Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Sau­sio 22 d. aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ ir AB SEB ban­kas pa­si­ra­šė fak­to­rin­go su­tar­tį, ku­ri su­tei­kia ga­li­my­bę vyk­dy­ti sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. Siek­da­ma, kad kuo trum­piau bū­tų įšal­dy­tos ve­žė­jų lė­šos už ES šaly­se pirk­tus de­ga­lus, aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ vyk­dys mo­kė­ji­mus kiek­vie­ną mė­ne­sį.

Pi­ni­gai bus per­ves­ti į ve­žė­jo są­skai­tą per 5 dar­bo die­nas, ga­vus iš įmo­nės są­skai­tas fak­tū­ras, bet tik už de­ga­lus, pirk­tus pa­gal de­ga­lų kor­te­les. Svar­bu tai, jog PVM bus grąžina­mas ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio­mis de­ga­lų kor­te­lė­mis bu­vo at­si­skai­to­ma, pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti AS24, ESSO, STATOIL, ORLEAN, ARIS Pols­ka ir ki­tos kor­te­lės. Iki šiol ga­lio­ju­si stan­dar­ti­nė (pa­pras­ta) PVM grą­ži­ni­mo tvar­ka ne­si­kei­čia.

Pla­nuo­ja­mi to­kie sku­baus PVM grąžini­mo mo­kes­čiai:

• iš Aust­ri­jos, Bel­gi­jos, Is­pa­ni­jos, Liuk­sem­bur­go, Pran­cū­zi­jos, Slo­vė­ni­jos – 10 proc.

• iš Len­ki­jos – 11 proc.

• iš ki­tų ES ša­lių – 12 proc.

Var­dy­da­mas šios „Li­na­vos“ pa­slau­gos pri­va­lu­mus, aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Val­das Gi­lys at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog aso­cia­ci­ja neims mi­ni­ma­laus mo­kes­čio už pa­raiš­ką, ve­žė­jams ne­rei­kės mo­kė­ti mė­ne­si­nio ap­tar­na­vi­mo mo­kes­čio, o rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai į už­sie­nio kal­bą bus ver­čia­mi „Li­na­vos“ sąskai­ta.

Ana­to­li­jus JAKIMOVAS Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ spau­dos at­sto­vas

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos