Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

No­rint su­ma­žin­ti iš­me­ta­mų­jų da­le­lių kie­kį, nuo 2008 m. sau­sio 2 d. Mi­la­no cen­tre įsi­ga­lio­jo „Eko­pa­sas“.

„ Eko­pa­sas “ ga­lio­ja pir­ma­die­niais–­penk­­ta-­­­die­niais nuo 7.30 val. iki 19.30 val. Tar­šos kla­sė pri­klau­so nuo trans­por­to prie­mo­nės Eu­ro kla­sės. „Eko­pa­sas“ kai­nuo­ja nuo 2 eu­rų iki 10 eu­rų kas­die­ni­nio va­žia­vi­mo ir nuo 50 eu­rų iki 300 eu­rų daug­kar­ti­nio va­žia­vi­mo at­ve­jais.

Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja an­glų kal­ba tei­kia­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ad­re­su http://www.co­mu­ne.mi­la­no.it/ dse­ser­ver/eco­pass/ima­ges/ECOPASSbrochureinglese.pdf

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos