Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

Sau­sio 15 d. aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ vi­ce­pre­zi­den­tas Jo­nas Gry­baus­kas ir Trans­por­to po­li­ti­kos ir in­for­ma­ci­jos de­par­ta­men­to sek­re­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Gai­dy­tė su­si­ti­ko su LR Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Jus­ti­nu Ka­ro­su ir pri­sta­tė „Li­na­vos“ siū­ly­mus dėl lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mės tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jams po Šen­ge­no plėt­ros.

Darb­da­viams pa­grin­di­ne pro­ble­ma tam­pa il­ga lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je nag­ri­nė­ji­mo ir iš­da­vi­mo užsie­nio pi­lie­čiams truk­mė – 6 mė­ne­siai. Po Šen­ge­no plėt­ros lei­di­mas lai­ki­nai gy­ven­ti at­sto­ja Šen­ge­no vi­zą, to­dėl tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jai ga­ben­ti kro­vi­nius į Šen­ge­no vals­ty­bes re­a­liai ga­lės tik po pus­me­čio. Ne­su­trum­pi­nus šio ter­mi­no, už­sie­nie­čių vai­ruo­to­jų įdar­bi­ni­mo pro­ce­sas ne­ati­tin­ka tarp­tau­ti­nio ke­lių trans­por­to ver­slo spe­ci­fi­kos ir ra­cio­na­lių dar­bo san­ty­kių. Jo­nas Gry­baus­kas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad tarp­tau­ti­nių rei­sų vai­ruo­to­jai yra vie­nin­te­lė pro­fe­si­nė ka­te­go­ri­ja, ku­ri dėl il­go pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­no ne­ga­li at­lik­ti sa­vo tie­sio­gi­nių funk­ci­jų – dirb­ti ne vie­tos rin­ko­je iškart po lei­di­mo dirb­ti ga­vi­mo. Aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ siū­lo pa­keis­ti Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo 33 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tą, nu­sta­tant 1 mė­ne­sio lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo ir iš­da­vi­mo ter­mi­ną to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jams iš ki­tų ša­lių. Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas J. Ka­ro­sas sa­kė su­pran­tąs si­tu­a­ci­jos svar­bą ir siek­si­ąs pa­lan­kaus šio klau­si­mo spren­di­mo.

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr.2 (158)

"Linava" informuoja

"Eko­pa­sas“ – Mi­la­no cen­tre

"Linavos" boulingo taurė 2008

Ke­lių mo­kes­čių pa­kei­ti­mai kro­vi­ni­niam trans­por­tui Veng­ri­jo­je

Siū­lo trum­pin­ti lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­nė­ji­mo truk­mę

„Li­na­va“ vyk­dys sku­bų PVM grą­ži­ni­mą iš vi­sų ES ša­lių

Kaimynų naujienos

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu kolegos!

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Biudžetas

Darbo santykiai

ES teisės aktai

Mokesčiai

Muitinė

Smulkus ir vidutinis verslas

Sodra

Transportas

Triukšmas

Muitinėje

Naujienos