Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Praėjusiame žurnalo „Transporto pasaulis" numeryje apžvelgė­me Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką administracinių teisės pažeidimų bylose, nagrinëėjant skundus dėl administracinių nuobaudų, paskirtų greičio viršijimo atvejais. Šiame „Transporto pasaulio" numeryje, atsižvelgdami á 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) pakeitimų, sugriežtinusių atsakomybę už vairavimą esant neblaiviems, svarbą, apžvelgsime Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bylose, iškeltose dėl ATPK 126 str. numatytų pažeidimų – vairavimo neblaiviems, vengimo tikrintis neblaivumą ir kt. Pažymėtina, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. galioja tokia nuobaudų neblaiviems vairuotojams sistema:

• trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mas, esant vai­ruo­to­jams ne­blai­viems, kai nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis (nuo 0,41 pro­mi­lės iki 1,5 pro­mi­lės), – už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 1000 iki 1500 li­tų su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu nuo 1 me­tų iki 1 me­tų 6 mė­ne­sių (ATPK 126 str. 1 d.);

• trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių mak­si­ma­li lei­džia­ma ma­sė di­des­nė ne­gu 3,5 t ar­ba tu­rin­čių dau­giau kaip 9 sė­di­mas vie­tas, vai­ra­vi­mas, vai­ruo­to­jams esant ne­blai­viems, kai nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis (nuo 0,2 pro­mi­lės iki 0,4 pro­mi­lės), – už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 500 iki 1000 li­tų;

• trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mas, vai­ruo­to­jams, ku­rių vai­ra­vi­mo sta­žas iki 2 me­tų , esant ne­blai­viems, kai nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis (nuo 0,2 pro­mi­lės iki 0,4 pro­mi­lės), – už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 800 iki 1000 li­tų;

• trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mas, esant vai­ruo­to­jams ne­blai­viems, kai nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis (nuo 1,51 iki 2,5 pro­mi­lės) ar­ba sun­kus (nuo 2,51 pro­mi­lės ir dau­giau) gir­tu­mo laips­nis, ne­blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo ven­gi­mas , taip pat al­ko­ho­lio var­to­ji­mas po eis­mo įvy­kio iki jo ap­lin­ky­bių nu­sta­ty­mo – už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 2000 iki 3000 li­tų su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu nuo 2 iki 3 me­tų ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą nuo 10 iki 30 pa­rų su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu nuo 2 iki 3 me­tų (ATPK 126 str. 4 d.);

• trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mas, esant vai­ruo­to­jams ne­blai­viems, kai as­me­niui bu­vo pa­skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da nu­sta­čius leng­vą, vi­du­ti­nį ar sun­kų gir­tu­mo laips­nį (ATPK 126 str. 1, 4 d.) – už­trau­kia vai­ruo­to­jams tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mą nuo 3 iki 4 me­tų su trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mu .

Ana­li­zuo­jant aukš­čiau iš­dės­ty­tų vei­kų ap­ra­šy­mą, rei­kė­tų iš­skir­ti tris skir­tin­gus ad­mi­nist­ra­ci­nius tei­sės pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu bei trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mu:

• trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mas, esant vai­ruo­to­jams ne­blai­viems;

• ne­blai­vu­mo (gir­tu­mo) pa­tik­ri­ni­mo ven­gi­mas;

• al­ko­ho­lio var­to­ji­mas po eis­mo įvy­kio iki jo ap­lin­ky­bių nu­sta­ty­mo.

Tai­gi, ly­gi­nant iki 2008 m. sau­sio 1 d. ir po šios da­tos įsi­ga­lio­ju­sias nuo­bau­das už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam, nau­jo­sios sank­ci­jos, ypač – trans­por­to prie­mo­nių kon­fis­ka­vi­mas – yra ge­ro­kai griež­tes­nės. Ka­dan­gi trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mas kaip sank­ci­ja už vai­ra­vi­mą ne­blai­viems įtei­sin­ta pa­ly­gin­ti ne­se­niai, kon­kre­čios teis­mų prak­ti­kos šiuo klau­si­mu dar nė­ra. Vai­ruo­to­jus įdar­bi­nan­tiems ve­žė­jams dė­me­sį rei­kė­tų ypa­tin­gai at­kreip­ti į tai, kad trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mas kaip sank­ci­ja tai­ko­mas tik tais at­ve­jais, kai as­muo anks­čiau jau yra baus­tas už vai­ra­vi­mą ne­blai­vios būk­lės ir pa­da­ro to­kį pa­žei­di­mą pa­kar­to­ti­nai, to­dėl pri­imant į dar­bą nau­jus vai­ruo­to­jus, rei­kė­tų įsi­ti­kin­ti, ar anks­čiau as­me­nys ne­bu­vo baus­ti už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, nu­ma­ty­tus ATPK 126, 127, 129 straips­niuo­se.

Kaip tei­gia­ma Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pa­reng­to­je teis­mų prak­ti­kos, su­si­ju­sios su ATPK 126 str. nu­ma­ty­tais pa­žei­di­mais, api­ben­dri­ni­me, vai­ruo­to­jai ypač daž­nai nau­do­ja­si tei­se pa­duo­ti skun­dą by­lo­se, su­si­ju­sio­se su ATPK 126 str. nu­ma­ty­tais pa­žei­di­mais. Per 2006 me­tus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niai teis­mai iš­nag­ri­nė­jo be­veik 3000, o Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas – 199 to­kias by­las. Kaip ro­do 2006 m. nag­ri­nė­tų by­lų re­zul­ta­tų ana­li­zės, Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui tei­kia­mi skun­dai daž­niau­siai nė­ra pa­ten­ki­na­mi (176 at­ve­jai iš 199), re­čiau – skun­dai ten­ki­na­mi iš da­lies (16 at­ve­jų iš 199), re­čiau­siai – skun­dai ten­ki­na­mi vi­siš­kai (7 at­ve­jai iš 199). To­kią si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me są­ly­go­ja tai, kad apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niuo­se teis­muo­se, į ku­riuos pir­miau­sia krei­pia­si pa­reiš­kė­jai, skun­dai daž­niau­siai yra ten­ki­na­mi vi­siš­kai ar iš da­lies, to­dėl Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui skun­džia­mi tik re­čiau pa­si­tai­kan­tys apy­gar­dų teis­mų spren­di­mai, ku­riais pa­reiš­kė­jų skun­dai nė­ra ten­ki­na­mi.

Pa­gal Trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­jan­čių ir ki­tų as­me­nų ne­blai­vu­mo (gir­tu­mo) ar ap­svai­gi­mo nu­sta­ty­mo tai­syk­lių (žr. Žin., 2006, Nr. 562000) 2 p. 4 pa­strai­pą, ne­blai­vu­mas (gir­tu­mas) – as­mens, ap­svai­gu­sio nuo al­ko­ho­lio, bū­se­na, kai al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja bio­lo­gi­nė­se or­ga­niz­mo ter­pė­se – iš­kvėp­ta­me ore, krau­jy­je, šla­pi­me, sei­lė­se ar ki­tuo­se or­ga­niz­mo skys­čiuo­se vir­ši­ja įsta­ty­muo­se, Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tuo­se ar šių tai­syk­lių 3 punk­te nu­sta­ty­tą mak­si­ma­lią leis­ti­ną nor­mą. Šių tai­syk­lių 3 p. nu­sta­ty­ta, kad as­me­nų, vai­ruo­jan­čių ant­že­mi­nio, van­dens trans­por­to prie­mo­nes, iš­kvėp­ta­me ore, krau­jy­je, šla­pi­me, sei­lė­se ar ki­tuo­se or­ga­niz­mo skys­čiuo­se leidžia­ma mak­si­ma­li eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja vai­ra­vi­mo me­tu yra 0,4 pro­mi­lės (iš­sky­rus at­ve­jus, kai įsta­ty­mai nu­sta­to ki­taip).

Trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­jan­čių as­me­nų ne­blai­vu­mas (gir­tu­mas) ga­li bū­ti nu­sta­to­mas dviem bū­dais: tik­ri­ni­mo ar­ba me­di­ci­ni­nės ap­žiū­ros pa­gal­ba. Tik­ri­ni­mas – tai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mai, kai spe­cia­lio­sio­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, ku­rių met­ro­lo­gi­nė pa­tik­ra at­lik­ta tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, nu­sta­to­ma, ar trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jas yra ne­blai­vus (gir­tas). Ma­ta­vi­mų pa­klai­dos ver­ti­na­mos ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mo as­mens nau­dai. Ma­ta­vi­mų pa­klai­dų įver­ti­ni­mas ga­li tu­rė­ti es­mi­nės reikš­mės pa­žei­di­mų kva­li­fi­ka­vi­mui, nes, pri­klau­so­mai nuo nu­sta­ty­to ne­blai­vu­mo laips­nio – leng­vas, vi­du­ti­nis ar sun­kus – tu­ri bū­ti tai­ko­ma ati­tin­ka­ma ATPK 126 str. da­lis.

Kaip ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų prak­ti­ko­je yra ver­ti­na­ma vai­ra­vi­mo są­vo­ka? Ko­kie veiks­mai yra lai­ko­mi vai­ra­vi­mu: ar vien tai, kad as­muo sė­dė­jo prie trans­por­to prie­mo­nės vai­ro, ne­sant už­ves­tam va­rik­liui, yra pa­kan­ka­ma prie­lai­da teig­ti, jog as­muo vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę? Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo iš­nag­ri­nė­to­je by­lo­je Nr. N17885/2006, vai­ruo­to­jas įro­di­nė­jo, kad jis tik sė­dė­jo prie vai­ro, o au­to­mo­bi­lį stū­mė ki­tas as­muo, to­dėl tei­gė, kad jo vei­ko­je nė­ra ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo, nu­ma­ty­to ATPK 126 str., po­žy­mių, nes, jo nuo­mo­ne, jis trans­por­to prie­mo­nės ne­vai­ra­vo. Ta­čiau Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ro­dė , kad da­bar­ti­nės lie­tu­vių kal­bos žo­dy­nas žo­dį vai­ruo­ti aiš­ki­na kaip val­dy­mą vai­ru. Toks žo­džio vai­ruo­ti reikš­mės pa­tei­ki­mas su­po­nuo­ja iš­va­dą, kad trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mas nė­ra pri­va­lo­mai sie­ti­nas su au­to­mo­bi­lio va­rik­lio už­ve­di­mu, ku­rio pa­gal­ba ir va­ro­ma trans­por­to prie­mo­nė. Tai­gi tai, kad au­to­mo­bi­lio va­rik­lis ne­bu­vo už­ves­tas, vai­ruo­to­jo sė­dė­ji­mas prie vai­ro ki­tam as­me­niui stu­miant au­to­mo­bi­lį, ver­tin­ti­nas ne ki­taip, kaip tik vai­ra­vi­mu.
Ko­kiais at­ve­jais lai­ko­ma, kad as­muo ven­gia ne­blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo?
Kaip ap­ta­rė­me pir­miau, ne­blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo ven­gi­mas yra bau­džia­mas pa­gal tas pa­čias ATPK 126 str. nu­ma­ty­tas sank­ci­jas, kaip ir vai­ra­vi­mas esant vi­du­ti­niam ar­ba sun­kiam gir­tu­mo laips­niui.
Iš es­mės ne­blai­vu­mo (gir­tu­mo) pa­tik­ri­ni­mo ven­gi­mu pir­miau­sia lai­ky­ti­ni bet ko­kie veiks­mai ar ne­vei­ki­mas , ku­riais vai­ruo­to­jas iš­reiš­kia sa­vo va­lią (ap­si­spren­di­mą) ne­si­tik­rin­ti. Kaip ma­ty­ti iš Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo api­ben­drin­tų by­lų, teis­mų prak­ti­ko­je gir­tu­mo pa­tik­ri­ni­mo ven­gi­mu bu­vo pri­pa­žįs­ta­ma la­bai įvai­ri vei­ka. Pa­vyz­džiui, ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je Nr. N16280/2006 teis­mas nu­sta­tė, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­žei­dė­ją pa­kvie­tus į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mo, pa­žei­dė­jas iš jo pa­bė­go, to­kiu bū­du veng­da­mas ne­blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo. Teis­mas nu­spren­dė, kad to­kia vei­ka ati­tin­ka ven­gi­mo pa­si­tik­rin­ti požymius.
Dė­me­sys at­kreip­ti­nas į tai, kad ne­ga­li­ma lai­ky­ti as­mens ven­gian­čiu ne­blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo tais at­ve­jais, jei jo ne­blai­vu­mas (gir­tu­mo laips­nis) vis dėl­to yra nu­sta­to­mas, t.y. to pa­ties pažei­di­mo at­ve­ju ne­ga­li­ma as­mens baus­ti ir už vai­ra­vi­mą ne­blai­vios būk­lės, ir už ven­gi­mą tik­rin­tis ne­blai­vu­mą.
(B.d.)

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze