Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

Vasario 29 dieną Lietuvoje, bendrovėje "Guminta", lankėsi "Bridgestone Europe NV/SA" delegacija- prekybos vadovas Baltijos šalyse Sergejus Pušniakovas, autoparkų plėtros Baltijos šalyse vadovas Janis Grasis ir prekybos vadovas Lietuvoje Aivaras Adomonis. Svečiai pasveikino UAB "Guminta" direktorių Raimondą Balčiūną tapus oficialiu "Bridgestone" atstovu Lietuvoje.

Nuo šiol Lie­tu­vo­je kon­cer­nui „Brid­ges­to­ne” at­sto­vaus ir UAB „Gu­min­ta”, ku­ri su „BridgestoneEurope NV/SA” pa­si­ra­šė il­ga­lai­kę ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Kon­cer­nas „Brid­ges­to­ne”, pra­dė­jęs veik­lą Ja­po­ni­jo­je dar 1931 me­tais, jau se­niai gar­sė­ja ko­ky­biš­ko­mis pa­dan­go­mis. 1953 me­tais ta­pęs di­džiau­siu pa­dan­gų ga­min­to­jų Ja­po­ni­jo­je, „Brid­ges­to­ne” plė­tė veik­lą ir 2000 me­tais ta­po di­džiau­siu pa­dan­gų ga­min­to­ju vi­sa­me pa­sau­ly­je. Nuo 2005 me­tų „Brid­ges­to­ne” ne­už­lei­džia ly­de­rio po­zi­ci­jos pa­dan­gų pre­ky­bo­je ir yra pla­čiai ži­no­mas kaip vie­nas iš pa­grin­di­nių pa­dan­gų tie­kė­jų For­mu­lės1 lenk­ty­nėms. „Ko­mer­ci­nio trans­por­to sa­vi­nin­kai pui­kiai ži­no „Brid­ges­to­ne” pa­dan­gas kaip vie­nas ko­ky­biš­kiau­sių rin­ko­je, to­dėl at­ei­ty­je tu­rės pui­kią ga­li­my­bę jų įsi­gy­ti ir mū­sų ben­dro­vė­je. Prižiūrėdami nau­jas trans­por­to prie­mo­nes, daž­nai su­si­du­ria­me su „Brid­ges­to­ne” pa­dan­go­mis, ku­rios jau bū­na su­mon­tuo­tos trans­por­to prie­mo­nių ga­myk­lo­se,” – pa­žy­mė­jo UAB „Gu­min­ta” di­rek­to­rius Rai­mon­das Bal­čiū­nas.

Vie­nas iš es­mi­nių įvy­kių ko­mer­ci­nio trans­por­to pa­dan­gų pa­sau­li­nė­je rin­ko­je 2006–2007 me­tais bu­vo di­džiau­sio pa­dan­gų ga­min­to­jo, kon­cer­no „Brid­ges­to­ne” ir pa­dan­gų res­tau­ra­vi­mo ly­de­rio kon­cer­no „Ban­dag” su­si­jun­gi­mas. UAB „Gu­min­ta” yra vie­nin­te­lis kon­cer­no „Ban­dag” at­sto­vas bei part­ne­ris Lie­tu­vo­je. „BridgestoneEurope NV/SA” pre­ky­bos va­do­vas Bal­ti­jos ša­ly­se Ser­ge­jus Puš­nia­ko­vas pra­ne­šė, kad kon­cer­no „Ban­dag” fran­ši­zės part­ne­ris Lie­tu­vo­je UAB „Gu­min­ta” ne tik or­ga­ni­zuos pre­ky­bą nau­jo­mis „Brid­ges­to­ne” pa­dan­go­mis, bet ir res­tau­ruos kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas pa­gal „Ban­dag” tech­no­lo­gi­ją. Sve­čiai iš „Brid­ges­to­ne” Bal­ti­jos ša­lių pa­da­li­nio ža­dė­jo re­a­lią pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant pre­ky­bą nau­jo­mis kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių pa­dan­go­mis, taip pat at­lie­kant ve­žė­jams te­sti­nius ma­ta­vi­mus, kon­sul­ta­ci­jas ir op­ti­ma­lų pro­tek­to­riaus raš­to pa­rin­ki­mą. „Brid­ges­to­ne” pa­dan­gos į Lie­tu­vą ve­ža­mos iš Ry­gos cen­tri­nio san­dė­lio pa­gal už­sa­ky­mus, pri­sta­ty­mo ter­mi­nas – 24 va­lan­dos.

UAB „Gu­min­ta” di­rek­to­rius Rai­mon­das Bal­čiū­nas pa­lan­kiai ver­ti­na nau­ją įmo­nės veik­los ga­li­my­bę pre­kiau­ti ko­ky­biš­ko­mis „Brid­ges­to­ne” pa­dan­go­mis, ku­rios pui­kiai tin­ka res­tau­ruoti ne vie­ną kar­tą. „Tu­ri­me di­de­lę dar­bo pa­tir­tį, ge­rą var­dą tarp įmo­nių ir gau­sų klien­tų ra­tą, – tei­gia R. Bal­čiū­nas. – Mes su­in­te­re­suo­ti pre­kiau­ti „Brid­ges­to­ne” pa­dan­go­mis, nes iš prak­ti­kos ži­no­me, kad jos ko­ky­biš­kos. Ben­dro­vė sie­kia pa­dė­ti ve­žė­jams tau­py­ti trans­por­to par­kų pa­dan­goms skir­tas lė­šas, tiek­da­ma ko­ky­biš­kas pre­kes ir pa­slau­gas. „Brid­ges­to­ne” kar­ka­sus daž­nai nau­do­ja­me res­tau­ruo­da­mi pa­dan­gas. Kar­ka­sai pa­ti­ki­mi, pa­tva­rūs, tin­ka­mai eks­plo­tuo­jant ga­li­ma res­tau­ruo­ti pa­dan­gas du kar­tus”.

UAB „Gu­min­ta” sa­vo klien­tams tei­kia op­ti­ma­laus pa­dan­gų pa­rin­ki­mo trans­por­to par­kams pa­slau­gą: jos pa­ren­ka­mos kon­kre­čioms reik­mėms, pri­klau­so­mai nuo eks­plo­ta­vi­mo są­ly­gų, to­dėl ben­dro­vė taip pat siū­lo ir „Mi­che­lin” bei „Con­ti­nen­tal” gru­pių pa­dan­gas, ku­rių ofi­cia­lūs pre­ky­bos part­ne­riai Lie­tu­vo­je jau yra ne vie­ne­rius me­tus. Pla­tus „Brid­ges­to­ne” kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių pa­dan­gų asor­ti­men­tas už­baigs ko­ky­biš­kiau­sio ga­mi­nio pa­si­rin­ki­mą UAB „Gu­min­ta” esa­miems ir bū­si­miems klien­tams.

Ben­dro­vė ne tik pre­kiaus „Brid­ges­to­ne” kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių pa­dan­go­mis, bet ir vyk­dys ga­ran­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus bei su­teiks pa­pil­do­mas ga­ran­ti­jas pa­gal „Ban­dag” tech­no­lo­gi­ją res­tau­ruo­toms „Brid­ges­to­ne” pa­dan­goms. UAB „Gu­min­ta” di­rek­to­rius Rai­mon­das Bal­čiū­nas pa­žy­mė­jo, kad vi­siems ve­žė­jams, ku­rie pa­gei­daus iš­ban­dy­ti ir eks­plo­tuo­ti nau­jau­sias „Brid­ges­to­ne” pa­dan­gas sa­vo trans­por­to par­kuo­se, su­teiks ypa­tin­gas pir­ki­mo są­ly­gas.

„BridgestoneEurope NV/SA” at­sto­vai kaip di­de­lį UAB „Gu­min­ta” pri­va­lu­mą pa­žy­mė­jo mo­bi­laus ser­vi­so pa­slau­gas bei pa­gal­bą ke­ly­je, kai rei­kia pa­keis­ti pra­dur­tą pa­dan­gą ar nu­vyk­ti į klien­to trans­por­to par­ką nu­sta­ty­ti pa­dan­gų de­fek­tų, vie­to­je per­mon­tuo­ti pa­dan­gas. Daž­nai ve­žė­jai mie­lai nau­do­ja­si UAB „Gu­min­ta” tei­kia­ma pa­slau­ga „Up­ti­me24”, kai pa­gal­ba ke­ly­je iš ser­vi­so part­ne­rių tin­klo tei­kia­ma vi­so­je Va­ka­rų Eu­ro­po­je 24 val. per pa­rą.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze