Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Pastaraisiais metais Vokietijoje priekabų gamintojas "Fliegl" ne tik plečia produkcijos asortimentą, bet ir atsižvelgdamas į nuolat didėjančius rinkos klientų poreikius,gerina gaminių kokybę, pritaikydamas pažangias gamybos technologijos naujoves ir diegdamas klientų viltis pateisinančius naujus konstrukcinius sprendimus. "Fliegl Fahrzeugbau GmgH" įgaliotuoju atstovu Lietuvoje nuo šių metų pradžios tapo UAB" Jupojos technika". Šios bendrovės direktorius Algirdas Vaišvilas ir "Fliegl" produkcijos pardavimo vadovas Aidas Kuizinas kartu su " Transporto pasaulio" žurnalistu neseniai lankėsi šios kompanijos gamyklose bei Klientų aptarnavimo centre, kur turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su produkcijos gamybos procesu, gaminių kokybe, naujų investicijų pritaikymu asortimento plėtrai ir gaminių kokybei tobulinti. Tikimės,jos "Fliegl" vadovų ir specialistų pateikta informacija bus aktuali daugeliui vežėjų, kurie rengiasi plėsti arba atnaujinti savo įmonių transporto priemonių parkus.

Fir­mos vi­zi­ti­nė kor­te­lė

2005 m. rug­sė­jo mė­ne­sį 30 me­tų ju­bi­lie­jų pa­žy­mė­ju­sios kom­pa­ni­jos „Fliegl“ gru­pei da­bar pri­klau­so pen­ki pro­duk­ci­jos ga­my­bos cen­trai ( trys iš jų – Vo­kie­ti­jo­je, po vie­ną – Veng­ri­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je) bei sep­ty­ni pro­duk­ci­jos re­a­li­za­vi­mo cen­trai Pran­cū­zi­jo­je, Če­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Uk­rai­no­je, Slo­vė­ni­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je ir Ru­si­jo­je. Nuo 1975 m. že­mės ūkio tech­ni­ką ga­mi­nu­si įmo­nė kro­vi­nių au­to­mo­bi­lių trans­por­to ve­žė­jams ta­po ži­no­ma tik prieš 17 me­tų, kai Trip­tis mies­te „Fliegl“ pra­dė­jo ga­min­ti ne­di­de­les pus­prie­ka­bes ir sa­vi­var­čius. 1991 m. pa­ga­min­tos pir­mo­sios že­ma­rė­mės plat­for­mos ir prie­ka­bos. Iš­skir­ti­nė jų sa­vy­bė bu­vo tai, jog „Fliegl“ tuo­met bu­vo pir­ma­sis iš vi­sų že­ma­rė­mių prie­ka­bų ga­min­to­jų, pra­dė­jęs cin­kuo­ti prie­ka­bų kė­bu­lus. Karš­to cin­ka­vi­mo kė­bu­lų ga­my­bą ki­ti ga­min­to­jai įdie­gė tik po de­šim­ties me­tų.

Spar­čiai au­gant pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tui ir ap­im­čiai, sie­kiant pa­ten­kin­ti di­dė­jan­čius klien­tų po­rei­kius, po de­šim­ties me­tų – 2001-ai­siais Trip­ty­je du­ris at­vė­rė nau­jas Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras. Čia 2000 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­po­je klien­tai, ne­pri­klau­so­mai nuo ne­pa­lan­kių orų są­ly­gų, pa­to­giai ga­li ap­žiū­rė­ti vi­są „Fliegl“ siū­lo­mą pro­duk­ci­ją. Šia­me cen­tre kom­pa­ni­ja taip pat or­ga­ni­zuo­ja mo­ky­mus ir in­for­ma­ci­nius pri­sta­ty­mus fir­mos pre­ky­bos at­sto­vams bei klien­tams. Pir­ma­sis ofi­cia­lus įga­lio­to­jo at­sto­vo Lie­tu­vo­je UAB „Ju­po­jos tech­ni­ka“ de­le­ga­ci­jos na­rių su­si­ti­ki­mas su „Fliegl“ va­do­vais taip pat bu­vo or­ga­ni­zuo­tas Klien­tų ap­tar­na­vi­mocentre.

"Fliegl“ pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo Ry­tų Eu­ro­po­je va­do­vai Bo­ris’as Chleb­ni­kov’as ir He­ri­bert’as Go­seb­rink’as išsa­miai su­pažin­di­no Lie­tu­vos at­sto­vus su fir­mos is­to­ri­ja, pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tu, ga­my­bos ir re­a­li­za­vi­mo ap­im­ti­mi, apy­var­ta, in­ves­ti­ci­jo­mis ga­my­bos plėt­rai ir ga­mi­nių ko­ky­bei ge­rin­ti bei ar­ti­miau­sia įmo­nės per­spek­ty­va.

Ga­my­bos ir in­ves­ti­ci­jų plėt­ra

2005 m. ša­lia greit­ke­lio A4, šiau­ri­nia­me pra­mo­nės ra­jo­ne, dau­giau kaip 30 ha te­ri­to­ri­jo­je „Fliegl Fahr­zeug­bau GmbH“ ati­da­rė nau­ją Trip­tis II ga­myk­lą. Jo­je bu­vo su­kur­ta apie 120 dar­bo vie­tų, pa­ga­mi­na­ma apie 5000 prie­ka­bų. Iš­plė­tus ir mo­der­ni­za­vus ga­my­bą, „Fliegl“ kom­pa­ni­ja įgy­ven­di­no tiks­lą – ir di­džiau­sius, ir in­di­vi­du­a­lius už­sa­ky­mus at­lik­ti per trum­pą lai­ką ir ga­ran­tuo­ti ne­pri­ekaiš­tin­gą ga­mi­nių ko­ky­bę. Nuo 2005 m. rug­sė­jo mė­ne­sio nau­jo­jo­je ga­myk­lo­je pra­dė­tos ga­min­ti itin pa­klau­sios pas­ta­ruo­ju me­tu užuo­lai­di­nės pus­prie­ka­bės, taip pat kon­tei­ne­rių va­žiuok­lės bei sa­vi­var­čiai. Ga­my­bos pro­ce­so pa­grin­das, ku­rį su­kū­rė ir įdie­gė „Fliegl“ fir­ma, – „sker­si­nis mon­ta­vi­mas“: va­žiuok­lės ra­di­jo ry­šiu val­do­mais si­ji­niais kra­nais čia trans­por­tuo­ja­mos ne iš­il­gai, kaip dau­ge­ly­je ga­myk­lų, o sker­sai per 298 m il­gio ir 98 m plo­čio ga­my­bos li­ni­ją, ku­rios pa­bai­go­je ap­au­na­mos pa­dan­go­mis ir su­for­muo­ja­mas ans­ta­tas.

2007 m. „Fliegl“ įmo­nių gru­pės in­ves­ti­ci­jos ga­my­bos plėt­rai ir mo­der­ni­za­vi­mui su­da­rė 16,25 mln. eu­rų, di­džio­ji jų da­lis – 9,2 mln. eu­rų skir­ta abiem ga­myk­loms Trip­ty­je. „Fliegl“ gru­pės įmo­nių apy­var­ta pra­ėju­siais me­tais su­da­rė 194 mln. eu­rų, iš jų 90 mln. eu­rų te­ko prie­ka­bų ga­min­to­jams. Pro Trip­tis I ir Trip­tis II ga­myk­lų var­tus per­nai iš­rie­dė­jo 5625 trans­por­to prie­mo­nės, iš ku­rių 75 proc. eks­por­tuo­ta į už­sie­nio ša­lis. Pa­sak B. Chleb­ni­kov’o, apie 40 proc. pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ta į Ry­tų Eu­ro­pą – dau­giau­sia į Veng­ri­ją, Len­ki­ją, Uk­rai­ną ir Ru­si­ją. Pa­ly­gin­ti ne­di­de­lė eks­por­to da­lis ten­ka ir Bal­ti­jos ša­lių rin­koms. Apie 35 proc. pro­duk­ci­jos iš­ke­liau­ja į Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis. Pa­grin­di­niai „Fliegl“ trans­por­to prie­mo­nių pir­kė­jai – Is­pa­ni­ja, Por­tu­ga­li­ja, Pran­cū­zi­ja, An­gli­ja, Ai­ri­ja, Da­ni­ja ir ki­tos Skan­di­na­vi­jos šalys.

Ple­čiant ga­my­bos ap­im­tį, nuo­lat di­dė­ja spe­cia­lis­tų bei aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bi­nin­kų pa­klau­sa. Per­nai Trip­tis ga­myk­lo­se dir­bo 236 dar­buo­to­jai, t.y. jų skai­čius per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus pa­di­dė­jo be­veik dvi­gu­bai. Daug dė­me­sio ski­ria­ma dar­buo­to­jų iš­si­la­vi­ni­mui. Kom­pa­ni­ja „Fliegl“ yra ne tik ga­my­bos fir­ma, bet ir mo­ky­mo įstai­ga. Jo­je bū­si­mi dar­buo­to­jai įgy­ja vi­du­ri­nį iš­si­moks­li­ni­mą ir rei­kia­mą spe­cia­ly­bę, po to įdar­bi­na­mi vie­no­je iš ga­myk­lų. Šie­met bus pa­reng­ti 45 nau­ji dar­buo­to­jai. Įmo­nė­je nuo­lat or­ga­ni­zuo­ja­mi ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai, ku­riuo­se spe­cia­lis­tai įgy­ja ži­nių ir pro­fe­si­nių įgū­džių aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­ci­jai ga­min­ti.

Pa­grin­di­nis asor­ti­men­tas ir nau­jo­vės

Aukš­tos ko­ky­bės įran­ga, pa­žan­giau­sios ga­my­bos tech­no­lo­gi­jos, ra­cio­na­lūs in­ži­nie­rių bei kon­struk­to­rių spren­di­mai, at­si­žvel­giant į klien­tų nu­si­skun­di­mus, pa­gei­da­vi­mus ir pa­tir­tį, ku­ri „Fliegl“ mie­lai pri­tai­ko­ma ku­riant nau­jas trans­por­to prie­mo­nes, su­tei­kė ga­li­my­bę šiai fir­mai tap­ti vie­nu iš ne­dau­ge­lio Eu­ro­pos trans­por­to prie­mo­nių ga­min­to­jų, ga­lin­čių pa­siū­ly­ti vi­są ga­mi­nių asor­ti­men­tą lo­gis­ti­kos bei trans­por­to rin­kai – nuo vie­nos ašies prie­ka­bų iki 60 to­nų plat­for­mų. Pa­grin­di­nis se­ri­ji­nės ga­my­bos nau­jo­jo­je Trip­tis II ga­myk­lo­je pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tas – ten­ti­nės pus­prie­ka­bės, kon­tei­ne­ri­nės va­žiuok­lės ir dvie­jų bei tri­jų ašių sa­vi­var­tės pus­prie­ka­bės.

Trip­tis I ga­myk­los pro­duk­ci­ja – nuo žema­rė­mių dvi­ašių ir dau­gia­a­šių plat­for­mų iki prie­ka­bų su slan­kio­jan­čio­mis „Pus­hing Flo­or“ grin­di­mis ir ki­tos spe­cia­lios kon­struk­ci­jos trans­por­to prie­mo­nės. Šio­je ga­myk­lo­je ga­li­ma įvyk­dy­ti bet ko­kį in­di­vi­du­a­lų klien­to už­sa­ky­mą pa­gal jo nu­ro­dy­tus rei­ka­la­vi­mus. Tai yra vie­nas iš di­džiau­sių pra­na­šu­mų, ku­rių ki­ti di­die­ji ga­min­to­jai ne­be­tu­ri.

Daug nau­jo­vių „Fliegl“ įdie­gė 2006 m. Svar­biau­sios iš jų – „Ver­slo“ pus­prie­ka­bės ir kon­tei­ne­ri­nės „Va­rio“ va­žiuok­lės V3, ku­rios pir­mą kar­tą bu­vo de­monst­ruo­tos tarp­tau­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių pa­ro­do­je IAA 2006. Iš pir­mo žvilgs­nio tai, kuo „Ver­slo“ pus­prie­ka­bė ski­ria­si nuo ki­tų, at­ro­do tik ne­reikš­min­gos smul­kme­nos, ta­čiau jos yra es­mi­nės, pa­leng­vi­nan­čios kas­die­nį ve­žė­jų dar­bą. Be ki­tos pa­pil­do­mos įran­gos, čia mon­tuo­ja­ma krei­pian­čio­ji ašis, ga­li­nio vaiz­do ka­me­ra, in­teg­ruo­tos už­li­pi­mo ko­pė­čios ir leng­vai ap­tar­nau­ja­mas at­sar­gi­nis ra­tas, taip pat pa­keis­ta dug­no kon­struk­ci­ja – jis su­stip­rin­tas pa­pil­do­ma pail­gin­ta plie­ni­ne plokš­te, kro­vi­nys ga­li bū­ti ap­sau­go­tas nau­do­jant „SpanSet“ tvir­ti­ni­mo sis­te­mą.

Iki šiol ne­ma­žė­ja klien­tų su­si­do­mė­ji­mas nau­ją­ja kon­tei­ne­ri­ne va­žiuok­le V3. Ši „Va­rio“ va­žiuok­lė su spe­cia­liu kon­tei­ne­rių per­stū­mi­mo me­cha­niz­mu ga­li pa­krau­tą kon­tei­ne­rį iš ga­li­nės pa­dė­ties nu­stum­ti į vi­du­ri­ni­ą­ją. Tuo įsi­ti­kin­ti tu­rė­jo ga­li­my­bę ir UAB „Ju­po­jos tech­ni­ka“ va­do­vai, lan­ky­da­mie­si „Fliegl“ ga­myk­lo­je. To­kiu bū­du pa­kro­vus 20 pė­dų kon­tei­ne­rį, ga­ran­tuo­ja­ma ne di­des­nė kaip 25 proc. bal­ni­nės ašies ap­kro­va. Šią va­žiuok­lę be spe­cia­lių lei­di­mų ga­li­ma pri­tai­ky­ti dviems 20 pė­dų ar­ba vie­nam 30, 40 ar 45 pė­dų kon­tei­ne­riui ga­ben­ti.

2006 m. bu­vo pri­sta­ty­ti ir nau­jos kar­tos sa­vi­var­čiai, ku­rie dėl kon­struk­ci­nių pa­kei­ti­mų ir nau­jų me­džia­gų pa­nau­do­ji­mo ga­my­bo­je ta­po dar leng­ves­ni. 27 kub. m „Light Mul­de“ pus­prie­ka­bė, pa­nau­do­jus nau­ją aliu­mi­nio lie­ji­mo bū­dą, ta­po dar at­spa­res­nė. Šios tuš­čios trans­por­to prie­mo­nės svo­ris tik 4 800 kg, to­dėl ati­tin­ka­mai pa­di­dė­jo jos nau­din­go­ji ga­lia.

Daug ve­žė­jų do­mi­si užuo­lai­di­nė­mis pus­prie­ka­bė­mis. „Fliegl“ šio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis su­tei­kia ve­žė­jams daug pri­va­lu­mų: pa­ti­ki­ma kon­struk­ci­ja, ma­žas svo­ris, pa­pras­tos tech­ni­nės prie­žiū­ros są­ly­gos bei ma­žos re­mon­to iš­lai­dos, il­gas eks­plo­a­ta­vi­mo lai­kas. Vi­sa tai su­tei­kia klien­tams il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų sau­gu­mą. Užuo­lai­di­nės „Fliegl“ pus­prie­ka­bės už­tik­ri­na ir kro­vi­nių sau­gu­mą. Va­žiuok­lės tu­ri sky­lė­tą rė­mą, lei­džian­tį pri­tvir­tin­ti kro­vi­nį dau­ge­ly­je vie­tų. Spe­cia­lios an­gos su­tei­kia ga­li­my­bę įtem­pi­mo dir­žus tvir­tin­ti ant iš­ori­nio rė­mo 170 mm at­stu­mu.

2008 m. per­spek­ty­va

UAB „Ju­po­jos tech­ni­ka“ va­do­vai, lan­ky­da­mie­si se­no­jo­je ir nau­jo­je „Fliegl“ ga­myk­lo­se, įsi­ti­ki­no, jog iš tik­rų­jų ši fir­ma daug in­ves­ti­ci­jų ski­ria ga­my­bos plėt­rai ir pro­duk­ci­jos ko­ky­bei ge­rin­ti. Šį pa­va­sa­rį pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti eks­plo­a­tuo­ti per­nai ru­de­nį ga­myk­los te­ri­to­ri­jo­je pra­dė­tą sta­ty­ti di­de­lį da­žy­mo ce­chą, kur bus nau­jau­sia pa­ruo­ši­mo da­žy­mui smė­lio srau­tu įran­ga. Nau­ja­ja­me ce­che bus pa­ruo­šia­ma ir itin ko­ky­biš­kai nu­da­žo­ma po 50 vie­ne­tų ga­mi­nių per die­ną. Ben­dros da­žy­mo ce­cho sta­ty­bos ir įran­gos in­ves­ti­ci­jos su­da­ro 11 mln. eu­rų. Iš vi­so šiais me­tais „Fliegl“ pla­nuo­ja pa­di­din­ti pro­duk­ci­jos ap­im­tį iki 7500 aukš­tos ko­ky­bės trans­por­to prie­mo­nių.

Ko­ky­bė ir tech­ni­nės prie­žiū­ros są­ly­gos

Pro­duk­ci­jos ko­ky­bės ir tech­ni­nės prie­žiū­ros klau­si­mai bu­vo ap­tar­ti po ap­si­lan­ky­mo ga­my­bos pa­da­li­niuo­se Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tre or­ga­ni­zuo­to­je dis­ku­si­jo­je prie ap­va­laus sta­lo. Kar­tu su Lie­tu­vos at­sto­vus ly­dė­ju­siais pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo va­do­vais Bo­ris’u Chleb­ni­kov’u bei He­ri­bert’u Go­seb­rink’u dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vo ir į dau­gy­bę „Ju­po­jos tech­ni­kos“ va­do­vų klau­si­mų iš­sa­mius at­sa­ky­mus sten­gė­si pa­teik­ti fir­mos rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tė Clau­dia Krau­se ir Tech­ni­nės prie­žiū­ros sky­riaus at­sto­vas Ralf’as Hiels­cher’is.

At­sižvelg­da­mi į klien­tų nu­si­skun­di­mus, pa­tir­tį ir nuo­lat di­dė­jan­čius po­rei­kius, „Fliegl“ ga­min­to­jai at­li­ko daug kon­struk­ci­nių pa­kei­ti­mų – su­stip­ri­no prie­ki­nę pus­prie­ka­bių sie­ne­lę, kad jos ne­pa­žeis­tų ne tik kro­vi­niai, bet ir au­to­krau­tu­vai, pa­ge­ri­no sa­vi­var­čių kė­bu­lų du­rų san­da­ru­mą, pa­pil­do­mais tvir­ti­ni­mo ele­men­tais su­stip­ri­no sa­vi­var­čių už­li­pi­mo aikš­te­les. Tarp ki­tų pri­va­lu­mų rei­kė­tų pa­mi­nė­ti po va­žiuok­lės rė­mu in­teg­ruo­tas šo­ni­nes lem­pu­tes, nuo kė­bu­lo sie­ne­lės at­si­trau­kian­čius vy­rius, ati­da­rant ga­li­nes du­ris, su­tan­kin­tas sker­si­nes si­jas po grin­di­mis, ašių tvir­ti­ni­mą prie va­žiuok­lės fir­mi­niais ašių ga­min­to­jo kronš­tei­nais, iš abie­jų pu­sių su­stu­mia­mą ten­ti­nių pus­prie­ka­bių sto­gą ir dau­ge­lį ki­tų pa­to­bu­li­ni­mų.

„Fliegl“ dar­bo ko­ky­bės pa­ska­ta ir in­ves­ti­ci­jų tiks­las – pa­ten­kin­ti klien­tų po­rei­kius. Fir­mos spe­cia­lis­tai ir at­sto­vai pa­gal ga­li­my­bes vi­sa­da sten­gia­si iš­si­aiš­kin­ti klien­tų pa­gei­da­vi­mus ir pa­gal juos pri­im­ti op­ti­ma­lius spren­di­mus, ga­ran­tuo­jan­čius il­ga­lai­kes ir pa­ti­ki­mas in­ves­ti­ci­jas. Klien­tų siū­lo­mi spren­di­mai ska­ti­na kom­pa­ni­ją to­bu­lė­ti. Šias kom­pa­ni­jos nuo­sta­tas pa­tvir­ti­no ir su­si­ti­ki­me su UAB „Ju­po­jos tech­ni­ka“ va­do­vais da­ly­va­vęs ga­myk­los sa­vi­nin­kas Hel­mu­t’as Flieg­l’is. Pa­sak fir­mos sa­vi­nin­ko, „Fliegl“ ir at­ei­ty­je iš­liks iš­ti­ki­mas klien­tų part­ne­ris.

Daug dė­me­sio „Fliegl“ kom­pa­ni­ja ski­ria ir ga­ran­ti­nio bei po­ga­ran­ti­nio lai­ko­tar­pio trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nei prie­žiū­rai. Vi­so­je Eu­ro­po­je sa­vo pa­slau­gas tei­kia dau­giau kaip 8000 tech­ni­nės prie­žiū­ros ir re­mon­to dirb­tu­vių. In­for­ma­ci­ja apie vi­sas pa­slau­gas „Fliegl“ tech­ni­kai tei­kia­ma 12 kal­bų, 365 die­nas per me­tus, 24 va­lan­das per pa­rą te­le­fo­nu Vo­kie­ti­jo­je +49 (0) 1805-78 78 76.

UAB „Ju­po­jos tech­ni­ka“ at­sto­vai, anks­čiau dau­giau­sia dir­bę kaip at­sar­gi­nių da­lių tie­kė­jai, da­bar pra­dė­jo teik­ti kom­plek­si­nes pa­slau­gas ve­žė­jams. Ben­dro­vė, at­si­žvelg­da­ma į klien­tų po­rei­kius ir lū­kes­čius, ne tik pra­dė­jo pre­kiau­ti nau­ja „Fliegl“ pro­duk­ci­ja, bet ir siū­lo jai stra­te­gi­nio part­ne­rio UAB „Ke­lias“ tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

Ka­dan­gi anks­čiau Lie­tu­vo­je ne­bu­vo „Fliegl“ tech­ni­nės prie­žiū­ros cen­trų tin­klo, į UAB „Ke­lias“ pa­da­li­nius ga­li kreip­tis ne tik nau­jų „Fliegl“ trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai, bet ir vi­si šios fir­mos tech­ni­kos, ku­riai jau bai­gė­si ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis, nau­do­to­jai. UAB „Ju­po­jos tech­ni­ka” sieks, kad kro­vi­nių ve­žė­jai su „Fliegl” trans­por­to prie­mo­nė­mis ga­lė­tų dirb­ti sau­giai, pa­ti­ki­mai ir eko­no­miš­kai. Au­to­riaus nuo­tr.

To­mas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze