Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2007-12-17 įsakymu Nr. VA-77 (įsigaliojo 2007-12-30, Žin., 2007, Nr. 138-5700) patvirtintos Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės. Jos nustato fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, jų prašymų ar skundų registravimo, nagrinėjimo ir atsakymų rengimo tvarką.

Asmenys prašymus ar skundus Valstybinei mokesčių inspekcijai gali pateikti raštu (įteikiant asmeniškai, atsiuntus paštu), žodžiu (telefonu ar atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją) ir elektroniniu būdu. Prašymas ar skundas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui ar skundui raštu. Žodiniai prašymai turi būti priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti nedelsiant, neįforminant atitinkamų dokumentų, jei dėl to nenukenčia nei asmens, nei valstybės, nei Valstybinės mokesčių inspekcijos interesai.

Asmenys Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aptarnaujami visą Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo dienos laiką. Asmens aptarnavimo klausimas, jam pageidaujant, gali būti iš anksto derinamas telefonu ar kitokiomis ryšio priemonėmis. Antradieniais bei ketvirtadieniais asmenų prašymai ir / ar skundai papildomai yra priimami vieną valandą pasibaigus Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo dienos laikui.

Nevalstybine kalba gauti prašymai ar skundai nagrinėjami bendra tvarka. Į lietuvių kalbą gautą prašymą ar skundą išverčia institucija, kuriai pagal kompetenciją priklauso nagrinėti šiuos dokumentus. Asmeniui atsakoma valstybine kalba, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1390 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-13 nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo (įsigaliojo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 138-5658) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti:

• Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašas;

• Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas.

Mokesčių administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad pasibaigus einamajam mokestiniam laikotarpiui jo mokestinis laikotarpis bus kalendorinis mėnuo, jeigu:

• neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, šio asmens savininkas ar tikrieji nariai neturi jokio privalomo registruoti turto;

• individualios įmonės savininkas, asmenį kontroliuojantis asmuo, juridinio asmens organo (išskyrus stebėtojų tarybą ir dalyvių susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas ar asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, buvo bausti administracine nuobauda už ataskaitų ir dokumentų apie pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą, padarytą pakartotinai ar siekiant nuslėpti arba nuslepiant mokesčius, prekių pardavimą be dokumentų ir dokumentų suklastojimą ir kt.

• paaiškėja, kad PVM mokėtojas vykdė sandorius (tiesiogiai ar per tarpininkus), kurie turėjo įtaką PVM prievolės dydžiui, su asmenimis, kurie nedeklaravo mokesčių arba turi 5 tūkst. Lt sumą viršijančią atitinkamo mokesčio mokestinę nepriemoką, buvo išregistruoti iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva;

• PVM mokėtojui iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla;

• patikrinimo metu apskaičiuojama papildomai mokėtina į biudžetą PVM suma, ne mažesnė kaip 1 000 Lt ir kt.

Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše išvardyti kiti (be nustatytųjų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d.) atvejai, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas):

• prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra arba iškelta restruktūrizavimo byla arba,

• tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai, arba,

• tiekiamos tam tikros medienos rūšys – pavyzdžiui, rąstai – skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys ir kt.

***

Finansų ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. 1K-384 (įsigaliojo 2008-01-01, Žin., 2007, Nr. 138-5698) netekusiu galios pripažintas finansų ministro 2002-07-03 įsakymas Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme numatyto laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo ir tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų pateikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitę įsakymai.

***

Finansų ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. 1K-385 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2008 m. pirmajam ketvirčiui už pavėluotas grąžinti Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšas (įsigaliojo 2007-12-30, Žin., 2007, Nr. 138-5696) nuo 2008-01-01 2008 m. pirmajam ketvirčiui nustatytas delspinigių už pavėluotas grąžinti Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšas dydis – 0,04 proc.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.3 (159)

"Linava" informuoja

Regioniniai asociacijos „Linava“ susirinkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Baltarusija, Rusija ir Kazachstanas kuria Muitinės sąjungą

Modernizacijos vėjai KaMAZ

Vž informacija

„Autostendas“: kokybė už priimtiną kainą

VKTI informuoja

Informacija

Nauji teisės aktai

Administracinė atsakomybė

Apskaita

Asmens dokumentai

Darbo santykiai

Įmonių bankrotas

Lygios galimybės

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Transportas

Veterinarija