Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Administracinė atsakomybė

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 77, 83(1), 83(2), 110(1), 123, 142(2), 142(4), 145, 163(2), 173(16), 188(15), 193(2), 224, 225, 225(2), 227, 229, 231, 232(1), 233, 237, 259(1), 262, 264, 271, 281, 320 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 44(6), 115(3), 134(1), 136(1), 136(2), 142(5), 142(6), 142(7), 142(8), 142(9), 142(10), 214(28), 214(29), 270(2) straipsniais įstatymu (įsigaliojo 2008-01-01, Žin., 2008, Nr. 138-5644) pakeistos bei įtvirtinta nemažai naujų administracinių nuobaudų kelių transporto veiklos srityje. Pateikiame kai kurių naujų administracinių nuobaudų pavyzdžius.

Pavojingų krovinių vežimas. Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialisto nepaskyrimas įmonėje arba nepranešimas nustatyta tvarka apie šio specialisto paskyrimą – bauda įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, nuo 400 iki 800 Lt.

Veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinuoju sandėliavimu, ataskaitų nepateikimas arba neteisingų duomenų ataskaitoje pateikimas – bauda įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, nuo 200 iki 400 Lt.

Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų pažeidimas, kai pateikiami vežti, kraunami arba vežami kelių transportu draudžiami vežti pavojingi kroviniai – bauda asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams), ir vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams nuo 1 000 iki 2 000 Lt arba vairuotojams – nuo 200 iki 400 Lt, o krovimo darbus atliekančios įmonės vadovams ar krovėjams – nuo 400 iki 800 Lt.

Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, vežimas arba krovimas į transporto priemonę, kai pavojingi kroviniai teka (byra) arba kai nėra nuorodos, kad jie pavojingi, krovinio dokumentuose, arba to nepaženklinus, arba nepažymėjus ant pakuotės, arba nepaženklinus transporto priemonės, arba pavojingų krovinių krovimas į transporto priemonę nesilaikant krovimo (pakrovimo), mišraus krovimo ar tvirtinimo taisyklių – bauda asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams), arba krovimo darbus atliekančios įmonės vadovams ar krovėjams, arba vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams nuo 400 iki 800 Lt, arba vairuotojams – nuo 200 iki 400 Lt.

Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, kai pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba nesilaikoma vežimo palaidai konteineriuose ar cisternose reikalavimų, arba kai nesilaikoma pakrovimo, cisternų ar taros užpildymo, krovinio tvirtinimo taisyklių, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad asmens ar vežimo paslaugas teikiančios įmonės transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, – bauda asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams), nuo 400 iki 800 Lt.

Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu, kai pavojingi kroviniai vežami netinkamomis, neturinčiomis atitinkamo sertifikato transporto priemonėmis ar transporto priemonėmis, neatitinkančiomis patvirtintų standartų ir dėl to keliančiomis tiesioginį pavojų, arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingo krovinio kiekis, arba kai pavojingi kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai nesilaikoma laikinojo sandėliavimo taisyklių, arba kai pavojingus krovinius vežantis vairuotojas neatitinka nustatytų profesinio pasirengimo reikalavimų ar nesilaiko draudimo rūkyti, – bauda vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams nuo 400 iki 800 Lt arba vairuotojams – nuo 200 iki 400 Lt.

Pavojingų krovinių, kurių pakuotė pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistas tuščias ir neišvalytas pakuotes), krovimas į transporto priemonę – bauda krovimo darbus atliekančios įmonės vadovams ar krovėjams nuo 100 iki 400 Lt.

Kelionės leidimai. Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu – bauda vairuotojams nuo 2 000 iki 3 000 Lt.

Darbo ir poilsio laiko pažeidimai. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ar tarptautiniais maršrutais vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės:

• viršijimas nuo 15 min. iki 30 min. – bauda vairuotojams iki 50 Lt;

• viršijimas daugiau kaip 30 min., bet ne daugiau kaip 1 val. – bauda vairuotojams nuo 100 iki 200 Lt;

• viršijimas daugiau kaip 1 val., bet ne daugiau kaip 2 val. – bauda vairuotojams nuo 200 iki 300 Lt;

• viršijimas daugiau kaip 2 val., bet ne daugiau kaip 3 val. – bauda vairuotojams nuo 300 iki 500 Lt;

• viršijimas daugiau kaip 3 val., bet ne daugiau kaip 4 val. – bauda vairuotojams nuo 500 iki 750 Lt;

• viršijimas daugiau kaip 4 val. – bauda vairuotojams nuo 750 iki 1 000 Lt.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ar tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai:

• trūksta ne daugiau kaip 1 valandos kasdienio poilsio – bauda vairuotojams iki 100 Lt;

• trūksta daugiau kaip 1 val., bet ne daugiau kaip 2 val. kasdienio poilsio – bauda vairuotojams nuo 100 iki 200 Lt;

• trūksta daugiau kaip 2 val., bet ne daugiau kaip 4 val. kasdienio poilsio – bauda vairuotojams nuo 200 iki 300 Lt;

• trūksta daugiau kaip 4 val., bet ne daugiau kaip 6 val. kasdienio poilsio – bauda vairuotojams nuo 500 iki 750 Lt;

• trūksta daugiau kaip 6 val. kasdienio poilsio – bauda vairuotojams nuo 750 iki 1 000 Lt.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus – bauda vairuotojams nuo 100 iki 200 Lt.

Tachografai. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ar tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu, nesuremontuotu per nustatytą laikotarpį ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu – bauda vairuotojams iki 1 000 Lt arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – iki 3 000 Lt.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims klastoti – bauda vairuotojams nuo 500 iki 2 000 Lt arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai – nuo 2 500 iki 5 000 Lt.

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neatitinkančius nustatytų reikalavimų tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant nustatytą jų naudojimo tvarką – bauda vairuotojams nuo 100 iki 200 Lt arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo 250 iki 500 Lt.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, tachografo registracijos lapų, duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, ir (ar) spaudinių rodmenų klastojimas – bauda vairuotojams nuo 1 000 iki 2 000 Lt arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo 2 000 iki 4 000 Lt.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ar tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildyto ar ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ar vairuotojo kortelės nepateikimas, ar vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės, ar vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę – bauda vairuotojams nuo 500 iki 1 000 Lt.

Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ar tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip 24 valandas – bauda vairuotojams nuo 500 iki 1 000 Lt.

Nuo 5 iki 10 proc. kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ar tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ar duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ar vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba nuo tachografo registracijos lapuose ar duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ar vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų nuo 5 iki 10 proc. vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų – bauda įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo 200 iki 500 Lt. Jei pažeidimo dydis – daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 proc. – bauda įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo 500 iki 1 000 Lt. Jei pažeidimo dydis – daugiau kaip 20 proc. – bauda įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo 1 000 iki 2 000 Lt.

Greičio ribotuvai. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ar tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu – bauda vairuotojams nuo 1 000 iki 2 000 Lt arba įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo 2 000 iki 4 000 Lt.

Viršsvoris. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ar leidžiamą bendrą svorį, taip pat važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus – bauda vairuotojams nuo 500 iki 1 000 Lt ir įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo 1 000 iki 2 000 Lt.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija