Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lygios galimybės

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 24, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 5(2) ir 7(2) straipsniais įstatymu (įsigaliojo 2007-12-29, Žin., 2007, Nr. 140-5755) nustatyta, kad įgyvendindamas lygias moterų ir vyrų teises, darbdavys privalo:

• priimdamas į darbą ar perkeldamas į aukštesnes pareigas, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, išskyrus atvejus, kai tam tikrą darbą, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų lytis yra būtinas (neišvengiamas) ir lemiantis profesinis reikalavimas, šis traktavimas yra teisėtas ir reikalavimas yra tinkamas (proporcingas);

• sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, įgyti praktinę darbo patirtį, taip pat teikti vienodas lengvatas;

• už tokį pat ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, įskaitant visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą;

• imtis priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo ar priekabiavimo;

• imtis priemonių, kad darbuotojas, darbuotojo atstovas, darbuotojas, liudijantis ar teikiantis paaiškinimus, būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio, neigiamų pasekmių ir kitokio persekiojimo, kai reaguojama į skundą arba į kitą teisinę procedūrą dėl diskriminacijos.

Asmuo, manantis, kad jam buvo taikomi diskriminuojantys veiksmai, arba tapęs seksualinio priekabiavimo ar kitokio priekabiavimo objektu, turi teisę kreiptis objektyvios ir nešališkos pagalbos į lygių galimybių kontrolierių. Lygių galimybių kontrolierius tiria skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo ir teikia su tuo susijusias objektyvias ir nešališkas konsultacijas.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija