Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Statistinius duomenis asociacijos "Linava" Keleivinio transporto skyrius iš šalies keleivių vežėjų įmonių renka kas pusmetį. Kiekvienų metų pradžioje sumuojami, analizuojami visų praėjusiųjų rezultatai. Šįkart skaitytojams - 2007 - ųjų keleivinio transporto įmonių rodikliai.

Ten­den­ci­jos

„Pra­ėju­sių me­tų re­zul­ta­tai nie­kuo ypa­tin­gu nuo anks­tes­nių­jų neiš­si­sky­rė: ve­žė­jų pa­ja­mos di­dė­jo, ta­čiau są­nau­dos au­go la­biau. Ko ge­ro, džiu­giau­sias ro­dik­lis – ke­lei­vių dau­gė­ji­mas, jų skai­čius iš­au­go 5,7 proc. (pa­ly­gi­ni­mai su 2006-ųjų re­zul­ta­tais – aut. past.). Ta­čiau ke­lei­vių dau­gė­jo tik mies­te – prie­mies­čio bei to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais jų vež­ta šiek tiek ma­žiau“, – sa­kė aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Ke­lei­vi­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas Eu­ge­ni­jus Sto­lo­vic­kis.

Ve­žė­jų pa­ja­mos per pra­ėju­sius me­tus iš­au­go 12 proc., są­nau­dos – 13,4 proc. Anks­čiau di­džiau­sią pa­di­dė­ju­sių są­nau­dų da­lį su­da­ry­da­vo bran­gę de­ga­lai, o pra­ėju­siais me­tais – itin žen­kliai di­dė­ję dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis įmo­nė­se per­nai di­dė­jo 25,2 proc. (nuo 1595 iki 1997 Lt), vai­ruo­to­jų dar dau­giau – nuo 1722 iki 2222,2 Lt (29 proc.). Ne­pai­sant to, vai­ruo­to­jų ke­lei­vių ve­ži­mo įmo­nėms vis dar ka­tast­ro­fiš­kai trūks­ta. Dar­buo­to­jų skai­čius įmo­nė­se ne­žy­miai (vi­du­ti­niš­kai – 2,6 proc., vai­ruo­to­jų – 2 proc.) ma­žė­jo. „Bū­ti­na kuo sku­biau gal­vo­ti apie nau­jų vai­ruo­to­jų ren­gi­mą. Su­pa­žin­din­ti su šia pro­fe­si­ja rei­kė­tų dar vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se. Tu­ri­me ir dau­giau pa­siū­ly­mų: vai­ruo­to­jas, ga­vęs T ka­te­go­ri­ją ir tei­sę vai­ruo­ti tro­lei­bu­są, ga­lė­tų iš­syk lai­ky­ti ir eg­za­mi­ną D ka­te­go­ri­jai gau­ti. Tai pa­dė­tų iš­sau­go­ti vai­ruo­to­jus ta­me pa­čia­me ke­lei­vių ve­ži­mo ver­sle“, – iš­ei­čių ban­dė ieš­ko­ti E. Sto­lo­vic­kis.

Trans­por­to prie­mo­nės

Per pra­ėju­sius me­tus šiek tiek pa­dau­gė­jo au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų – 0,8 proc. (nuo 2891 iki 2914). Ta­čiau vis dar di­džiau­sią jų da­lį su­da­ro se­nes­nės nei de­šim­ties me­tų trans­por­to prie­mo­nės. Se­nos trans­por­to prie­mo­nės ne tik ter­šia ap­lin­ką, bet ir yra ne­sau­gios. Daug ti­ki­ma­si iš 2007 m. lie­pos 30-ąją Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pri­im­to spren­di­mo (re­mian­tis 2007–2013 m. pa­tvir­tin­ta San­glau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­ma) teik­ti pa­ra­mą vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to par­kui at­nau­jin­ti. Ka­dan­gi pa­ra­ma gau­na­ma iš eko­lo­gi­nių fon­dų, pir­me­ny­bę ke­ti­na­ma teik­ti ma­žes­nį nei­gia­mą po­vei­kį ap­lin­kai da­ran­čioms trans­por­to prie­mo­nėms. Tam tiks­lui iš ES fon­dų skir­ta apie 140 mln. Lt, mū­sų val­džios ins­ti­tu­ci­jos tu­ri nu­spręs­ti, kaip juos pa­im­ti ir pa­skirs­ty­ti. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu at­lik­to­je stu­di­jo­je nag­ri­nė­ja­mi du ga­li­mi vals­ty­bės pa­ra­mos tei­ki­mo vie­šo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to par­kui at­nau­jin­ti bū­dai: pa­ra­mą teik­ti pa­gal SM pa­reng­tą ir EK pa­tvir­tin­tą vals­ty­bės pa­gal­bos sche­mą ar­ba ją pa­skirs­ty­ti ve­žė­jų įmo­nėms kaip kom­pen­sa­ci­jas už įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal vie­šo­jo ap­tar­na­vi­mo su­tar­tis vyk­dy­mą.

Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ ma­ny­mu, ant­ra­sis bū­das Lie­tu­vos ve­žė­jams bū­tų pri­im­ti­nes­nis. Ta­čiau ke­lei­vi­nio trans­por­to įmo­nių va­do­vų ne­ten­kin­tų stu­di­jo­je nu­ma­to­ma są­ly­ga, kad ve­žė­jai fi­nan­siš­kai pri­va­lo pri­si­dė­ti prie Eko­lo­giš­ko vie­šo­jo trans­por­to plėt­ros pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo, ta­čiau įsi­gy­to­sios trans­por­to prie­mo­nės lie­ka sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­be.

„Trans­por­to prie­mo­nės tu­ri bū­ti ve­žė­jų nuo­sa­vy­bė, kad nu­si­dė­vė­ji­mo są­nau­dos bū­tų įtrauk­tos į sa­vi­kai­ną, kaip to rei­ka­lau­ja ES do­ku­men­tai gau­nant vals­ty­bės pa­ra­mą. Be to, ke­lei­vi­nio trans­por­to įmo­nės ga­lė­tų su­si­grą­žin­ti PVM, o sa­vi­val­dy­bės to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri“, – sa­kė E. Sto­lo­vic­kis. Jo ma­ny­mu, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą ap­sun­kin­tų ir są­ly­ga, kad pa­ra­mą gau­nan­tis ve­žė­jas pri­va­lo tu­rė­ti su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be dėl vi­suo­me­nės ap­tar­na­vi­mo: kon­kur­sai ve­žė­jams pa­rink­ti šiuo me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mi tik nau­jai ati­da­ro­miems vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tams. Dau­gu­ma to­kių marš­ru­tų eg­zis­tuo­ja jau dau­ge­lį me­tų, ir sa­vi­val­dy­bės nau­jų kon­kur­sų ne­ren­gia. „Jei ši pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo są­ly­ga bus tai­ko­ma be­są­ly­giš­kai, jis ne­ga­lės bū­ti įgy­ven­din­tas. Be to, siū­lo­me plės­ti re­mia­mų veik­lų są­ra­šą ir pa­pil­dy­ti jį trans­por­to prie­mo­nė­mis, va­ro­mo­mis elek­tra bei dy­ze­li­nu, ka­dan­gi šiuo me­tu re­mia­mų­jų są­ra­še iš­var­di­ja­mos tik trans­por­to prie­mo­nės, nau­do­jan­čios al­ter­na­ty­vius de­ga­lus – bio­de­ga­lus, bio­du­jas, gam­ti­nes du­jas“, – kal­bė­jo E. Sto­lo­vic­kis.

Re­zul­ta­tai pa­gal ve­ži­mo rū­šis

Mies­to marš­ru­tuo­se ke­lei­vių skai­čius iš­au­go 7,3 proc., ve­žė­jų pa­ja­mos – 15,4 proc. Tai nu­lė­mė di­dė­ju­sios bi­lie­tų kai­nos. Ve­žė­jai šiek tiek di­di­no ve­ži­mo ta­ri­fus, nors jie vis vie­na te­bė­ra per ma­ži ir to­li gra­žu ne­pa­den­gia iš­lai­dų. De­ja, dau­gu­mos sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kai, ne­no­rė­da­mi pri­im­ti ne­po­pu­lia­rių spren­di­mų, bi­lie­tų kai­nų ne­di­di­na. Toks po­li­ti­kų ne­ryž­tin­gu­mas mies­tams ga­li kai­nuo­ti ypač bran­giai.

Mies­to ve­žė­jų są­nau­dos pra­ėju­siais me­tais, ly­gi­nant su 2006-ai­siais, di­dė­jo16,3 proc.

Ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės at­si­skai­tė už leng­va­to­mis be­si­nau­do­jan­čių ke­lei­vių ve­ži­mą: įmo­nės tu­rė­jo gau­ti 82,8 mln. Lt, kom­pen­suo­ta 72,8 mln. Lt. Di­džiau­sios sko­los su­si­da­rė sos­ti­nė­je. Dar liūd­nes­nė pa­dė­tis su nuos­to­lin­gų marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo kom­pen­sa­vi­mu: vie­toj be­veik 94 mln. Lt ve­žė­jams su­mo­kė­ta vos 55,6 mln. Lt. Itin pras­ta si­tu­a­ci­ja prie­mies­čio ve­ži­muo­se. Ke­lei­vių su­ma­žė­jo 8,2 proc Šiek tiek pa­di­dė­jo au­to­bu­sų ri­da, ta­čiau la­bai ne­žy­miai. Ko­kios ga­lė­tų bū­ti prie­žas­tys? Vis dau­giau žmo­nių sė­da į nuo­sa­vus au­to­mo­bi­lius, ma­žė­ja gy­ven­to­jų kai­muo­se. Ve­žė­jų pa­ja­mos iš­au­go 13 proc., są­nau­dos – 15 proc. Už nuos­to­lin­gų marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mą prie­mies­čio ve­žė­jams vie­toj 17,2 mln. Lt per­ves­ta 10,9 mln. Lt, už leng­va­to­mis be­si­nau­do­jan­čius ke­lei­vius vie­toj 6 mln. – 5,8 mln. Lt.

To­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo marš­ru­tuo­se ke­lei­vių taip pat ma­žė­jo: 2006-ai­siais vež­ta 11,2 mln., o 2007-ai­siais – 10,7 mln. (4,5 proc. ma­žiau). Au­to­bu­sų ri­da be­veik ne­si­kei­tė. Pa­ja­mos dėl di­dė­ju­sių ta­ri­fų au­go 9,8 proc., są­nau­dos – be­veik 13 proc.

„Šio­je sri­ty­je pa­ga­liau su­lau­kė­me ge­rų nau­jie­nų. Ko­vo pra­džio­je Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ėmė il­gai ke­lei­vių ve­žė­jų lauk­tą spren­di­mą: Ke­lių trans­por­to ko­dek­so straips­nis, ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kad už­sa­ko­mų­jų rei­sų ve­žė­jams drau­džia­ma rink­ti ir vež­ti ke­lei­vių gru­pes iš gat­vių ir aikš­te­lių te­ri­to­ri­jų, ku­rios ri­bo­ja­si su au­to­bu­sų sto­ti­mis, ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tai tu­rė­tų su­duo­ti rim­tą smū­gį ne­le­ga­liems ve­žė­jams“, – pa­si­džiau­gė E. Sto­lo­vic­kis.

Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me kon­sta­tuo­ta, kad užsa­ko­mai­siais rei­sais ga­li­ma vežti tik to­kias ke­lei­vių gru­pes, ku­rios bu­vo su­da­ry­tos iš anks­to, t. y. pa­tei­kus iš­anks­ti­nį už­sa­ky­mą ve­žė­jui ir su juo iš anks­to su­da­rius ve­ži­mo su­tar­tį. „Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 18 straips­nio 4 da­ly­je įtvir­tin­tas drau­di­mas už­sa­ko­mų­jų rei­sų ve­žė­jams rink­ti ir vež­ti ke­lei­vių gru­pes iš gat­vių ir aikš­te­lių te­ri­to­ri­jų, ku­rios ri­bo­ja­si su au­to­bu­sų sto­ti­mis (ir ku­rių ri­bas nu­sta­to sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos), reiš­kia, kad už­sa­ko­mų­jų rei­sų ve­žė­jams drau­džia­ma su­da­ry­ti ke­lei­vių gru­pes, į jas su­ren­kant re­gu­lia­rių rei­sų lau­kian­čius ke­lei­vius, taip pat ki­tus as­me­nis, dėl ku­rių ve­ži­mo ne­bu­vo pa­teik­tas iš­anks­ti­nis už­sa­ky­mas ve­žė­jui ir su juo iš anks­to ne­bu­vo su­da­ry­ta ve­ži­mo su­tar­tis“, – tei­gia­ma Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­me.

„Pa­dė­tis tu­rė­tų keis­tis. Kol Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­pa­tei­kė sa­vo spren­di­mo, įsta­ty­mas, drau­džian­tis rink­ti ke­lei­vius sto­čių te­ri­to­ri­jo­je, bu­vo tar­si pa­ki­bęs ore. Ti­ki­mės, kad VKTI bei Sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lės tar­ny­bos im­sis vi­sų prie­mo­nių prieš ne­le­ga­lius ve­žė­jus, ne­liks dvi­pras­my­bių ir teis­mų prak­ti­ko­je“, – Kon­sti­tu­ci­jos Teis­mo spren­di­mą ko­men­ta­vo E. Sto­lo­vic­kis.

Liūd­niau­sia si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų rin­ko­je. Čia ke­lei­vių skai­čius su­ma­žė­jo net 45 proc., be­veik 11 proc. ma­žė­jo pa­ja­mos. Pa­dė­tis tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų rin­ko­je vi­sai pras­ta. E. Sto­lo­vic­kio ma­ny­mu, ve­žė­jams rei­kė­tų per­sio­rien­tuo­ti į vi­daus to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo marš­ru­tus ir už­sa­ko­muo­sius rei­sus, nes kon­ku­ruo­ti su ke­lei­vių ve­ži­mo rin­kon at­ėju­sio­mis pi­gių skry­džių ben­dro­vė­mis ve­žė­jai au­to­bu­sais var­gu ar pa­jėgs. La­biau­siai pa­dau­gė­jo ke­lei­vių, vež­tų už­sa­ko­mai­siais rei­sais – net 23 proc. „Ši da­lis ga­lė­tų bū­ti dar di­des­nė, ka­dan­gi už­sa­ko­mie­ji rei­sai yra pel­nin­gi. Ta­čiau ke­lei­vi­nio trans­por­to įmo­nėms trūks­ta lais­vų au­to­bu­sų, to­dėl ši sri­tis už­ima tik ne­di­de­lę ke­lei­vių ve­ži­mo ver­slo da­lį. Tai ga­lė­tų bū­ti ni­ša ve­žė­jams, jie pri­va­lo dau­giau dirb­ti su tu­riz­mo agen­tū­ro­mis siū­ly­da­mi sa­vo trans­por­to prie­mo­nes tu­ris­ti­nėms ke­lio­nėms“, – sa­kė E. Sto­lo­vic­kis. Už­sa­ko­mai­siais rei­sais ve­žan­čių­jų ke­lei­vius pa­ja­mos di­dė­jo 22,3 proc. tiek pat iš­au­go ir są­nau­dos.

Lina Jakubauskienė

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze