Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Šiek tiek daugiau nei prieš metus AB "Achema" ėmė gaminti "AdBlue" tirpalą Euro 4 bei 5 standartus atitinkantiems sunkvežimiams su SCR technologija. Ta proga interviu su AB "Achema" filialo "Gaschema" komercijos direktoriumi Jonu KAMINSKU.

– Me­tai „AdBlue“ rin­ko­je – daug ar mažai?

– Nors mes „AdBlue“ rin­ko­je tik šiek tiek dau­giau nei me­tai, mums jau pa­vy­ko jo­je įsi­tvir­tin­ti ir net, sa­ky­čiau, pa­siek­ta ne­blo­gų re­zul­ta­tų. „AdBlue“ ap­skri­tai yra pa­ly­gin­ti jau­nas ga­mi­nys, at­si­ra­dęs kar­tu su Eu­ro 4 ir Eu­ro 5 stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mais eko­lo­gi­jai. „AdBlue“ nau­do­ja­mas sun­kiuo­siuo­se ir kai ku­riuo­se leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se su SCR tech­no­lo­gi­ja. Pa­skir­tis – ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių ke­lia­mą tar­šą: che­mi­nės re­ak­ci­jos me­tu iš­me­ta­mo­sio­se du­jo­se esan­čios azo­to ok­si­dų du­jos bei kie­to­sios da­le­lės su­skai­do­mos į vi­siš­kai ne­kenks­min­gas me­džia­gas – van­dens ga­rus ir azo­tą. Kol kas šio ga­mi­nio rin­ka spar­čiai ple­čia­si. „DataCenter“ duo­me­ni­mis, vien 2007 m. Lie­tu­vo­je bu­vo už­re­gist­ruo­ti 5 181 nau­ji sunk­ve­ži­miai, ku­rių ben­dro­ji ma­sė di­des­nė nei 3,5 to­nos, tai yra apie 73% dau­giau nei per 2006 m. Bal­ti­jos ša­ly­se už­re­gist­ruo­ti 10 296 nau­ji sunk­ve­ži­miai, tai yra 52% dau­giau nei 2006 m. Be­veik pu­sė šių sunk­ve­ži­mių – su SCR tech­no­lo­gi­ja, tai­gi yra jie pri­va­lo nau­do­ti “AdBlue“.

– Dėl to ir „AdBlue“ par­duo­da­te daug?

Par­da­vi­mas spar­čiai au­ga, bet ne vien to­dėl, kad spar­čiai dau­gė­ja vil­ki­kų su SCR tech­no­lo­gi­ja. Nuo pra­ei­tų me­tų vi­du­rio „AdBlue“ par­duo­da­me ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ru­si­jo­je, Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. Šiais me­tais pla­nuo­ja­me pra­dė­ti eks­por­tuo­ti „AdBlue“ į Len­ki­ją, Suo­mi­ją bei Vo­kie­ti­ją. Mū­sų tiks­las – iš­plės­ti par­da­vi­mo ge­og­ra­fi­ją taip, kad klien­tai ga­lė­tų pa­si­pil­dy­ti „AdBlue“ vi­so­se ar­ti­miau­sio­se šaly­se, kur jie važiuo­ja.

– Sa­ko­ma: ne­in­ves­tuo­si – ne­tu­rė­si pel­no, ko­kios Jū­sų in­ves­ti­ci­jos?

– Ma­no ma­ny­mu, mū­sų sėk­mė rin­ko­je ir yra pa­grįs­ta lai­ku at­lik­to­mis in­ves­ti­ci­jo­mis. Dau­giau­sia jų bu­vo ir yra ski­ria­ma „AdBlue“ lo­gis­ti­kai: IBC kon­tei­ne­riai, iš­pils­ty­mo įran­ga, trans­por­to prie­mo­nės, nau­jos 4 000 ir 10 000 l „AdBlue“ ko­lo­nė­lės, ku­rios da­liai klien­tų pa­keis IBC kon­tei­ne­rius, „AdBlue“ trans­por­ti­nės au­to­cis­ter­nos. Ki­ta svar­bi in­ves­ti­ci­jų kryp­tis – mū­sų pre­ky­bos cen­trų Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se plėt­ra, ku­ri, kaip ir spar­tus cen­tri­nės būs­ti­nės Jo­na­vo­je plė­ti­ma­sis, lė­mė mū­sų ga­li­my­bę ope­ra­ty­viai, tai yra ne vė­liau nei per pa­rą, pri­sta­ty­ti „AdBlue“ klien­tui į san­dė­lį.

– Kuo „AdBlue“ ko­lo­nė­lės ski­ria­si nuo IBC kon­tei­ne­rių?

– Kai klien­to su­var­to­ja­mi „AdBlue“ kie­kiai di­dė­ja, jiems mon­tuo­ja­me ko­lo­nė­les nuo 4 iki 10 tūkst. lit­rų, ku­rios pa­kei­čia 1000 lit­rų IBC kon­tei­ne­rius. Ko­lo­nė­lės pa­pras­tai sta­to­mos lau­ke, kur ga­li­ma pa­to­giau pri­va­žiuo­ti, to­dėl jos yra pa­to­ges­nės klien­tams, ne­tu­rin­tiems di­de­lių ga­ra­žų ar­ba kai vil­ki­kai ne­ga­li įva­žiuo­ti į pa­tal­pas ir pri­si­pil­dy­ti „AdBlue“ iš kon­tei­ne­rių. Be to, ko­lo­nė­lės yra šil­do­mos iš vi­daus, to­dėl „AdBlue“ ne­už­šals net ir esant di­de­liems šal­čiams. Yra ga­li­my­bė ko­lo­nė­lė­se įreng­ti duo­me­nų val­dy­mo sis­te­mą, ku­ri be pa­pil­do­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo iden­ti­fi­kuo­ja ir už­fik­suo­ja kiek­vie­no py­lė­jo duo­me­nis: kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas tu­ri au­ten­tiš­ką mag­ne­tu­ką ar­ba kor­te­lę, ku­rios duo­me­nis sis­te­ma nu­skai­to ir už­fik­suo­ja py­li­mo lai­ką bei kie­kį. Ar­ti­miau­siu me­tu vi­siems klien­tams, ku­rie tu­ri ko­lo­nė­les, įreng­si­me te­le­met­ri­jos sis­te­mą – tai yra in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ku­ri pe­ri­odiš­kai in­for­muos mū­sų lo­gis­ti­kos va­dy­bi­nin­kus apie „AdBlue“ li­ku­tį ko­lo­nė­lė­se, taip ap­sau­go­da­ma mū­sų klien­tus nuo ne­pla­nuo­to trū­ku­mo.

– O kon­ku­ren­ci­ja? Esu gir­dė­jęs, kad kai ku­rios įmo­nės pa­čios pa­si­ga­mi­na „AdBlue“?

– Ži­no­ma, vis dar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai sunk­ve­ži­miai va­žiuo­ja su tuš­čiais „AdBlue“ ba­kais ar­ba į juos pi­la­mi ki­ti skys­čiai – van­duo, sa­vos ga­my­bos kar­ba­mi­do tir­pa­las ar­ba pra­skies­tas „AdBlue“. To­kiais at­ve­jais daž­niau­siai pra­lai­mi jų sa­vi­nin­kai, nes taip ne tik ne­su­tau­po­ma (di­dė­ja dy­ze­li­no są­nau­dos, o jis bran­ges­nis nei „AdBlue“), bet ga­li su­ges­ti SCR įran­ga, ku­rios re­mon­tas ar­ba pa­kei­ti­mas kai­nuo­ja ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų. AB „Ache­ma“ vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je ga­mi­na „AdBlue“, o jos fi­lia­las „Gas­che­ma“ – vie­nin­te­lis jį pla­ti­na. Kon­ku­ren­ci­ja rin­ko­je, be abe­jo, yra ne­ma­ža, ta­čiau kon­ku­ren­tais mes lai­ko­me įmo­nes, ku­rios pla­ti­na ko­ky­bi­nius pa­ra­met­rus ati­tin­kan­tį „AdBlue“. Pas­ta­ruo­ju me­tu kar­tais su­ži­no­me, kad kon­ku­ren­tai ti­ki­na klien­tus, esą mū­sų „AdBlue“ ne­ati­tin­ka nu­sta­ty­tų šiam ga­mi­niui ko­ky­bi­nių rei­ka­la­vi­mų. No­riu už­tik­rin­ti vi­sus mū­sų esa­mus ir po­ten­cia­lius klien­tus, kad „Gas­che­ma” pla­ti­na­mas „AdBlue“ ati­tin­ka vi­sus šiam ga­mi­niui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Jis ga­mi­na­mas pa­gal Vo­kie­ti­jos DIN 70070 ir Eu­ro­pos ISO/PAS 22241-1 stan­dar­tus, yra ser­ti­fi­kuo­tas Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių aso­cia­ci­jo­je (VDA). Kiek­vie­nos pa­ga­min­tos par­ti­jos ko­ky­bė tik­ri­na­ma AB „Ache­ma” la­bo­ra­to­ri­jo­je ir kiek­vie­nai par­ti­jai iš­duo­da­mas ko­ky­bės pa­sas. Ga­mi­nys su­pi­la­mas į itin šva­rią ta­rą ir už­plom­buo­ja­mas. Taip yra už­tik­ri­na­ma aukš­čiau­sia ko­ky­bė, ku­rią mes ga­ran­tuo­ja­me.

– Ta­čiau kaip ro­do prak­ti­ka, pa­ties ga­min­to­jo ga­ran­ti­jų ne vi­sa­da pa­kan­ka. Vos ne kas­dien gir­di­me ir ma­to­me, kaip pa­tys ga­min­to­jai kly­kia – mes pa­sau­ly­je Nr.1...

– Mums to vi­siš­kai ne­rei­kia: „Gas­che­ma“ sėk­mė „AdBlue“ rin­ko­je bu­vo pa­ste­bė­ta ir 2007 m. įver­tin­ta „Me­tų ga­mi­nio“ si­dab­ro me­da­liu. Šiek tiek anks­čiau – 2006 m. pa­bai­go­je – už efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą ir po­vei­kio gam­tai ma­ži­ni­mą per vi­są „AdBlue“ ga­mi­nio bū­vio cik­lą LR Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos, In­ži­ne­ri­nės eko­lo­gi­jos aso­cia­ci­jos kar­tu su Ap­lin­kos va­dy­bos au­di­to ins­ti­tu­tu or­ga­ni­zuo­ja­mo kon­kur­so „Pa­sie­ki­mai ap­lin­ko­sau­go­je 2006“ AB „Ache­ma“ įteik­tas di­plo­mas no­mi­na­ci­jo­je „Pa­lan­kiau­sias ap­lin­kai pro­duk­tas“. Pra­džiai to, ma­nau, pa­kan­ka.

– O ko­kios šiuo me­tu nau­jo­vės rin­ko­je?

– Nuo 2007 m. spa­lio 1 d. vi­suo­se nau­jai ga­mi­na­muo­se sunk­vežimiuo­se ir vil­ki­kuo­se įren­gia­ma OBD II (On Bo­ard Diag­nos­tics) diag­nos­ti­kos ir kon­tro­lės sis­te­ma, ku­ri kon­tro­liuo­ja iš­me­ta­mų du­jų tok­siš­ku­mo pa­ra­met­rus. Ši sis­te­ma įspė­ja vai­ruo­to­jus, kad ba­ke pa­si­bai­gė „AdBlue“ at­sar­gos. Jei vai­ruo­to­jas va­žiuos be šio skys­čio, diag­nos­ti­nė sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai įjungs va­rik­lio su­ki­mo mo­men­to ri­bo­tu­vą, lei­sian­tį va­rik­liui pa­siek­ti tik 60% mak­si­ma­laus su­ki­mo mo­men­to ir fik­suos at­min­ty­je duo­me­nis, ka­da bu­vo va­žiuo­ta be „AdBlue“.

– Dė­ko­ju už po­kal­bį.

Kal­bė­jo­si Kęs­tu­tis Bruz­ge­le­vi­čius

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze