Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Klausimas mįslių mėgėjams - kas tai? Kad negaištume veltui laiko, iš karto pasakysiu: oras,kurį teikia du prietaisai, veikiantys panašiu principu - mūsų nosys ir kondicionieriai. Tačiau kondicionieriai - ne visi. Vieniems reikia gamtai gana pavojingo freono, kitiems pakanka vandens. Apie tokius ir bus šneka.

Šiuo­lai­ki­nis kon­di­cio­nie­rius au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne – pui­kus iš­ra­di­mas, ta­čiau tu­ri vie­ną ne­men­ką trū­ku­mą – vei­kia tik dir­bant va­rik­liui. Kai ma­ši­na va­žiuo­ja, apie jo dar­bą ga­li spręs­ti tik iš re­zul­ta­to – kiek jis au­ši­na ar­ba šil­do sa­lo­ną. Ta­čiau su­sto­jus po­il­sio tas pui­ku­sis žmo­ni­jos iš­ra­di­mas tam­pa ba­las­tu, tad karš­tą va­sa­ros nak­tį vil­ki­kų vai­ruo­to­jai net ei­da­mi mie­go­ti pri­vers­ti ne­iš­jung­ti va­rik­lio. Eik­vo­ja­mi de­ga­lai (vi­du­ti­niš­kai 3 lit­rai per va­lan­dą va­rik­liui plius 0,2 l kon­di­cio­nie­riui), spar­čiau dy­la va­rik­lio de­ta­lės.

Tuo tar­pu spren­di­mas – pa­to­gus ir pa­pras­tas – vi­są lai­ką bu­vo ša­lia: au­to­no­mi­nės oro vė­si­ni­mo sis­te­mos ar­ba iš es­mės au­to­no­mi­niai kon­di­cio­nie­riai, vei­kian­tys ši­lu­mi­nės ener­gi­jos ma­žė­ji­mo ga­ri­nant van­de­nį prin­ci­pu. Idė­ja – fan­tas­tiš­kai ge­ra. Ir, be­je, ne nau­ja: gė­ri­mų au­ši­ni­mą ir net­gi leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių sa­lo­nų vė­di­ni­mą van­dens ga­ri­ni­mo prin­ci­pu, kol dar ne­bu­vo kon­di­cio­nie­rių bei šal­dy­tu­vų, daž­nai nau­do­da­vo pa­ty­rę ke­liau­nin­kai bei tu­ris­tai. Net keis­ta, kad to­kia pui­ki ir la­bai pa­pras­ta idė­ja bu­vo il­gam pa­mirš­ta ir iš nau­jo at­ras­ta tik da­bar. Nors kuo čia ste­bė­tis: de­ga­lų kai­noms pa­ki­lus į anks­čiau ne­įsi­vaiz­duo­ja­mą ly­gį, kiek­vie­nas jo lit­ras tam­pa gy­vy­biš­kai svar­bus, tad itin eko­no­miš­kas ir efek­ty­vias au­to­no­mi­nės oro vė­si­ni­mo sis­te­mos pul­tos ga­min­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Vie­ni iš po­pu­lia­riau­sių Eu­ro­po­je ta­po Ar­gen­ti­nos ben­dro­vė­je „Col-Ven S.A.” su­kur­ti au­to­no­mi­niai kon­di­cio­nie­riai „Vie­sa”. Pir­miau­sia, jie vi­sai ne­blo­go di­zai­no ir ga­na ko­ky­biš­kai pa­ga­min­ti. An­tra – ga­na uni­ver­sa­lūs: vei­kia ir esant 12, ir 24 V aku­mu­lia­to­riams, kuo pui­kiau­siai tin­ka vi­sų mar­kių bei dy­džių sunk­ve­ži­miams, mik­ro­au­to­bu­sams ir net­gi trak­to­riams, tu­rin­tiems sto­ge liu­ką (sis­te­ma mon­tuo­ja­ma jo vie­to­je). O svar­biau­sia, pa­si­ro­dė esan­tys la­bai tau­pūs ir tu­rin­tys ap­sau­gos sis­te­mą, ne­lei­džian­čią au­to­no­mi­niam kon­di­cio­nie­riui „iš­čiulp­ti” aku­mu­lia­to­riaus iki pat „dug­no”, tad ener­gi­jos ry­tą už­kur­ti va­rik­liui už­teks bet ko­kiu at­ve­ju. Dar vie­nas pri­va­lu­mas:šis ag­re­ga­tas, pri­jung­tas prie au­to­mo­bi­lio ben­dros elek­tros sis­te­mos, vei­kia ir jam va­žiuo­jant, tad nė­ra rei­ka­lo nau­do­ti fre­o­ni­nio kon­di­cio­nie­riaus nei va­žiuo­jant, nei vai­ruo­to­jui il­sin­tis. Ta­čiau ne ma­žiau svar­bi yra ir ki­ta šios sis­te­mos ypa­ty­bė – oras tie­kia­mas at­vė­sin­tas, iš­va­ly­tas ir su­drė­kin­tas. Tie, kam te­ko daž­niau va­ži­nė­ti pie­tų kraš­tuo­se, pui­kiai ži­no, ką tai reiš­kia. Kaip, be­je, ži­no ir tai, kad karš­tą va­sa­ros die­ną il­gė­liau pa­si­mė­ga­vus sta­cio­na­raus kon­di­cio­nie­riaus vė­sa ji svei­ka­tai kar­tais pri­da­ro dau­giau rū­pes­čių, ne­gu nau­dos. O štai van­dens ga­ri­ni­mo prin­ci­pu vei­kian­tys oro vė­sin­tu­vai, pa­jė­gūs su­ma­žin­ti tem­pe­ra­tū­rą sunk­ve­ži­mio ka­bi­no­je apie 15 laips­nių, su­ku­ria drėg­no gai­vaus oro įspū­dį ir ne­tu­ri jo­kių nei­gia­mų pa­sek­mių.

Vi­sos už­pil­dy­tos sis­te­mos svo­ris – 57 kg . Ją su­da­ro dvi pa­grin­di­nės da­lys: 32 l van­dens ba­kas, tvir­ti­na­mas ant ga­li­nės vil­ki­ko sie­nu­tės ar­ba ki­to­je pa­ran­kio­je sunk­ve­ži­mio vie­to­je ir vai­ruo­to­jų „ke­pu­re” pra­min­tas ae­ro­di­na­mi­nis gaub­tas, po ku­riuo sly­pi oro va­ly­mo fil­tras ir ga­rin­tu­vas. „Ke­pu­rę” api­bė­gan­tys oro srau­tai in­ten­sy­viai ga­ri­na van­de­nį. Per ga­rin­tu­vą per­ėjęs karš­tas ir sau­sas oras at­vės­ta, su­drėks­ta ir per fil­trą pa­ten­ka į sa­lo­ną – pa­pras­ta ir efek­ty­vu, jo­kios elek­tro­ni­kos, jo­kių fre­o­nų ... Toks kon­di­cio­nie­rius per va­lan­dą (pri­klau­so­mai nuo iš­ori­nės oro tem­pe­ra­tū­ros) iš­ga­ri­na 1–3 lit­rus van­dens, ku­rio pa­si­pil­dy­ti ga­li­ma bet ku­rio­je de­ga­li­nė­je. Ka­dan­gi tem­pe­ra­tū­ra sa­lo­ne – vai­ruo­to­jo sko­nio rei­ka­las, kom­for­tiš­kai ap­lin­kai su­kur­ti ven­ti­lia­to­rius tie­kia orą 8 grei­čiais, o val­dy­ti jį ga­li­ma tiek sta­cio­na­riu, tiek dis­tan­ci­niu pul­te­liu. Su to­kiu oro vė­sin­tu­vu ne­bė­ra rei­ka­lo vai­ruo­to­jui mie­gant bir­bin­ti va­rik­lį, tad ne tik tau­po­mi de­ga­lai, ta­čiau ma­žė­ja ir va­rik­lio de­ta­lių nu­si­dė­vė­ji­mas, ma­žiau triukš­mo, ma­žiau ter­šia­ma gam­ta.

Ne ma­žiau svar­bi dar vie­na ap­lin­ky­bė: anks­čiau bū­da­vo pro­ble­mų mon­tuo­ti au­to­no­mi­nius kon­di­cio­nie­rius la­bai dul­kė­to­je ap­lin­ko­je dir­ban­čio­se ma­ši­no­se (per­ne­lyg grei­tai už­si­kimš­da­vo oro fil­trai) bei au­to­ve­žiuo­se (per­ne­lyg ma­ža erd­vės virš ka­bi­nos sto­go). Nau­jau­siuo­se mo­de­liuo­se šios pro­ble­mos iš­spręs­tos, tad ir to­kių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai va­sa­rą ga­lės pa­si­tik­ti be bai­mės. Lie­tu­vo­je to­kios (ir pa­na­šios ki­tų ga­min­to­jų) sis­te­mos su mon­ta­vi­mo dar­bais vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 3,5 tūkst. li­tų ir pa­gal skai­čia­vi­mus at­si­per­ka per 3–4 mė­ne­sius. Anks­čiau „Vie­sa” au­to­no­mi­niai kon­di­cio­nie­riai bu­vo mon­tuo­ja­mi tik Vil­niu­je, o da­bar tai da­ro apie 20 ben­dro­vių vi­so­je Lie­tu­vo­je. Be­je, su šiuo prie­tai­su ge­riau­sia su­si­pa­žin­ti ba­lan­džio mė­ne­sį vyk­sian­čio­je pa­ro­do­je „TransBaltica”: liau­dies iš­min­tis „ge­riau vie­ną kar­tą pa­ma­ty­ti, ne­gu de­šimt iš­girs­ti” ak­tu­a­li ir šian­dien.

Kęs­tu­tis Bruz­ge­le­vi­čius

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze