Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vartotojai

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008-01-10 įsakymu Nr. 1-8 (įsigaliojo 2008-01-25, Žin., 2008, Nr. 10-368) patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklės. Jos reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją. Jeigu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.

Asmens prašymo, adresuoto kelioms institucijoms ir priklausančio kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja pirmasis adresatas. Jeigu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos nėra pirmasis adresatas, tai ji pagal savo kompetenciją pirmajam adresatui privalo pateikti pasiūlymus dėl prašymo sprendimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje be atskiro pirmojo adresato prašymo.

Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui, atvykus į įstaigą), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus faksu, paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

***

2007 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą (įsigaliojo 2008-02-01, Žin., 2008, Nr. 6-212). Nesąžininga komercinė veikla draudžiama. Nesąžininga komercinė veikla dažniausiai pasireiškia kaip klaidinanti arba agresyvi.

Klaidinančia komercine veikla laikoma klaidinantys veiksmai arba klaidinantis informacijos neatskleidimas. Klaidinantys veiksmai – apgaulingos informacijos arba informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių šioje dalyje išvardytų elementų apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimas, kai dėl to vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Preziumuojama, kad komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip:

• apgaulingas tvirtinimas, kad komercinės veiklos subjektui yra suteikta licencija arba, kad produktas yra patvirtintas (atlikta produkto atitikties nustatytiems reikalavimams: teisės aktams, standartams ir pan., procedūra);

• apgaulingas tvirtinimas, kad produktą bus galima įsigyti tik per ypač trumpą laikotarpį arba, kad tik tuo laikotarpiu jį bus galima įsigyti nustatytomis sąlygomis, taip siekiant paskatinti vartotoją nedelsiant priimti sprendimą, nesuteikiant vartotojui galimybės ar pakankamai laiko priimti informacija paremtą sprendimą ir kt.

Komercinė veikla laikoma agresyvia, jeigu ji priekabiavimu, prievarta, įskaitant fizinės jėgos panaudojimą arba pernelyg didelę įtaką, labai apriboja arba gali labai apriboti vidutinio vartotojo pasirinkimo laisvę arba elgesį produkto atžvilgiu ir, jeigu taip vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Preziumuojama, kad komercinė veikla yra agresyvi, jeigu ji pasireiškia kaip:

• įspūdžio sudarymas, kad vartotojas negali palikti patalpų, kol sutartis nebus sudaryta;

• lankymasis vartotojo namuose, nepaisant vartotojo reikalavimo išeiti ar negrįžti;

• atkaklus ir nepageidaujamas raginimas telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama;

• reikalavimas, kad vartotojas, ketinantis pareikšti reikalavimą pagal draudimo sutartį, pateiktų dokumentus, kurie negali būti pagrįstai laikomi svarbiais nustatant, ar vartotojo reikalavimas pagrįstas, arba nuolatinis vengimas atsakyti į vartotojo bandymus susisiekti raštu, žodžiu ar kitais būdais, siekiant įtikinti vartotoją nesinaudoti savo sutartinėmis teisėmis;

• įtraukimas į reklamą vaikams skirto tiesioginio raginimo pirkti arba įtikinti tėvus ar kitus suaugusius asmenis nupirkti jiems reklamuojamus produktus;

• aiškus vartotojo informavimas, jeigu jis nepirks produkto, komercinės veiklos subjekto darbui ar pragyvenimo šaltiniui iškils pavojus;

• apgaulingo įspūdžio sudarymas, kad vartotojas jau gavo, gaus arba atlikęs nustatytą veiksmą gaus dovanų arba kitokios lygiavertės naudos, kai iš tiesų nėra jokios dovanos ar kitokios lygiavertės naudos, arba vartotojas gali reikalauti dovanų ar kitokios lygiavertės naudos tik sumokėjęs pinigų arba patyręs išlaidų ir kt.

Kaip laikomasi šio įstatymo nuostatų, kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba kontroliuoja, ar reklama nėra klaidinanti, ir lyginamąją reklamą Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr.4 (160)

"Linava" informuoja

Opiausi kelių transporto klausimai aptarti Briuselyje

Keleivinio transporto aktualijos aptartos tarybos posėdyje

Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto komisijos posėdis

Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams

Siūloma rugsėjo 29-ąją paskelbti Tarptautine profesionalių vairuotojų diena

Vežėjų veiklos rezultatai ir perspektyva

„Linava“ pritarė degalų privalomųjų rodiklių pakeitimams

„Linavos“ prezidento darbo vizitas Maskvoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijoje atnaujinti keliai ir tiltai

MAZ atitiks Euro 5 reikalavimus

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

DAF LF padeda išvengti kelių mokesčio

Eismo intensyvumas Belgijoje

MAN gamybos plėtra Lenkijoje

Milijoniniai nuostoliai dėl padėklų vagysčių

Rytų rinkoje

Kaliningrado srityje pradėta tiesti automagistralė

Magistralės Maskva–Sankt Peterburgas statyba kenkia aplinkai

Naujienos

Rusijoje pradėti gaminti japoniški sunkvežimiai

Vž informacija

KASKO galima draustis pigiau

Žiemos trasoje nugalėjo geriausieji

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Blaivybė

Darbo santykiai

Investicijos

Mokesčiai

Muitinė

Notarai

Pasienis

Pinigų plovimas

Prokuratūra

Sveikatos draudimas

Transportas

Vartotojai

Muitinėje

Muitinės sulaikytų prekių vertė sausį – daugiau nei pusė milijono litų

Naujienos

Vilkiko slėptuvėse - tūkstančiai kontrabandinių cigarečių pakelių

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos