Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Į klausimus atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

– Ar daž­nai rei­kia keis­ti ke­lių žen­klus? Ko­kios nuo­bau­dos tai­ko­mos su­ga­di­nu­siems ke­lio žen­klus? Ko­kia vie­no ke­lio žen­klo kai­na, kiek jų ap­skri­tai šian­dien yra vals­ty­bi­nės reikš­mės Lie­tu­vos ke­liuo­se?

– Žen­klai pa­pras­tai tar­nau­ja 10 ir dau­giau me­tų, ta­čiau da­lį jų (apie 30%) ten­ka keis­ti anks­čiau. Pa­grin­di­nės pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma rū­pi­nan­tis ke­lio žen­klais – van­da­liz­mas, va­gys­tės, ava­ri­jos.

Už žen­klų su­ga­di­ni­mą nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, bau­dos dy­dis nu­sta­ty­tas Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se. (Bau­das reg­la­men­tuo­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas ne­nu­ma­to ga­li­my­bės ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­du­siems pės­tie­siems skir­ti tik įspė­ji­mą).

Vie­no žen­klo kai­na ir jo įren­gi­mas – apie 400 li­tų. Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se yra apie 115 000 žen­klų. Ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Vilnius–Kaunas–Klaipėda yra apie 2 800 žen­klų.

– Kas spren­džia, ku­rio­se ke­lio at­kar­po­se rei­kia sta­ty­ti žen­klą „At­sar­giai – miš­ko gy­vū­nai“? Ko­kių są­ly­gų rei­kia, no­rint pa­sta­ty­ti to­kį žen­klą?

– Pa­siū­ly­mus, kur sta­ty­ti žen­klą, ga­li teik­ti vi­si: ke­li­nin­kai, po­li­ci­ja, miš­ki­nin­kai, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, sa­vi­val­dy­bės, gy­ven­to­jai ir t.t. Kur sta­ty­ti žen­klą, at­si­žvelg­da­mas į tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes ir su­de­ri­nęs su po­li­ci­ja, spren­džia ke­lio sa­vi­nin­kas.

– Kiek Lie­tu­vo­je yra tin­klo tvo­rų, po­že­mi­nių per­ėjų gy­vū­nams? Ka­da jos Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dė pir­mą­syk? Kiek ki­lo­met­rų tin­klo tvo­ros bus įreng­ta šį­met?

– Lie­tu­vo­je tin­klo tvo­ros pra­dė­tos reng­ti 2003 me­tais ke­ly­je Vilnius–Kaunas–Klaipėda. 2003–2005 m. ISPA fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te (ke­ly­je Vilnius–Kaunas–Klaipėda) bu­vo įreng­ta 27,57 km tin­klo tvo­ros ir 2 po­že­mi­nės per­ėjos gy­vū­nams.

2004–2007 m. San­glau­dos fon­do fi­nan­suo­ja­muo­se pro­jek­tuo­se ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se bu­vo įreng­ta 115,26 km tin­klo tvo­ros ir 12 po­že­mi­nių per­ėjų gy­vū­nams.

2004–2006 m. Struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te kraš­to ke­ly­je Vilnius–Švenčionys–Zarasai įreng­ta 17,22 km tin­klo tvo­ros ir 1 po­že­mi­nė per­ėja gy­vū­nams.

Iš vi­so 2003–2007 m. įreng­ta 160,05 km tin­klo tvo­ros ir 15 po­že­mi­nių per­ėjų gy­vū­nams.

2008–2009 m. ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se pla­nuo­ja­ma įreng­ti 265,4 km. tin­klo tvo­ros ir 5 per­ėjas gyvūnams.

2006 me­tais ke­ly­je A2 Vilnius–Panevėžys įvy­ko 52 su­si­dū­ri­mai su gy­vū­nais, ku­rių me­tu nė vie­nas žmo­gus ne­bu­vo nei su­žeis­tas, nei žu­vo.

– Ati­džiai se­ku in­for­ma­ci­jų srau­tus apie Lie­tu­vos ke­liuo­se vyks­tan­čius dar­bus. Gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai su­pa­žin­din­ti su pa­grin­di­niais iš jų 2008 me­tais?

– Iš­var­dy­ti vi­sus 2008 me­tais nu­ma­to­mus at­lik­ti dar­bus už­im­tų la­bai daug vie­tos, to­dėl pa­teik­si­me žiups­ne­lį svar­bes­nių­jų.

2007 m. pra­dė­ti įgy­ven­din­ti tran­seu­ro­pi­nio tin­klo ke­lių plėt­ros pro­jek­tai, pri­ski­ria­mi 2007–2013 m. pla­na­vi­mo pe­ri­odui. Bus re­konst­ruo­ja­mos la­biau­siai su­si­dė­vė­ju­sios Vilniaus–Lydos, Vilniaus–Panevėžio–Šiaulių–Palangos, Vilniaus–Kauno–Klaipėdos ke­lių at­kar­pos. Šį­met ruo­šia­ma­si pra­dė­ti Gri­giš­kių maz­go re­konst­ruk­ci­jos pir­mo­jo eta­po dar­bus.

Ne­stigs dar­bų ir au­to­ma­gist­ra­lė­je „Via Bal­ti­ca“, kur bus bai­gia­mos stip­rin­ti dan­gos, ati­tin­kan­čios tarp­tau­ti­nius 11,5 to­nos aši­nei ap­kro­vai rei­ka­la­vi­mus. Ren­gia­ma­si re­konst­ruo­ti Mar­ve­lės san­kry­žą – ji bus dvie­jų ly­gių, ap­švies­ta. Dau­giau dė­me­sio nu­ma­to­ma skir­ti ke­liui Kaunas–Zarasai–Daugpilis, ypač Jo­na­vos–Uk­mer­gės (12 km) ir Uk­mer­gės–Ute­nos (10,5 km) re­konst­ruk­ci­jos dar­bams.

Bus re­konst­ruo­ja­mi krašto ke­liai, ku­riais vyks­ta didžiau­sias tran­zi­ti­nis eis­mas. 22 km dan­gos nu­ma­ty­ta pa­pla­tin­ti ke­ly­je Šiauliai–Pakruojis–Pasva­lys, 18,3 km – ke­ly­je Mažei­kiai– Plun­gė–Tauragė, dau­giau kaip 10 km – ke­ly­je Alytus–Simnas–Kalvarija.

– Per­nai sau­sį su­mo­kė­jo­me trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų nau­do­to­jų mo­kes­tį už 2007 me­tus. Trans­por­to prie­mo­nė N1 iki 3500 t ben­dro­sios ma­sės su­mo­kė­jo­me 900 Lt., rei­kė­jo mo­kė­ti 600 Lt. Ko­kia yra ga­li­my­bė šią per­mo­ką su­si­grą­žin­ti ar­ba įskai­ty­ti už 2008 me­tus?

– Re­mian­tis LR su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro 2007 ge­gu­žės 18 d. įsa­ky­mu Nr. 3–182 (Žin., 2007, Nr. 57–2213), pra­šy­mus per­mo­kai ar ne­tei­sin­gai su­mo­kė­jus mo­kes­tį su­si­grą­žin­ti bu­vo ga­li­ma teik­ti iki 2007 m. bir­že­lio 25 d. Pa­si­bai­gus mo­kes­čio ga­lio­ji­mo ter­mi­nui, rei­kia nu­si­pirk­ti vin­je­tę. Smul­kes­nės in­for­ma­ci­jos apie vin­je­tes ga­li­te ras­ti ad­re­su http://www.lra.lt/lt.php/vin­je­tes_nau­do­to­jo_mo­kes­tis/pa­grin­di­ne_in­for­ma­ci­ja/3072

– Kaip skai­čiuo­ja­mi at­stu­mai tarp Lie­tu­vos mies­tų, nu­ro­dy­ti Jū­sų skai­čiuok­lė­je? Nuo mies­to ri­bos iki ri­bos, nuo paš­to iki paš­to ar kt.? Pil­dant ke­lio­nės la­pus ky­la daug nesu­si­pra­ti­mų ir gin­čų tarp vai­ruo­to­jų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos.

– Nu­ro­dant at­stu­mus tarp mies­tų nė­ra re­mia­ma­si vie­na tai­syk­le. Kiek­vie­ną at­ve­jį rei­kia nag­ri­nė­ti at­ski­rai. Jei Jū­sų ne­ten­ki­na mū­sų tin­kla­py­je (www.lra.lt) nu­ro­dy­ti at­stu­mai tarp mies­tų, pa­tar­tu­me kreip­tis, pvz., į VĮ Trans­por­to ir ke­lių ty­ri­mo ins­ti­tu­tą, ku­ris ga­li tiks­liai iš­ma­tuo­ti at­stu­mą nuo vie­no Jus do­mi­nan­čio ob­jek­to iki ki­to. Pil­dant ke­lio­nės do­ku­men­tus, re­ko­men­duo­tu­me įsi­gy­ti Lie­tu­vos že­mė­la­pius su at­stu­mais (jie par­duo­da­mi kny­gy­nuo­se).

– Elek­tro­ni­niu bū­du esa­me su­mo­kė­ję Nau­do­to­jo mo­kes­tį ir po 2007 m. lie­pos 1 d. Pas­ku­ti­nį kar­tą mo­kė­jo­me 2007 m. lap­kri­čio mėn. Iš­trauk­to­je ko­pi­jo­je nė­ra įra­šy­ta, iki ka­da ga­lio­ja, tik mo­kė­ji­mo da­ta. Ar ap­skri­tai ga­lio­ja toks do­ku­men­tas, ar bū­ti­nai rei­kia vin­je­tės, nors re­a­liai mo­kes­tis su­mo­kė­tas?

– Nuo 2007 lie­pos 1 d. Nau­do­to­jo mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mo do­ku­men­tas yra vin­je­tė ir ban­ko pa­ve­di­mai ne­ga­lio­ja. Pra­šom kreip­tis į ban­ką, ku­riam mo­kė­jo­te, ar­ba į Mo­kes­čių ins­pek­ci­ją. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja www.lra.lt/Vin­je­tes (nau­do­to­jo mo­kes­tis).

– Kur ras­ti nuo 2008-01-01 įsi­ga­lio­ju­sias nau­jas bau­das už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus?

– Iš­sa­mų at­sa­ky­mą į Jus do­mi­nan­tį klau­si­mą ga­li­te ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.ne­zu­dyk.lt/bau­dos.

– 2007 m. rug­pjū­čio mėn. įsi­gy­jant du nau­jus a/m PEUGEOT PARTNER, iš kar­to bu­vo su­mo­kė­ti Trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų ar val­dy­to­jų nau­do­to­jo mo­kes­čiai po 900 Lt. už kiek­vie­ną. Do­ku­men­tuo­se, pa­tvir­ti­nan­čiuo­se ap­mo­kė­ji­mą, pa­ra­šy­ta „... mo­kes­tis už 2007 m.“ Bet fak­tiš­kai me­tų mo­kes­tis ga­lio­ja 12 mėn. ar­ba, ki­taip ta­riant, me­tus, skai­čiuo­jant nuo su­mo­kė­ji­mo die­nos. Kaip įti­kin­ti ke­ly­je tik­rin­to­jus, kad mū­sų ap­mo­kė­ji­mas yra ga­lio­jan­tis?

– Nuo 2007-07-01 Nau­do­to­jo mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mo do­ku­men­tas yra vin­je­tė ir mo­kė­ji­mas VMI ko­du 7830 ne­ga­li­mas. Pra­šom kreip­tis į ban­ką, ku­riam mo­kė­jo­te, ar­ba į Mo­kes­čių ins­pek­ci­ją. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja www.lra.lt/Vin­je­tes (nau­do­to­jo mo­kes­tis).

– Au­to­mo­bi­lis pirk­tas 2007 m. ge­gu­žės mėn., ta­da ir su­mo­kė­tas Nau­do­to­jo mo­kes­tis už vi­sus me­tus. Klau­si­mas: ar nuo 2008-01-01 jau rei­kia pirk­ti vin­je­tę vi­siems me­tams, ar su­mo­kė­tas mo­kes­tis dar ga­lio­ja iki 2008 m. ge­gu­žės mė­ne­sio?

– Nau­do­to­jo mo­kes­tis, su­mo­kė­tas iki 2007 m. lie­pos 1 d., ga­lio­ja iki jo nu­sta­ty­to mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­gos, nau­do­to­jo mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai ga­lio­ja iki juo­se nu­ro­dy­to mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­gos ir į vin­je­tes ne­kei­čia­mi.

– Ar rei­kia mo­ko­mo­sioms trans­por­to prie­mo­nėms mo­kė­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį? Jos tu­ri re­gist­ra­ci­jos žy­mą – „ST” – re­gist­ra­ci­jos pa­žy­mė­ji­me, va­di­na­si, yra spe­cia­lios, ir pa­gal ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­me iš­var­din­tą spe­cia­laus trans­por­to prie­mo­nių są­ra­šą, pa­kliū­va į ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ka­te­go­ri­ją. Ar jas ga­li­ma lai­ky­ti spe­cia­lias dar­bo funk­ci­jas at­lie­kan­čio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis? Ar ir už M1 ka­te­go­ri­jos mo­ko­mojo au­to­mo­bi­lio su žy­ma „ST” re­gist­ra­ci­jos pa­žy­mė­ji­me reikia mo­kė­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį?

– Nau­do­to­jo mo­kes­tis mo­ka­mas pri­klau­so­mai nuo trans­por­to prie­mo­nės ka­te­go­ri­jos. Leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams (ka­te­go­ri­ja M1) šis mo­kes­tis ne­tai­ko­mas. Jei spe­cia­lios ke­lių trans­por­to prie­mo­nės, skir­tos spe­cia­liems dar­bams at­lik­ti, bet ne kro­vi­niams vež­ti, va­ži­nė­ja ma­gist­ra­li­niais ke­liais (A1–A18), sa­vi­nin­kų, val­dy­to­jų ar nau­do­to­jo mo­kes­tis tu­ri bū­ti su­mo­kė­tas.

– Ruošia­mės įsi­gy­ti me­ti­nę vin­je­tę už ke­lius, ku­rios ga­lio­ji­mo pra­džia nuo 2008-02-01. No­ri­me su­ži­no­ti jos ga­lio­ji­mo pa­bai­gos da­tą.

– Jei me­ti­nę vin­je­tę įsi­gy­si­te 2008-02-01, ji ga­lios iki 2009-01-31.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze