Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Nuo 2008m.sausio 1 d. pakeisti kelių mokesčio tarifai krovininiam transportui Vengrijoje.

Vin­je­tės sis­te­ma (ta­ri­fai nuo 2008 m. sau­sio 1 d.; įskai­tant 20% PVM)

Vin­je­tę šioms au­to­ma­gist­ra­lėms ga­li­ma įsi­gy­ti au­to­ma­gist­ra­lę pri­žiū­rin­čios ben­dro­vės biu­ruo­se, ser­vi­suo­se, paš­to įstai­go­se bei Veng­ri­jos ve­žė­jų aso­cia­ci­jo­je MKFE.

Ta­ri­fai yra to­kie:

Ka­te­go­ri­ja D1 : trans­por­to prie­mo­nės ar­ba kom­bi­nuo­tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rių di­džiau­sias leis­ti­nas svo­ris iki 3,5 t – šios trans­por­to prie­mo­nės ap­mo­kes­ti­na­mos ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čiu au­to­ma­gist­ra­lė­se.

Ka­te­go­ri­ja D2: trans­por­to prie­mo­nės ar­ba kom­bi­nuo­tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rių di­džiau­sias leis­ti­nas svo­ris nuo 3,5 t iki 7,5 t – už šias trans­por­to prie­mo­nes nuo 2008 m. sau­sio 1 d. rei­kia mo­kė­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį už nau­do­ji­mą­si au­to­ma­gist­ra­lė­mis, pa­grin­di­niais ke­liais ir kai ku­riais vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liais. Ka­te­go­ri­ja D3: trans­por­to prie­mo­nės ar­ba kom­bi­nuo­tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rių di­džiau­sias leis­ti­nas svo­ris yra nuo 7,5 t iki 12 t – už šias trans­por­to prie­mo­nes nuo 2008 m. sau­sio 1 d. rei­kia mo­kė­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį už nau­do­ji­mą­si au­to­ma­gist­ra­lė­mis, pa­grin­di­niais ke­liais ir kai ku­riais vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liais.

Ka­te­go­ri­ja D4: vi­sos trans­por­to prie­mo­nės, ne­pa­mi­nė­tos aukš­čiau iš­var­din­to­se ka­te­go­ri­jo­se, – už šias trans­por­to prie­mo­nes nuo 2008 m. sau­sio 1 d. rei­kia mo­kė­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį už nau­do­ji­mą­si au­to­ma­gist­ra­lė­mis, pa­grin­di­niais ke­liais ir kai ku­riais vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liais.

E–vin­je­tė Nuo 2008 m. sau­sio 1 d. prie prie­ki­nio stik­lo kli­juo­ja­mas vin­je­tes kei­čia e-vin­je­tės, t. y. už­sa­ko­vui įsi­gy­jant lei­di­mą nau­do­tis ke­liais bus įtei­kia­mas tik kvi­tas. Lei­di­mą nau­do­tis ke­liais ga­li­ma įsi­gy­ti de­ga­li­nė­se, klien­tų ap­tar­na­vi­mo įstai­go­se, in­ter­ne­tu ar mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Po pa­ve­di­mo klien­tas gaus kvi­tą ir pa­tvir­ti­ni­mo ži­nu­tę, ku­ri tu­ri bū­ti sau­go­ma vie­ne­rius me­tus nuo pas­ku­ti­nės ga­lio­ji­mo pe­ri­odo die­nos. Pir­kė­jams pa­ta­ria­ma ati­džiai pa­tik­rin­ti duo­me­nis (nu­me­rį, ka­te­go­ri­ją, ga­lio­ji­mo pra­džios da­tą) prieš pa­si­ra­šant kvi­tą ar­ba mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu siun­čiant at­ga­li­nę ži­nu­tę. Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė­se ad­re­su www.au­to­pa­ly­a­mat­ri­ca.hu ir www.izi­hop.hu
Jei­gu iš­si­aiš­ki­na­ma, kad trans­por­to prie­mo­nė va­žiuo­ja be ga­lio­jan­čios vin­je­tės, vai­ruo­to­jas pri­va­lo nu­pirk­ti trans­por­to prie­monės kategoriją atitinkančią vinjetę už trumpiausią periodą ir sumokė­ti baudą.

Papildomą informaciją galima rasti internete adresais:
www.motorway.hu
www.autoplaya.hu
arba
http://en.gkm.gov.hu/feladat_en/
Infrastructure/change.html
Kelių mokesčių pakeitimai krovininiam transportui Bulgarijoje

Nuo 2008 m. sausio 1 d. pakeisti kelių mokesčio tarifai krovininiam transportui Bulgarijoje.

Kategorija - Laikotarpis -Suma, EUR

1 kategorija- Diena 7
Savaitë 31
Mė­nuo 88
Metai 537
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 kategorija - Diena 7
Savaitė 18
Mė­nuo 49

Metai 281

------------------------------------------------------------------------------------------------------

At­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja:

Spe­cia­lūs pa­da­li­niai („Ro­ad char­ges and per­mits”), pri­klau­san­tys Res­pub­li­ki­nei ke­lių in­fra­struk­tū­rai ir ke­lių po­li­ci­jos įstai­gos yra at­sa­kin­gos už už­sie­nio vai­ruo­to­jų ke­lių vin­je­tės mo­kes­čio tik­ri­ni­mą.

Vin­je­čių pla­ti­ni­mas ir par­da­vi­mas:

Vin­je­tes ga­li­ma įsi­gy­ti cen­tri­nė­je di­rek­ci­jo­je, Res­pub­li­ki­nės ke­lių in­fra­struk­tū­ros pa­da­li­niuo­se bei iš įga­lio­tų pla­tin­to­jų – OMV, de­ga­li­nė­se, paš­to sky­riuo­se bei CZI ban­ko įstai­go­se. Vin­je­tes taip pat ga­li­ma 24 val. per pa­rą įsi­gy­ti par­da­vi­mo punk­tuo­se, esan­čiuo­se pa­sie­ny­je ir pa­žy­mė­tuo­se žen­klais „Ro­ad Char­ging Point“.

Vin­je­tės ga­lio­ji­mas:

• die­nos vin­je­tė ga­lio­ja tą pa­rą, ku­ri pa­žy­mė­ta vin­je­tė­je;

• sa­vai­tės vin­je­tė ga­lio­ja sep­ty­nias iš ei­lės ei­nan­čias die­nas, įskai­tant įsi­gi­ji­mo die­ną;

• mė­ne­sio vin­je­tė ga­lio­ja iki to­kios pat ki­to mė­ne­sio die­nos. Jei­gu to­kios pat die­nos ki­tą mė­ne­sį nė­ra (pvz., 31 d.), vin­je­tė ga­lio­ja iki pas­ku­ti­nės ki­to mė­ne­sio die­nos;

me­tų vin­je­tė ga­lio­ja nuo ei­na­mų me­tų sau­sio 1 d. iki ki­tų me­tų sau­sio 31 d. (t. y. 13 mė­ne­sių).

Ypa­tin­gi at­ve­jai:

• Jei­gu iš­vyks­tant iš ša­lies nu­sta­to­ma, jog vin­je­tės ga­lio­ji­mo lai­kas pa­si­bai­gęs, vai­ruo­to­jas pri­va­lo nu­si­pirk­ti vin­je­tę už lai­ko­tar­pį nuo ta­da, kai bai­gė­si vin­je­tės ga­lio­ji­mo lai­kas (ta­čiau ne trum­pes­niam lai­ko­tar­piui kaip sa­vai­tės vin­je­tė);

• Mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės, skir­tos vež­ti pus­prie­ka­bes, yra lai­ko­mos trans­por­to prie­mo­nė­mis, skir­to­mis vež­ti kro­vi­nius ir tu­rin­čio­mis dau­giau nei dvi ašis (ne­pai­sant fak­ti­nio ašių skai­čiaus). To­kių trans­por­to prie­mo­nių at­ve­ju, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar mo­to­ri­nė trans­por­to prie­mo­nė tem­pia pus­prie­ka­bę, rei­kia įsi­gy­ti 1 ka­te­go­ri­jos vin­je­tes.

• Jei­gu sunk­ve­ži­mis su dviem aši­mis ve­ža prie­ka­bą, ne­pri­klau­so­mai nuo prie­ka­bos ašių skai­čiaus, vai­ruo­to­jas pri­va­lo nu­si­pirk­ti pa­pil­do­mą vin­je­tę tos pa­čios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nei (2 ka­te­go­ri­jos vin­je­tę). Šios pa­pil­do­mos vin­je­tės ga­lio­ji­mo lai­kas tu­ri bū­ti toks pat kaip ir mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės vin­je­tės.

Du­no­jaus til­tas(nuo 2008 m. sau­sio 1 d.)

Nu­sta­ty­ti šie Du­no­jaus til­to, esan­čio tarp Rous­se mies­to (Bul­ga­ri­ja) ir Giur­giu (Ru­mu­ni­ja) rin­klia­vų ta­ri­fai: 5 t ir mažiau 15 EUR

nuo 5 t iki 16 t 35 EUR

dau­giau nei 16 t 52 EUR

Pa­sta­ba:rin­klia­vos ren­ka­mos prieš ker­tant tiltą Giur­giu kryp­ti­mi. Rin­klia­va ap­mo­kes­ti­na­mos vi­sos trans­por­to prie­mo­nės, ne­pri­klau­so­mai nuo re­gist­ra­ci­jos ša­lies.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos