Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Karjerų galiūnas

Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties tech­ni­kos ga­min­to­jas „Gi­naf“ rin­kai pa­tei­kė nau­ją kar­je­rų sa­vi­var­tį. 76 t ben­dro­sios ma­sės X 5376 T 10x10/6 sa­vi­var­tis su tri­mis prie­ki­nė­mis vai­ruo­ja­mo­mis aši­mis ga­li vež­ti iki 50 t bi­rių kro­vi­nių.

Kar­je­rų ga­liū­nui pri­tai­ky­ta DAF ka­bi­na ir tran­smi­si­ja, „Gi­naf“ hid­rop­neu­ma­ti­nė HPVS pa­ka­ba bei 462 AG MX jė­gai­nė, ku­rios ga­lia per­duo­da­ma per 16 pa­ko­pų ran­ki­nį pa­va­rų per­jun­gi­mo me­cha­niz­mą.

Apsauga nuo sniego ir ledo

„Kro­ne“ ne­se­niai pri­tai­kė nau­ją „Ice-Pro­tect“ sis­te­mą, ku­ri pa­dės ap­sau­go­ti sunk­ve­ži­mių ir jų prie­ka­bų ten­ti­nių kė­bu­lų sto­gus nuo snie­go ir le­do.

„Ice-Pro­tect“ įran­gą su­da­ro su­slėg­to oro re­zer­vu­a­ras ir spe­cia­li žar­na, ku­ri įtai­sy­ta po ten­ti­nio sto­go slan­kio­jan­čia sis­te­ma. Kai pus­prie­ka­bė at­ka­bi­na­ma nuo vil­ki­ko, su­slėg­tas oras per žar­ną iš­pu­čia­mas po ten­tu. Ten­ti­nis sto­gas įgau­na nuo­žul­nią vil­ki­ko ka­bi­nos for­mą, ant ku­rios ne­ga­li lai­ky­tis snie­gas ar­ba le­das. Ant nuo­žul­naus sto­go ne­be­ga­li su­si­kaup­ti ir van­duo, žie­mą su­šą­lan­tis į le­dą. Pri­ka­bi­nus pus­prie­ka­bę prie vil­ki­ko, su­slėg­tas oras per žar­ną au­to­ma­tiš­kai iš­lei­džia­mas ir sto­gas nu­si­lei­džia į stan­dar­ti­nę pa­dė­tį. At­si­žvel­giant į orų są­ly­gas, ten­ti­nės prie­ka­bos ar pus­prie­ka­bės sto­go pa­dė­tį ga­li­ma val­dy­ti ir me­cha­ni­niu bū­du iš ka­bi­nos.

Tabletės – stiklams valyti

„Würt“ fir­ma nuo š. m. pra­džios pra­dė­jo tiek­ti rin­kai nau­ją prie­dą – tab­le­tes au­to­mo­bi­lių stik­lų va­lik­liui.

Tab­le­tės ge­rai tirps­ta skys­ta­me va­lik­ly­je ir pa­de­da efek­ty­viai pa­ša­lin­ti nuo lan­gų stik­lų vabz­džių lie­ka­nas, paukš­čių eks­kre­men­tus ir ki­tus ne­šva­ru­mus. Vie­nos tab­le­tės pa­kan­ka 4 lit­rams skys­to va­lik­lio. Nau­ja­sis prie­das tab­le­tė­mis ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ir žie­mą su stik­lų va­lik­liu, pri­tai­ky­tu nei­gia­mai ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­rai.

„Allison" agregatai – Pekino olimpiadai

„Al­li­son“ tran­smi­si­jų ga­min­to­jai jau pa­tei­kė 2 500 „Torq­ma­tic“ se­ri­jos pa­va­rų me­cha­niz­mų Pe­ki­no au­to­bu­sams.

Ti­ki­ma­si, jog šios se­ri­jos au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės, su­mon­tuo­tos į se­nus ir nau­jus Pe­ki­no au­to­bu­sus, va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių die­no­mis pa­dės už­tik­rin­ti ge­res­nį jų eko­no­miš­ku­mą ir eko­lo­giš­ku­mą bei pa­ti­ki­mu­mą. Šį pa­va­sa­rį „Al­li­son“ ag­re­ga­tai bus su­mon­tuo­ti į dar 10 000 au­to­bu­sų, ap­tar­nau­sian­čių Pe­ki­no olim­pia­dos da­ly­vius bei sve­čius.

Tomas LABŽENTIS

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos