Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Praėjusių metų pabaigoje UAB "SNORO lizingas" pradėjo aktyviai teikti didmeninio lizingo paslaugas.

Nau­ji dar­bai

„Iki pra­ėju­sių me­tų ru­dens dau­giau­sia ben­dra­dar­bia­vo­me su pri­va­čiais as­me­ni­mis, tei­kė­me li­zin­go pa­slau­gas ne­di­de­liems pir­ki­niams – bui­ti­nei, elek­tro­ni­nei, kom­piu­te­ri­nei tech­ni­kai, org­tech­ni­kai, bal­dams ir pan.. Maž­me­ni­nio li­zin­go sri­ty­je esa­me ly­de­riai, už­im­da­mi apie pu­sę ša­lies rin­kos. Did­me­ni­nio li­zin­go pa­slau­gų be­veik ne­siū­lė­me, iš­sky­rus pa­vie­nius klien­tus. Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį iš­plė­tė­me fi­nan­sa­vi­mo pa­slau­gų spek­trą, pa­siū­ly­da­mi iš­si­mo­kė­ti­nai įsi­gy­ti tiek leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, tiek sun­kų­jį trans­por­tą bei spe­cia­li­ą­ją tech­ni­ką“, – kal­bė­jo „SNORO li­zin­go“ Li­zin­go sky­riaus va­do­vas Pau­lius Jan­kaus­kas. Tai­gi da­bar klien­tai, įsi­gy­da­mi trans­por­to prie­mo­nes, tu­ri dar vie­ną ga­li­my­bę: pa­si­rink­ti ne­di­de­lę, ta­čiau efek­ty­viai ir lanks­čiai dir­ban­čią UAB „SNORO li­zin­gas“.

„Po­ten­cia­lūs klien­tai tu­rė­tų ži­no­ti, kad ga­li kreip­tis į mus bet ku­riuo at­ve­ju – už­tik­ri­na­me, kad mū­sų kai­nos kon­ku­ren­cin­gos, o kiek­vie­nam klien­tui pa­slau­gos tei­kia­mos atsižvelgiant į poreikius in­di­vi­du­a­liai“, – tei­gė P. Jan­kaus­kas.

Leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams – „Yzi au­to­li­zin­gas“

At­ėję į did­me­ni­nio li­zin­go rin­ką, „SNORO li­zin­gas“ dar­buo­to­jai pa­siū­lė pri­va­tiems klien­tams vi­siš­kai nau­ją pa­slau­gą – „YZI au­to­li­zin­gas“, ge­ro­kai su­pap­ras­ti­nan­čią leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mą. Klien­tui ne­be­rei­kia vyk­ti į li­zin­go ben­dro­vę – tu­rė­da­mas as­mens do­ku­men­tą, jis ga­li įfor­min­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį par­duo­tu­vė­je. Te­rei­kia iš­si­rink­ti au­to­mo­bi­lį, su­si­tar­ti su par­da­vė­ju dėl jo įsi­gi­ji­mo są­ly­gų, pa­si­rink­ti pri­im­ti­nas fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gas, su­da­ry­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį, su­mo­kė­ti pra­di­nę įmo­ką bei su­tar­ties mo­kes­tį, pa­si­ra­šy­ti ki­tus do­ku­men­tus ir iš­va­žiuo­ti nau­juo­ju pir­ki­niu na­mo.

„Au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai, ben­dra­dar­biau­da­mi su UAB „SNORO li­zin­gas“, nau­do­ja­si pri­ei­ga prie šios ben­dro­vės ver­slo val­dy­mo sis­te­mos, taip au­to­ma­tiš­kai įver­tin­da­mi bet ku­rio pil­na­me­čio Lie­tu­vos pi­lie­čio ga­li­my­bes gau­ti fi­nan­sa­vi­mą au­to­mo­bi­liui pirk­ti. Įver­ti­nus pa­ja­mas, pa­tei­kia­mi ga­li­mi fi­nan­sa­vi­mo va­rian­tai. Au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jo at­sto­vas iš­spaus­di­na iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį bei ki­tus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, o klien­tui te­lie­ka su­mo­kė­ti pra­di­nę įmo­ką bei su­tar­ties mo­kes­tį, ir au­to­mo­bi­lis jo ran­ko­se bus per pen­ke­tą mi­nu­čių“, – pa­sa­ko­jo P. Jan­kaus­kas.

Kol kas „YZI au­to­li­zin­gas“ bū­du ga­li­ma įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lius tik ofi­cia­lių par­da­vė­jų sa­lo­nuo­se, ta­čiau, P. Jan­kaus­ko tei­gi­mu, jau ne­tru­kus ke­ti­na­ma pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis su pa­ti­ki­mais pa­va­ži­nė­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jais ir teik­ti li­zin­go pa­slau­gas ne nau­jiems au­to­mo­bi­liams įsi­gy­ti.

Ko­dėl ver­ta rink­tis „SNORO li­zin­gas“ tei­kia­mas did­me­ni­nio li­zin­go pa­slau­gas?

„Vi­sos li­zin­go ben­dro­vės šiuo me­tu siū­lo daug­maž vie­no­das fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gas ver­slui. Mū­sų pri­va­lu­mas – pa­slau­gų lanks­tu­mas bei grei­tis. Jei do­ku­men­tai tvar­kin­gi, spren­di­mus dėl li­zin­go su­tei­ki­mo pri­ima­me iškart. Esant ga­li­my­bei, pi­ni­gus ski­ria­me tą pa­čią die­ną. Be to, vi­sa­da at­si­žvel­gia­me į kiek­vie­ną klien­tą ir siū­lo­me jam pri­im­ti­niau­sias są­ly­gas bei op­ti­ma­lų pa­slau­gos va­rian­tą“, – apie UAB „SNORO li­zin­gas“ tei­kia­mų pa­slau­gų pri­va­lu­mus kal­bė­jo P. Jan­kaus­kas.

Li­na JAKUBAUSKIENĖ

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze