Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Sau­ges­ni ke­liai: įreng­ta 12,6 km apsauginių atitvarų

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Švy­tė­ji­mas“, „Zo­na op­ti­ma“ ir „Va­sar­ke­lis“ vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se bai­gė ap­sau­gi­nių ati­tva­rų įren­gi­mo dar­bus. Iš vi­so įreng­ta 12,6 km ati­tva­rų.

Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Švy­tė­ji­mas“ įren­gė ap­sau­gi­nius ati­tva­rus šių ke­lių ruo­žuo­se:
Nr. 165 Šilalė–Šilutė ruo­že nuo 50,935 iki 51,007 km;
Nr. 167 Smiltynė–Nida ruo­že nuo 10,00 iki 10,30 km;
Nr. 2202 Klaipėda–Veiviržėnai–Endrie­javas ruo­že nuo 33,657 iki 33,713 km;
A12 Ryga–Kaliningradas jun­gia­mo­jo ke­lio Nr. 3 ruože nuo 0,001 iki 0,313 km ir jun­gia­mo­jo ke­lio Nr. 4 ruože nuo pradžios iki 0,324 km;
Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klai­pė­da ruo­žuo­se nuo 59,668 iki 59,800 km, nuo 62,373 iki 62,553 km, 225,597 iki 225,977 km, nuo 226,064 iki 226,580 km de­ši­nė­je pu­sė­je, nuo 225,561 iki 225,973 km ir nuo 226,064 iki 226,560 km;
Nr. 4113 Bikavėnai–Žvingiai–Sprau­dai­čiai ruo­žuo­se nuo pra­džios iki 0,05 km ir nuo 0,130 iki 0,362 km;
Nr. 4305 Musninkai–Čiobiškis–Gelvo­nai–Vytinė ruo­žuo­se nuo 1,336 iki 1,611 km, nuo 2,126 iki 2,257 km ir nuo 25,652 iki 25,716 km;
Nr. 4302 Paširvinys–Juodiškiai–Giedraičiai ruože nuo 7,454 iki 7,863km;
Nr. 5230 Paberžė–Barskūnai–Medžiukai ruo­že nuo 12,334 iki12,598 km;
Nr. 4301 Šir­vin­tos–Šešuoliai–Miegučiai ruože nuo 15,520 iki 15,763 km;
Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė ruo­že nuo 3,338 iki 3,681 km

Nr. 4703 Aukštadvaris–Vaickūniškės ruo­že nuo 3,937 iki 4,133 km;
Nr. 4709 Trakai–Padvarionys–Semeliškės ruo­žuo­se nuo 1,883 iki 2,027 km ir nuo 2,116 iki 2,392 km;
Nr. 4710 Elektrėnai–Pastrėvys–Strė­vi­ninkai ruo­že nuo 5,427 iki 5,611 km;
Nr. 5241 pri­va­žiuo­ja­ma­sis ke­lias prie Bui­vy­diš­kių nuo ke­lio Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruo­že nuo 2,035 iki 2,328 km;
Nr. 4404 Pabradė–Prienai–Kiemeliškės ruo­že nuo 5,388 iki 5,640 km;
A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai nuo 7,57 iki 8,31 km.
Iš vi­so įreng­ta 7,5 km ati­tva­rų. At­lik­ta dar­bų už 2 mln. 584 tūkst. Lt.
Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Zo­na op­ti­ma“ ap­sau­gi­nius ati­tva­rus įren­gė kraš­to ke­lių Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruo­že nuo 38,276 iki 41,347 ir Nr. 148 Raseiniai–Tytuvėnai–Radviliškis ruo­že nuo 10,49 iki 11,26 km. Dar­bų ver­tė – 500 tūkst. Lt.
Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Va­sar­ke­lis“ įren­gė ap­sau­gi­nius ati­tva­rus šių ke­lių ruo­žuo­se:
A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruože nuo 104,761 iki 140,825 km;
A14 Vilnius–Utena ruože nuo 65,538 iki 65,602 km;
Nr. 114 Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina ruo­žuo­se nuo 1,846 iki 1,902 km ir nuo 52,90 iki 53,256 km;
Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruo­žuo­se nuo 6,438 iki 6,550 km ir nuo 26,424 iki 26,580 km;
Nr. 4901 Utena–Sudeikiai–Alaušas–Dusetos ruo­žuo­se nuo 2,230 iki 2,462 km kai­rė­je pu­sė­je ir nuo 2,230 iki2,434 km de­ši­nė­je pu­sė­je.
At­lik­ta dar­bų už 348 tūkst. Lt. Vi­si ati­tva­rų įren­gi­mo dar­bai fi­nan­suo­ti iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos.

Keturiuose objektuose

baigti darbai

Vals­ty­bės įmo­nė „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ bai­gė dar­bus dvie­jų ke­lių ruo­žuo­se.

Įmo­nė ma­gist­ra­li­nio ke­lio A4 Vilnius–Gardinas ruo­že nuo 17,76 iki 31,42 km įren­gė me­ta­li­nius ati­tva­rus, o ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 4306 Musninkai–Liukonėliai ruo­že nuo 15,40 iki 17,73 su­pro­jek­ta­vo ir at­li­ko re­mon­to dar­bus. Ati­tva­rų įren­gi­mas kai­na­vo 349 tūkst. li­tų, o pro­jek­ta­vi­mo ir re­mon­to dar­bai – 1 mln. 676 tūkst. Lt. Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Šiau­lių plen­tas“ bai­gė ra­jo­ni­nio ke­lio Nr. 4015 Naisiai–Gibaičiai–Meškuičiai ruo­žo nuo pra­džios iki 1 km re­konst­ruk­ci­ją. At­lik­ta dar­bų už 1 mln. 430 tūkst. Lt.
Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Tau­ro žen­klas“ kraš­to ke­lio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva 34,2–34,45 km ruo­že esan­čio­je žie­di­nė­je san­kry­žo­je su­pro­jek­ta­vo ir įren­gė ap­švie­ti­mą. Dar­bų ver­tė – 321 tūkst. Lt.

Žvyrkeliai asfaltuojami

sėkmingai

Vals­ty­bi­nės reikš­mės au­to­mo­bi­lių ke­liai re­konst­ruo­ja­mi pa­gal 2002–2015 m. Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą. Tam ski­ria­ma daug vals­ty­bės biu­dže­to ir Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų.

Vie­nas iš pro­gra­mos pri­ori­te­tų – as­fal­tuo­ti žvyr­ke­lius. Iki 2015 m. jų da­lis vals­ty­bi­nės reikš­mės au­to­mo­bi­lių ke­lių tin­kle tu­rė­tų su­da­ry­ti ne dau­giau kaip 32 proc. Lie­tu­vos trans­por­to plėt­ros pro­gra­mo­je pa­žy­mė­ta, jog bū­ti­na iš­as­fal­tuo­ti ei­nan­čius per gy­ven­vie­tes, di­de­lio eis­mo in­ten­sy­vu­mo bei di­des­nes gy­ven­vie­tes su as­fal­tuo­tu ke­lių tin­klu jun­gian­čius žvyr­ke­lius. Kaip in­for­ma­vo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos In­ves­ti­ci­jų sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas An­ta­nas Nar­bu­tas, 2007 m. spa­lio 31 d. ran­go­vas UAB „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“ Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos už­sa­ky­mu sėk­min­gai už­bai­gė pro­jek­te „Žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­ma 2006–2008 me­tais, 6 pa­ke­tas“ nu­ma­ty­tus žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bus šiuo­se Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ruo­žuo­se: Giedraičiai–Želva 14,04–18,24 km (ke­lio Nr. 2804), Tribonys–Karolina (pri­va­žiuo­ja­ma­sis ke­lias prie Ka­ro­li­nos nuo ke­lio Vilnius–Lyda) 0,00–2,34 ir 2,95–5,25 km (ke­lio Nr. 3927), Jauniūnėliai–Musninkai 5,06–7,33 km ir 8,43–10,79 km (ke­lio Nr. 4313), Adutiškis–Tverečius–Vydžiai 0,75–3,75 km (ke­lio Nr. 4402), Adutiškis–Gilūtos–Rasčiūnai 3,3–4,9 km (ke­lio Nr. 4427), Aukštadvaris–Vaickūniškės 0,49–4,08 km (ke­lio Nr. 4703), Nemenčinė–Buivydžiai 9,97–14,13 km (ke­lio Nr. 5220), Parudaminys–Rakonys– Tu­mo­sai 11,35–15,78 km (ke­lio Nr. 5228), Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys 8,48–11,04 km (ke­lio Nr. 3906) ir Sudervė–Paąžuoliai–Maišiagala 9,60–11,23 km (ke­lio Nr. 5259). Pla­nuo­ja­mi as­fal­tuo­ti vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ruo­žai pa­rink­ti at­si­žvel­giant į jų stra­te­gi­nę reikš­mę (pen­ki nu­ma­to­mi as­fal­tuo­ti ruo­žai ei­na per gy­ven­vie­tes, ke­tu­ri – jas su­jun­gia ir trys – jun­gia­si su kraš­to ir ma­gist­ra­li­niais ke­liais), da­bar­ti­nę jų būk­lę, žvy­ro dan­gos nu­si­dė­vė­ji­mą, pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių kie­kį, žvyr­ke­lių eks­plo­a­ta­vi­mo pa­tir­tį.

Šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bu­vo skir­ta 27,15 mln. Lt Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do, 5,63 mln.Lt vals­ty­bės biu­dže­te Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai nu­ma­ty­tų ben­dro­jo fi­nan­sa­vi­mo ir 4,2 mln. Lt Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų.

Žvyr­ke­liai in­ten­sy­viai as­fal­tuo­ja­mi ir ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­se. Pro­jek­tą „Žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­ma 2006–2008 me­tais“, ap­iman­tį žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bus ne tik Vil­niaus, bet ir ki­to­se ap­skri­ty­se, pla­nuo­ja­ma ga­lu­ti­nai baig­ti 2008 m. pir­mąjį ket­vir­tį. Ben­dra jo ap­im­tis – 282 km. Ne­se­niai pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas „Žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­ma 2007–2008 me­tais“, ku­ria­me nu­ma­ty­ta iki 2008 m. pa­bai­gos ša­ly­je iš­as­fal­tuo­ti 328 km žvyr­ke­lių.

Gerės transeuropinio

tinklo keliai

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jo­je 2007 m. pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­tos trys dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tys.

Dvi iš jų pa­si­ra­šy­tos su ak­ci­ne ben­dro­ve „Kau­no til­tai“. Pir­mo­ji – „Tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lio E67 („Via Bal­ti­ca“) plėt­ra“. Pa­gal pir­mą­ją, ku­rios ver­tė – 48 mln. 600 tūkst. Lt, ke­ly­je A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai bus su­stip­rin­ta 6,43 km dan­gos, o Mar­ve­lės san­kry­ža re­konst­ruo­ta į dvie­jų ly­gių san­kry­žą. Nu­ma­to­ma dar­bų pa­bai­ga – 2008 m. spa­lio 31 d. Ki­ta su­tar­tis – „Tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lio E262 (A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėt­ra. Ke­ly­je A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis nu­ma­ty­ta pa­pla­tin­ti 11 km dan­gos, su­stip­rin­ti – 0,9 km, įreng­ti ap­švie­ti­mą, tin­klo tvo­rą, pa­vir­ši­nių nuo­te­kų sis­te­mą bei ap­sau­gi­nius ati­tva­rus. Šios su­tar­ties ver­tė – 38 mln. 100 tūkst. Lt. Dar­bus ke­ti­na­ma baig­ti iki 2008 m. lap­kri­čio 30 d.
Su ak­ci­ne ben­dro­ve „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ Ke­lių di­rek­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį „Tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lio E262 (A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis) plėt­ra. Ke­lio re­konst­ruk­ci­ja ir dan­gos stip­ri­ni­mas (I eta­pas)“. Jau mi­nė­ta­ja­me ke­ly­je Kaunas–Zarasai–Daugpilis nu­ma­ty­ta su­stip­rin­ti ir pa­pla­tin­ti 10,57 km ke­lio dan­gos, re­konst­ruo­ti til­tą per Ver­smy­ną, įreng­ti tin­klo tvo­rą, pa­vir­ši­nių nuo­te­kų sis­te­mą bei ap­sau­gi­nius ati­tva­rus. Nu­ma­to­ma dar­bų pa­bai­ga – taip pat 2008 m. lap­kri­čio 30 d., su­tar­ties ver­tė – 49 mln. 600 tūkst. Lt.
Vi­so­se su­tar­ty­se nu­ma­ty­tus dar­bus pla­nuo­ja­ma fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lė­šo­mis.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos