iš­sky­rus as­me­nims iki 18 me­tų iš­duo­tus in­va­li­do pa­žy­mė­ji­mus, ku­rie ga­lio­ja iki juo­se nu­ro­dy­to in­va­li­du­mo ter­mi­no pa­bai­gos.

Trans­por­to leng­va­tos iš da­lies dar­bin­giems ir ne­dar­bin­giems ne­įga­lie­siems bei ne­įga­lie­siems, ku­riems nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nių ir di­de­lių spe­cia­lių po­rei­kių ly­gis, tei­kia­mos tik pa­tei­kus ne­įga­lio­jo pa­žy­mė­ji­mą. Ne­įga­lie­ji as­me­nys iki 18 me­tų, ku­riems nu­sta­ty­tas ne­įga­lu­mo ly­gis, trans­por­to leng­va­to­mis ga­li nau­do­tis pa­tei­kę ne­įga­lio­jo pa­žy­mė­ji­mą ar­ba, iki 2005 m. lie­pos 1 d. pri­pa­žin­ti vai­kais in­va­li­dais – in­va­li­do pa­žy­mė­ji­mą.

Neatlygintos vežėjų negautos pajamos dėl keleiviams

taikytų transporto lengvatų

At­krei­pia­me ke­lei­vių ve­žė­jų dė­me­sį, kad už pa­žei­di­mus tai­kant trans­por­to leng­va­tas ve­žė­jams ne­at­ly­gi­na­mos jų ne­gau­tos pa­ja­mos dėl ke­lei­viams tai­ky­tų va­žia­vi­mo ke­lei­vi­niu trans­por­tu leng­va­tų.

Ke­lei­vi­nio ke­lių trans­por­to iš­lai­dų (ne­gau­tų pa­ja­mų), su­si­ju­sių su trans­por­to leng­va­tų tai­ky­mu, kom­pen­sa­vi­mo (at­ly­gi­ni­mo) tvar­kos ap­ra­šo, pa­tvir­tin­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2000 m. ba­lan­džio 28 d. nu­ta­ri­mu Nr. 478 (Žin., 2000, Nr. 36-1006; 2003, Nr. 55-2440; 2007, Nr. 4-165), 11 ir 12 punk­tuo­se nu­sta­ty­ta: jei ve­žė­jas par­duo­da su nuo­lai­da va­žia­vi­mo bi­lie­tus ke­lei­viams, ne­tu­rin­tiems tei­sės į trans­por­to leng­va­tas, ka­sos apa­ra­tais iš­spaus­di­na va­žia­vi­mo bi­lie­tus su nuo­lai­da ne­va­žiuo­jant ke­lei­viams, ap­lai­džiai ir (ar­ba) ap­gau­lin­gai tvar­ko par­duo­tų su nuo­lai­da va­žia­vi­mo ke­lei­vi­niu trans­por­tu bi­lie­tų ap­skai­tą, tei­kia nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čias ata­skai­tas apie par­duo­tus su nuo­lai­da va­žia­vi­mo bi­lie­tus, jam ne­at­ly­gi­na­mos per ata­skai­ti­nį mė­ne­sį, ku­rį bu­vo pa­da­ry­tas nu­ro­dy­tas pa­žei­di­mas, vi­sos ne­gau­tos pa­ja­mos dėl ke­lei­viams tai­ky­tų va­žia­vi­mo ke­lei­vi­niu trans­por­tu leng­va­tų. Jei jos jau bu­vo at­ly­gin­tos, tai vi­sa šio iš­mo­kė­to ne­gau­tų pa­ja­mų at­ly­gi­ni­mo su­ma iš­skai­čiuo­ja­ma iš per ki­tus ata­skai­ti­nius ka­len­do­ri­nius mė­ne­sius šio ve­žė­jo ne­gau­tų pa­ja­mų. Va­do­vau­jan­tis mi­nė­tu ap­ra­šu, Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko 2007 m. gruo­džio 29 d. įsa­ky­mu Nr. 2B-428 už va­žia­vi­mo bi­lie­to su nuo­lai­da par­da­vi­mą 2007 m. lap­kri­čio 7 d. ke­lei­viui, ne­tu­rin­čiam tei­sės į trans­por­to leng­va­tas, ne­at­ly­gin­tos UAB Mo­lė­tų au­to­bu­sų par­ko per 2007 m. lap­kri­čio mė­ne­sį ne­gau­tos pa­ja­mos dėl ke­lei­viams tai­ky­tų va­žia­vi­mo to­li­mo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais leng­va­tų (13 379,12 Lt).

Va­do­vau­jan­tis mi­nė­tu ap­ra­šu, Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko 2007 m. gruo­džio 29 d. įsa­ky­mu Nr. 2B-428 už va­žia­vi­mo bi­lie­to su nuo­lai­da par­da­vi­mą 2007 m. lap­kri­čio 19 d. ke­lei­viui, ne­tu­rin­čiam tei­sės į trans­por­to leng­va­tas, ne­at­ly­gin­tos UAB Aly­taus au­to­bu­sų par­ko per 2007 m. lap­kri­čio mė­ne­sį ne­gau­tos pa­ja­mos dėl ke­lei­viams tai­ky­tų va­žia­vi­mo to­li­mo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais leng­va­tų (76 726,29 Lt).

Už ap­lai­dų par­duo­tų su nuo­lai­da va­žia­vi­mo ke­lei­vi­niu trans­por­tu bi­lie­tų ap­skai­tos tvar­ky­mą iš UAB „Zig­do­na“ mo­kė­ti­nų ne­gau­tų pa­ja­mų at­ly­gi­ni­mo su­mų bus iš­skai­čiuo­ja­ma 6 636,00 Lt.

Padidė­jo baudos už kelių

transporto veiklos pažeidimus

Nuo 2008 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mai ir pa­pil­dy­mai. Su­griež­tin­tos bau­dos už­sie­nio ša­lių ve­žė­jams už kro­vi­nių ve­ži­mą be ke­lio­nės lei­di­mo, su ne­ati­tin­kan­čiu va­žia­vi­mo po­bū­džio ar ne­už­pil­dy­tu lei­di­mu. Nu­ma­ty­ta bau­da iki 3 000 Lt.

Pa­di­dė­jo bau­dos už va­žia­vi­mą be lei­di­mo ke­lių trans­por­to prie­mo­nė­mis (jų jun­gi­niais), vir­ši­jant lei­džia­mą ašių ap­kro­vą ar lei­džia­mą ben­drą­jį svo­rį ar­ba mat­me­nis su kro­vi­niu ar be jo. Nu­ma­ty­ta bau­da vai­ruo­to­jams iki 1 000 Lt ir įmo­nių va­do­vams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims iki 2 000 Lt.

Nu­sta­ty­ta at­sa­ko­my­bė įmo­nių va­do­vams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims už pa­vo­jin­gų kro­vi­nių ve­ži­mo sau­gos spe­cia­lis­to ne­pa­sky­ri­mą, ne­pra­ne­ši­mą apie šio spe­cia­lis­to pa­sky­ri­mą, už ata­skai­tos, su­si­ju­sios su pa­vo­jin­gų kro­vi­nių ve­ži­mu, ne­pa­tei­ki­mą ar­ba ne­tei­sin­gų duo­me­nų ata­skai­to­je pa­tei­ki­mą įmo­nių va­do­vams ar jų įga­lio­tiems as­me­nims, ku­riems pa­ves­ta va­do­vau­ti kro­vi­nių ve­ži­mo veik­lai. Nu­sta­ty­ta ir at­sa­ko­my­bė kro­vi­nių siun­tė­jams, ve­žė­jams ir vai­ruo­to­jams už pa­vo­jin­gų kro­vi­nių ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus.

Pa­di­dė­jo bau­dos už vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mo pa­žei­di­mus: už kas­die­nio vai­ra­vi­mo truk­mės vir­ši­ji­mą ar kas­die­nio po­il­sio truk­mės pa­žei­di­mus, už vai­ra­vi­mą be per­trau­kos, vai­ra­vi­mo lai­ko vir­ši­ji­mą per sa­vai­tę ar pa­ei­liui ei­nan­čias dvi sa­vai­tes.

Nu­ma­ty­tos bau­dos už vai­ra­vimą be vai­ruo­to­jo kor­te­lės, už ta­chog­ra­fo rod­me­nų ir re­gist­ra­ci­jos la­pų ar­ba vai­ruo­to­jo kor­te­lės ne­tin­ka­mą nau­do­ji­mą bei vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mo rod­me­nų klas­to­ji­mą, ve­ži­mą be grei­čio ri­bo­ji­mo prie­tai­so, su ne­vei­kian­čiu ar iš­jung­tu grei­čio ri­bo­ji­mo prie­tai­su ir t. t.

Išsa­mesnę in­for­ma­ciją ga­li­te ras­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo in­ter­ne­ti­nia­me tin­kla­la­py­je ad­re­su: http://www3.lrs.lt/pls/in­ter3/dok­pai­es­ka.showdoc_l?p_id=" 312038&p_qu­e­ry="&p_tr2="

Pailgė­jo vairuotojo vairavimo ir poilsio režimo apskaitos dokumentų pateikimo laikotarpis

Nuo 2008 m. sau­sio 1 d. pa­gal 2006 m. ko­vo 15 d. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­to(EB) Nr. 561/2006 nuo­sta­tas vai­ruo­to­jas kon­tro­lės ke­ly­je me­tu pri­va­lės pa­teik­ti:

1. jei vai­ruo­ja trans­por­to prie­monę su ana­lo­gi­niu ta­chog­ra­fu:

• ei­na­mos die­nos ir prieš tai ėju­sių 28 die­nų vai­ruo­to­jo nau­do­tus ta­chog­ra­fo re­gist­ra­ci­jos la­pus;

• skait­me­ni­nio ta­chog­ra­fo vai­ruo­to­jo kor­telę, jei tu­ri;

• vi­sus ei­na­mą­ją die­ną ir prieš tai ėju­sių 28 die­nų ran­ka da­ry­tus įra­šus ir spau­di­nius.

2. jei vai­ruo­ja trans­por­to prie­monę su skait­me­ni­niu ta­chog­ra­fu:

• skait­me­ni­nio ta­chog­ra­fo vai­ruo­to­jo kor­telę;

• vi­sus ei­na­mą­ją die­ną ir prieš tai ėju­sių 28 die­nų ran­ka da­ry­tus įra­šus ir spau­di­nius;

• re­gist­ra­ci­jos la­pus, už mi­nė­tą lai­ko­tar­pį, jei­gu vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę, ku­rio­je yra sumontuotas analoginis tachografas.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos