Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Lat­vi­jos par­duo­tų kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­ka

Lat­vi­jos au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, per vie­nuo­li­ka 2007 m. mėn. Lat­vi­jo­je par­duo­ti 6 132 kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai. Ly­de­riu ta­po „Vol­vo“, par­da­vęs 1 092 kro­vi­ni­nius au­to­mo­bi­lius. „Re­nault“ par­duo­ta 866, „Mer­ce­des-Benz“ – 617, „Sca­nia“ – 550, DAF – 453 kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai.

Šiek tiek pras­čiau se­kė­si „Cit­ro­en“ – par­duo­ta 350 kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių, „Volks­wa­gen“ – 339, „Mit­su­bis­hi“ – 259, „Ford“ – 236, „To­y­o­ta“ – 232, „Peu­ge­ot“ – 218, IVECO – 161, MAN – 142, „Nis­san“ – 139.

Rusija gamins kiniškus sunkvežimius

Įmo­nė­je „Ura­lo au­to­mo­bi­liai ir mo­to­rai“ (AMUR), įsi­kū­ru­sio­je Sverd­lov­sko sri­ty­je, pra­dė­ti ga­min­ti Ru­si­jos bei Ki­ni­jos kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai, ga­lin­tys ga­ben­ti iki 22 t sve­rian­čius kro­vi­nius.

Ar­ti­miau­siu me­tu AMUR‘o ga­my­bi­nė­je ba­zė­je pla­nuo­ja­ma ga­min­ti au­to­mo­bi­lius, ga­lin­čius ga­ben­ti nuo 6 iki 40 t kro­vi­nius. AMUR bei Ki­ni­jos au­to­mo­bi­lių kor­po­ra­ci­jų „Ge­e­ly“ ir „Zhong­xing – ZX Au­to“ su­si­ta­ri­mas pa­si­ra­šy­tas pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį. Per me­tus Ru­si­jos ga­myk­lo­je ke­ti­na­ma su­rink­ti iki 30 tūkst. „Ge­e­ly“ au­to­mo­bi­lių bei 3,5 tūkst. vi­su­rei­gių „Land­mark“.

Užsienio automobilių tranzitas per Baltarusiją iš­augo

Kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių tran­zi­tas per Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją pra­ėju­sių me­tų sau­sio– rug­sė­jo mė­ne­siais, pa­ly­gin­ti su 2006-ųjų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, iš­au­go 30,6 proc.

Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, šios ša­lies ve­žė­jai per šiuos mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2006-ųjų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, pa­nau­do­jo 4,9 proc. už­sie­nio ša­lių lei­di­mų dau­giau.

Talino savivaldybė uždraudė krovininiam transportui

išvažiuoti į miesto centrą

Kro­vi­ni­niam trans­por­tui teks ap­lenk­ti Ta­li­no cen­trą – taip nu­ta­rė mies­to sa­vi­val­dy­bė. Nuo 2007 m. gruo­džio 28-osios kro­vi­ni­niams au­to­mo­bi­liams, ku­rių svo­ris di­des­nis nei 10 t, vyks­tan­tiems į Ta­li­no cen­trą Tar­tų greit­ke­liu, drau­džia­ma važiuo­ti po Ju­le­mis­te via­du­ku.

Išvažiuo­ti iš mies­to šiuo ke­liu kol kas lei­džia­ma, ta­čiau jau šiais me­tais kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai to­kios ga­li­my­bės ne­be­tu­rės. „Iš­va­žiuo­jan­tys iš uos­to kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai ne­tu­ri va­žiuo­ti per Ta­li­no cen­trą. Šiais me­tais ši nuo­sta­ta pri­va­lo bū­ti įgy­ven­din­ta. Tai tu­rė­tų pa­ge­rin­ti gy­ven­to­jų sau­gu­mą bei eko­lo­gi­nę mies­to būk­lę“, – tei­gė mies­to vi­ce­me­ras Ja­nus Mut­li.

Pa­ren­gė Li­na JAKUBAUSKIENĖ

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos