Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

"Linavos" boulingo taurė 2008

Kviečiame asociacijos „Linava" narių įmonių darbuotojus dalyvauti asociacijos organizuojamame boulingo turnyre „Linavos" boulingo taurë 2008".

Pir­ma­sis var­žy­bų eta­pas (2008 m. va­sa­rio 7 d., 19 val.) bei ant­ra­sis var­žy­bų eta­pai (2008 m. va­sa­rio 21 d., 19 val.) vyks Vil­niu­je („Cos­mic bow­ling“, Vy­te­nio g. 6/23), Kau­ne („Strai­kas“, Drau­gys­tės g. 6A), Klai­pė­do­je („Fo­ru­mas“, Ši­lu­tės pl. 79 ), Šiau­liuo­se („Ne­opo­lis“, Vil­niaus g. 47), Drus­ki­nin­kuo­se („Sū­ku­rys“, M. K. Čiur­lio­nio g. 51 ) bei Ute­no­je („Abu­va“, Aukš­tai­čių g. 3B), fi­na­las – va­sa­rio 29 d. 18 val. Tra­kuo­se, Tu­riz­mo, svei­ka­tin­gu­mo ir pra­mo­gų cen­tre TRASALIS, Ge­di­mi­no g. 26.

Ko­man­dą tu­ri su­da­ry­ti 3 žai­dė­jai. Jei­gu ko­man­do­je yra mo­te­ris, jai prie kiek­vie­nos par­ti­jos pri­de­da­ma po 10 taš­kų. Ko­man­do­je ga­li žais­ti tik už­si­re­gist­ra­vu­sio­je įmo­nė­je dir­ban­tys dar­buo­to­jai.

P. S. Pa­gei­dau­ti­na – ko­man­dai vie­no­da ap­ran­ga ir sir­ga­lių pa­lai­ky­mas .

Ko­man­dos star­ti­nis mo­kes­tis – 150 Lt (su PVM), ku­rį rei­kia su­mo­kė­ti prieš pir­mą­jį var­žy­bų eta­pą į aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ są­skai­tą Vil­niaus ban­ke (ban­ko ko­das 70440) Nr. LT 207044060001061306. Var­žy­bo­se bus leis­ta da­ly­vau­ti tik iš anks­to už­si­re­gist­ra­vu­sioms ir star­ti­nį mo­kes­tį su­mo­kė­ju­sioms ko­man­doms.

„Li­na­vos“ bou­lin­go tau­rės 2008“ reg­la­men­tą, var­žy­bų gra­fi­kus bei re­zul­ta­tus ga­li­ma ras­ti aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.li­na­va.lt (skil­ty­je „Nau­jie­nos“). In­for­ma­ci­ja dėl žai­di­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir tai­syk­lių tei­kia­ma tel. (8 615) 71 105.

Pa­gei­dau­jan­čius da­ly­vau­ti varžybo­se ma­lo­niai pra­šo­me iki š. m. va­sa­rio 1 d. re­gist­ruo­tis už­pil­dant da­ly­vio an­ke­tą, ku­rią ga­li­ma ras­ti aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (www.li­na­va.lt), nuo­ro­do­je „Nau­jie­nos“.

Da­ly­viai bus pa­vaišin­ti alu­mi bei ke­pin­ta duo­na su čes­na­ku!

Nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai bus ap­do­va­no­ti pri­zais ir do­va­no­mis!

Tur­ny­ro da­ly­viams iki 2008 m. gruo­džio 31 d. bou­lin­go klu­bai su­teiks šias nuo­lai­das:

SPEIRAS (Klai­pė­da) – 15% nuo­lai­da žai­di­mui ir 5% mais­tui ir gė­ri­mams;

STRAIKAS (Kau­nas) – 10% nuo­lai­da žai­di­mui ir 10% mais­tui ir gė­ri­mams.

Kvie­čia­me ak­ty­viai re­gist­ruo­tis, nes ko­man­dų skai­čius yra ri­bo­tas!

Pri­zai : „Li­na­vos“ tau­rė, di­plo­mai, pa­guo­dos do­va­nos. Spe­cia­li tre­ni­ruo­čių kai­na ko­man­dai „Li­na­vos“ bou­lin­go tau­rė 2008“ bou­lin­go klu­buo­se:

• 40 Lt/val. (Vil­niu­je, Kau­ne, Ute­no­je ir Šiau­liuo­se);

• 30 Lt/val. ( Klai­pė­do­je, Drus­ki­nin­kuo­se).

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos