Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

MAZ pro­duk­ci­ja – į NVS ir ES

Mins­ko au­to­mo­bi­lių ga­myk­la MAZ, sėk­min­gai dir­ban­ti nuo 1944 m., šiuo me­tu pri­klau­so ga­my­bi­niam su­si­vie­ni­ji­mui „BelavtoMAZ“, tu­rin­čiam še­šias ga­myk­las Bal­ta­ru­si­jo­je ir vie­ną Lie­tu­vo­je. Šis stam­biau­sias Bal­ta­ru­si­jos sun­kias­vo­rės tech­ni­kos ga­my­bos su­si­vie­ni­ji­mas ga­mi­na 250 mo­di­fi­ka­ci­jų au­to­mo­bi­lių, dau­giau kaip 60 mo­di­fi­ka­ci­jų prie­ka­bų ir pus­prie­ka­bių bei apie 10 mo­de­lių au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų.

Apie 60 proc. MAZ pro­duk­ci­jos tie­kia­ma į Ru­si­ją, ku­rio­je dir­ba 69 mins­kie­čių pre­ky­bos at­sto­vai. 2008–2009 m. pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti stam­bų MAZ lo­gis­ti­kos cen­trą Mask­vos sri­ty­je, su­kur­ti pa­na­šias struk­tū­ras Ru­si­jos Šiau­rės Va­ka­rų re­gio­ne, Ura­le ir Kras­no­da­ro kraš­te. MAZ pre­ky­bos at­sto­vy­bių tin­klas nuo­lat ple­čia­mas. Uk­rai­no­je 2007 m. dir­bo 12 at­sto­vy­bių cen­trų. MAZ pro­duk­ci­ja tie­kia­ma į 10 NVS ša­lių ir 17 ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių.

Pa­sak ga­my­bi­nio su­si­vie­ni­ji­mo „Belavto­MAZ“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ni­ko­laj’aus Kos­ten’io, sėk­min­gai dir­ba ir pir­ma­sis mins­kie­čių pa­da­li­nys Eu­ro­pos Są­jun­go­je – ga­myk­la „MAZ–Bal­ti­ja“, esan­ti Vil­niu­je, ku­rio­je 2007 m. su­rink­ta dau­giau kaip 500 MAZ mar­kės sunk­ve­ži­mių. Lie­tu­vo­je su­rink­ti au­to­mo­bi­liai tie­kia­mi į įvai­rias Eu­ro­pos vals­ty­bes, nuo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos mazai par­da­vi­nė­ja­mi Is­pa­ni­jos ve­žė­jams.

Sutrumpės sienos kirtimo į Baltarusiją laikas

Pagal BELTA agentū­ros pateiktą informaciją, praėjusių metų pabaigoje Baltarusijoje sukurta vieninga automatizuota pasienio kontrolės sistema.

Ši sis­te­ma leis net ke­le­tą kar­tų su­trum­pin­ti pa­sie­nio kon­tro­lės pro­ce­dū­rų lai­ką ir pa­di­dins jų efek­ty­vu­mą, ka­dan­gi kon­tro­lės re­zul­ta­tams ne­ga­lės tu­rė­ti įta­kos to­kie žmo­giškie­ji veiks­niai kaip nuo­var­gis ar ne­ati­du­mas. Nau­ja au­to­ma­ti­zuo­tos sis­te­mos įran­ga su­teiks ga­li­my­bę kon­tro­liuo­ti si­tu­a­ci­ją vi­suo­se pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tuo­se, nu­sta­ty­ti pa­teik­tų do­ku­men­tų tik­ru­mą, nu­skai­ty­ti pa­so duo­me­nis ir pa­tik­rin­ti juos duo­me­nų re­gist­re.

„AdBlue" įvežimo į Baltarusiją tvarka

Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nis mui­ti­nės ko­mi­te­tas pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie re­a­gen­to „AdBlue“, skir­to trans­por­to prie­mo­nių iš­me­ta­mų­jų du­jų tar­šai su­ma­žin­ti, įve­ži­mo į Bal­ta­ru­si­ją ir mui­ti­nio įfor­mi­ni­mo šio­je ša­ly­je tvar­ką.

Mui­ti­nis įfor­mi­ni­mas ne­rei­ka­lin­gas, kai „AdBlue“ įve­ža­mas sta­cio­na­riai įtai­sy­tuo­se spe­cia­liuo­se ba­kuo­se kaip bū­ti­nas prie­das trans­por­to prie­mo­nei eks­plo­a­tuo­ti.

Jei „AdBlue“ įve­ža­mas ka­nist­ruo­se ar ki­to­se pa­pil­do­mo­se tal­pyk­lo­se, mui­ti­nės kon­tro­lės po­stuo­se jį bū­ti­na įfor­min­ti pa­gal pre­kių mui­ti­nio įfor­mi­ni­mo pro­ce­dū­ras.

Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nis mui­­ti­nės ko­mi­te­tas in­for­muo­ja ve­žė­jus, jog nė­ra bū­ti­nu­mo ve­žio­tis „AdBlue“ pa­pil­do­mo­se tal­pyk­lo­se. Kon­cer­nas „Bel­nef­te­chim“ pa­skel­bė są­ra­šą de­ga­li­nių, ku­rio­se pre­kiau­ja­ma pils­to­mu „AdBlue“. Be to, kon­cer­no at­sto­vų tei­gi­mu, vi­so­se prie pa­grin­di­nių ša­lies au­to­ma­gist­ra­lių esan­čio­se de­ga­li­nė­se ga­li­ma įsi­gy­ti „AdBlue“ 10 l ba­ke­liuo­se.

Pa­ren­gė To­mas LABŽENTIS

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos