Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Apgaubti sutemų

Vieniems "naktis " asocijuojasi su poilsiu ir ramybe, kitiems - su linksmybėmis ir pramogomis. Tačiau daugumai sunkvežimių vairuotojų naktimis nėra nei poilsio, nei pramogų. Jei kurie iš jų ir miega, tai tik "užmerkę vieną akį", nes turi išlikti budrūs, kad apsaugotų savo asmeninius daiktus, krovinį, o neretai ir patį sunkvežimį.

Pavojus – realus

Va­gys­tės iš sunk­ve­ži­mių – jau ne pa­vie­niai at­ve­jai. Dau­ge­lis vil­ki­kų vai­ruo­to­jų bu­vo bent kar­tą ap­vog­ti ar bent pa­si­kė­sin­ta juos ap­vog­ti. To­dėl sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jai po­il­siui lin­kę pa­si­rink­ti de­ga­li­nių ar sau­go­mas aikš­te­les. Jie ven­gia ne­ap­švies­tų ar nuo­ša­lių vie­tų. Ta­čiau ne­re­tai iš­ky­la pro­ble­ma – to­kių aikš­te­lių nė­ra tiek daug, tad jos ne­re­tai bū­na per­pil­dy­tos. Ką da­ry­ti tuo­met?

Pir­miau­sia, pra­ver­čia sunk­ve­ži­mio ma­nev­ra­vi­mo įgū­džiai – ne­re­tai tarp sunk­ve­ži­mių aikš­te­lė­je lie­ka tik ke­lio­li­kos cen­ti­met­rų at­stu­mas. O jei­gu aikš­te­lė­je vi­siš­kai ne­lie­ka lais­vos vie­tos, tuo­met vil­ki­kai sta­to­mi kel­kraš­ty­je ar­ba tu­ris­ti­niams au­to­bu­sams skir­to­se vie­to­se. Dau­gu­ma sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jų pa­si­ren­ka ge­riau iš vi­so ne­mie­go­ti, nei il­sė­tis ne­pa­žįs­ta­mo­je vie­to­je. Taip at­si­tin­ka vai­ruo­to­jams, ku­rie į sto­vė­ji­mo aikš­te­les at­va­žiuo­ja vė­liau­siai ir jiems ne­lie­ka vie­tos, to­dėl ne­re­tai sunk­ve­ži­miai sta­to­mi ša­lia ke­lio mo­kes­čio su­rin­ki­mo punk­tų. Nors tai drau­džia­ma, ta­čiau, kaip sa­ko pa­tys vai­ruo­to­jai, kol kas žiū­ri­ma „pro pirš­tus“, nes su­pran­ta­mas vai­ruo­to­jų no­ras nak­tį ap­sau­go­ti sa­vo tur­tą bei ve­ža­mą kro­vi­nį.

Įpras­ta ma­ty­ti pra­ver­tas pus­prie­ka­bės du­ris, jei ve­ža­ma pir­mi­nė ar ne­tin­ka­ma var­to­ti ža­lia­va. Jei pus­prie­ka­bė ten­ti­nė, tai pa­li­kus pra­vi­ras jos du­ris sie­kia­ma iš­veng­ti su­pjaus­ty­mo. Be­veik vi­siems be­si­il­sin­tiems sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jams įpras­ta mie­go­ti už­da­rius ka­bi­nos lan­gus – prieš ke­le­tą me­tų va­gys ėmė nau­do­ti ner­vus pa­ra­ly­žiuo­jan­čias du­jas: pro pra­ver­tą ka­bi­nos lan­gą ar, pa­vyz­džiui, per ven­ti­lia­to­rių įpurš­kia ner­vus pa­ra­ly­žiuo­jan­čių du­jų, iš­lau­žia ka­bi­nos du­ris ir pa­si­sa­vi­na vi­sus ver­tin­gus daik­tus. Tuo tar­pu pa­veik­tas du­jų vai­ruo­to­jas gi­liai mie­ga.

Kaip ap­si­sau­go­ti? – svar­biau­sias klau­si­mas.

Pir­miau­sia, veng­ti su­sto­ti ne­pa­žįs­ta­mo­se vie­to­se. Jei ten­ka, rei­kia nau­do­ti vi­sas ga­li­mas ap­sau­gos prie­mo­nes. Pa­vyz­džiui, vie­ni su­ri­ša iš vi­daus ka­bi­nos du­rų ran­ke­nas, kad bū­tų ne­įma­no­ma ati­da­ry­ti du­rų iš iš­orės. Ar­ba nau­do­ja ypa­tin­gas spy­nas. Iš­sky­rus tai, ne­daug ką be­ga­li­ma pa­da­ry­ti.

Tuo tar­pu po­li­ci­ja ne­pa­tei­kia duo­me­nų apie už­re­gist­ruo­tus pa­reiš­ki­mus dėl va­gys­čių iš sunk­ve­ži­mių, ta­čiau rei­ka­lau­ja, kad pa­tys sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jai la­biau sau­go­tų sa­vo as­me­ni­nį tur­tą bei ga­be­na­mą kro­vi­nį. Pa­sak po­li­ci­jos, ap­sau­gos prie­mo­nės tu­rė­tų bū­tų dve­jo­pos: prie­mo­nės ap­sau­go­ti ka­bi­ną ir prie­mo­nės ap­sau­go­ti trans­por­tuo­ja­mą kro­vi­nį. Pa­tar­ti­na sta­ty­ti vil­ki­kus ge­rai ap­švies­to­se ir sau­gio­se vie­to­se, jei įma­no­ma, tai ša­lia ka­vi­nių, de­ga­li­nių ir ki­tų pa­ke­lės įstai­gų, dir­ban­čių vi­są pa­rą. Taip pat įreng­ti sig­na­li­za­ci­ją. Pa­lik­ti sunk­ve­ži­mio kė­bu­lo du­ris pra­ver­tas, jei ne­ve­ža­mas joks kro­vi­nys. Ne­pa­lik­ti sunk­ve­ži­mio il­gam lai­kui. Ne­pa­lik­ti aki­vaiz­džio­je vie­to­je ver­tin­gų daik­tų. Ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims ne­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie ve­ža­mą kro­vi­nį. Įreng­ti sunk­ve­ži­my­je pa­pil­do­mas spy­nas ir skląs­čius.

Kai ku­rie sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jai ma­no, kad jei bū­tų pra­ne­ša­ma apie vi­sas va­gys­tes ar pa­si­kė­si­ni­mus ap­vog­ti sunk­ve­ži­mius, tai dau­giau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pat­ru­liuotų au­to­stra­do­se ar bent pa­vo­jin­go­se vie­to­se. Ta­čiau pa­tiems ne­rei­kia žiū­rė­ti pro pirš­tus į pa­ta­ri­mus, nes pa­vo­jus bū­ti ap­vog­tam ar pra­ras­ti ga­be­na­mą kro­vi­nį – re­a­lus.

Skir­tin­gos nuo­mo­nės apie va­gys­tes iš sunk­ve­ži­mių

Po­nas Ser­gio Rod­ri­gu­ez’as, „Ope­ra­ci­jų au­to­stra­do­se ir ke­liuo­se“ di­rek­to­rius, ko­men­tuo­da­mas pa­gau­sė­ju­sias va­gys­tes iš sunk­ve­ži­mių, tei­gia, kad va­gys Is­pa­ni­jos ke­liuo­se daž­niau ap­va­gia tu­ris­tų vai­ruo­ja­mus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius nei kro­vi­nius ga­be­nan­čius vil­ki­kus. Be­veik vi­so­se sunk­ve­ži­mių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se yra įreng­tos pa­reiš­ki­mų ir pa­siū­ly­mų dė­žu­tės tam, kad bet ku­ris vai­ruo­to­jas ga­lė­tų pa­teik­ti sa­vo nu­si­skun­di­mą ar pa­siū­ly­mą, ku­rie vė­liau su­ve­da­mi į duo­me­nų ba­zę – tai lei­džia ži­no­ti klien­tų nuo­mo­nę apie jiems tei­kia­mas pa­slau­gas.

Ap­sau­gos prie­mo­nės sunk­ve­ži­mių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se pri­klau­so nuo jų dar­bo gra­fi­ko, įren­gi­mo vie­tos, dy­džio bei at­stu­mo nuo ki­tų sto­vė­ji­mo aikš­te­lių. Svar­biau­sio­se iš jų yra įreng­tos vaiz­do fik­sa­vi­mo ka­me­ros. Be to, šven­čių die­no­mis, per Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus šias aikš­te­les vi­są pa­rą pa­pil­do­mai sau­go ap­sau­gos dar­buo­to­jai, nes jo­se ge­ro­kai pa­dau­gė­ja sunk­ve­ži­mių.

Nors sar­gų bu­dė­ji­mas sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se la­bai ver­ti­na­mas, ta­čiau iš tik­rų­jų jų nau­da nė­ra itin di­de­lė. Sar­gas ga­li tik ste­bė­ti aikš­te­lės te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­ty­tus sunk­ve­ži­mius ir įspė­ti iš­si­blaš­kiu­sius vai­ruo­to­jus, kad šie ge­riau sau­go­tų sa­vo as­me­ni­nius daik­tus ar ga­be­na­mą kro­vi­nį. Pa­ste­bė­jęs va­gys­tę sar­gas ga­li tik pra­neš­ti po­li­ci­jai apie fak­tą ar steng­tis su­lai­ky­ti va­gį – to­kias jo tei­ses nu­ma­to įsta­ty­mas. Po­no S. Rod­ri­gu­ez’o ma­ny­mu, vie­nas sar­gas ga­li pri­žiū­rė­ti ne dau­giau kaip 50 sunk­ve­ži­mių, pa­sta­ty­tų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, be to, tik tuo at­ve­ju, jei vis­kas ra­mu. Ta­čiau daž­nai sto­vė­ji­mo aikš­te­lės (be­je, vi­sos jos yra ne­mo­ka­mos) yra per­pil­dy­tos ir vie­no sar­go ne­ga­na.

Bai­mės šauks­mas

Dau­gu­ma sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jų sa­vo kai­liu pa­ty­rė jų trans­por­tuo­ja­mų kro­vi­nių ar jiems pri­klau­san­čių as­me­ni­nių daik­tų va­gys­tes. Is­pa­ni­jos sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jai ma­no, kad ge­riau nu­kryp­ti ke­le­tą ki­lo­met­rų nuo nu­sta­ty­to marš­ru­to, nei pa­si­lik­ti il­sė­tis ne­sau­gio­je vie­to­je. Il­sė­da­ma­sis bet kur ri­zi­kuo­ji ne tik ne­tek­ti sa­vo as­me­ni­nių daik­tų ar ga­be­na­mo kro­vi­nio, bet ir sa­vo svei­ka­ta ar net gy­vy­be. Va­gys įsi­lau­žia net į prie­ka­bas šal­dy­tu­vus. Nau­do­ja to­kius prie­tai­sus ar įran­kius bei dir­ba taip ty­liai, kad kar­tais net ne­su­vo­ki, kad jau esi ap­vog­tas. Va­sa­rą ge­riau vi­są nak­tį lai­ky­ti įjung­tą oro kon­di­cio­nie­rių nei pra­ver­tą ka­bi­nos lan­ge­lį. Taip pat ne­sau­gu pa­si­lik­ti vie­nam sunk­ve­ži­mių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.
O štai vie­nas iš vai­ruo­to­jų pri­si­pa­ži­no, kad va­gys mė­gi­no ap­vog­ti jo sunk­ve­ži­mį. Kai jis pa­skam­bi­no į po­li­ci­ją, jam pa­ta­rė su­muš­ti tuos va­gis... jei­gu juos pa­gaus. Tie­siog pa­lik­ti juos pus­gy­vius, ar net­gi ge­riau... už­muš­ti, nes ta­da ju­ri­di­nės pro­ce­dū­ros pa­pras­tes­nės. Toks bu­vo po­li­ci­jos pa­ta­ri­mas, ku­ris vai­ruo­to­ją pri­bloš­kė.
Dau­ge­lis vai­ruo­to­jų ma­no, jog Is­pa­ni­ja nė­ra sau­gi ša­lis. Kaip ir Pran­cū­zi­ja bei Ita­li­ja ir vi­sa Vi­dur­že­mio jū­ros te­ri­to­ri­ja, nes tin­ka­mos ap­sau­gos nė­ra nie­kur.
O pa­ti ne­sau­giau­sia yra Vi­dur­že­mio jū­ros te­ri­to­ri­ja nuo Ma­la­gos iki Že­ro­nos (Gi­ro­na). Sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jai čia vi­sa­da lai­ko de­ši­ni­ą­sias ka­bi­nos du­ris už­ra­kin­tas ir la­bai re­tai su­tin­ka pa­vež­ti ko­kį pa­ke­lei­vį. Jų ma­ny­mu, la­bai svar­bu yra ge­rai su­tar­ti su ko­le­go­mis. Nors tarp dau­ge­lio sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jų vy­rau­ja drau­giš­ku­mas, bet kai tik at­si­tin­ka ko­kia bė­da, dau­gu­ma žiū­ri tik sa­vęs. Nie­ko nau­jo – tai vyks­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je, to­dėl daug kam vi­sai ne­svar­bu, kad vir­ši­ja vai­ra­vi­mo va­lan­das, kad ga­li nu­baus­ti po­li­ci­ja ar kad pra­ras bau­dos ba­lus – svar­biau­sia yra jo ir ga­be­na­mo kro­vi­nio sau­gu­mas.
Ne­vil­ties ap­im­ti vai­ruo­to­jai ma­no, kad pra­neš­ti po­li­ci­jai apie va­gys­tę ar pa­si­kė­si­ni­mą ap­vog­ti yra tie­siog kvai­la, nes „jie vis tiek nie­ko ne­pa­de­da“. Ir jei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ap­žiū­rė­da­mi ta­vo sunk­ve­ži­mį, su­ran­da me­ta­li­nius stry­pus ar beis­bo­lo laz­das, nau­do­ja­mas ap­si­gin­ti, jas kon­fis­kuo­ja. Tai­gi ge­riau­sia yra už­ves­ti sunk­ve­ži­mį ir spruk­ti nuo va­gių, nes jei ban­dy­si gin­tis ar pa­si­prie­šin­ti va­gims, tai pro­ble­mų tik­rai ne­iš­veng­si. Ne­ma­žai pro­ble­mų vai­ruo­to­jams Vi­dur­že­mio jū­ros ša­ly­se pri­da­ro ir sve­tim­ša­lių va­gių gau­jos. Prieš po­rą me­tų Pran­cū­zi­jo­je bu­vo su­lai­ky­ta ru­mu­nų va­gių gru­pė, ku­ri nau­do­da­vo ner­vus pa­ra­ly­žiuo­jan­čias du­jas. O per­nai bu­vo su­lai­ky­ta net­gi pe­ru­ie­čių gru­pė. Vie­nas ar ke­li jos na­riai pri­ei­da­vo prie sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jo ir pra­šy­da­vo šiek tiek de­ga­lų. Tuo tar­pu ki­ti jų ben­drai pri­ar­tė­da­vo iš ki­tos pu­sės ir pa­vog­da­vo sunk­vežimio ka­bi­no­je lai­ko­mus vai­ruo­to­jo daik­tus.
Kad ir ne­ma­lo­nu tai pri­pa­žin­ti, bet ne­re­tai pa­si­tai­ko, kad va­gys yra ... pa­tys sunk­ve­ži­mių vai­ruo­to­jai. Jų dar­bo me­to­dai šiek tiek ki­ti: pro­fe­sio­na­lūs va­gys daž­niau­siai va­gia vi­są kro­vi­nį ar bent di­džia­ją jo da­lį, o „ko­le­gos” – tik vie­ną ki­tą pre­kę.

Jurgita Dargytė

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze