Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

"Flexiloader" Transporto technologija

Vežimas neideliais komerciniais furgonais ganėtinai patogus ir paplitęs krovinių gabenimo būdas,tačiau iki galo neišspręsta šios transporto rūšies pakrovimo bei iškrovimo problema. Sutikite, nepatogu kiekvienąsyk susilenkus landžioti į furgono kėbulą paimti dėžės ar ryšulio. Tiesa,automobilių gamintojai gamina ir furgonus su aukštu kėbulu, į kuriuos galima įlipti nesusilenkus,tačiau jie skirti sunkesniems bei didesniems kroviniams. Ar įmanoma pagaminti furgoną, kurį būtų galima pakrauti taip pat patogiai,kaip vidutinio tonažo sunkvežimį su hidrauliniu keltuvu? Pasirodo, įmanoma.

Vo­kie­čių fir­mos „Rut­hmann” spe­cia­lis­tai 2006-ai­siais su­kū­rė no­va­to­riš­ką trans­por­to kro­vi­mo sis­te­mą „Fle­xi­lo­a­der”. Ji ypa­tin­ga tuo, kad fur­go­no kė­bu­lo grin­dys ga­li nu­si­leis­ti iki že­mės, po to pa­kil­ti į nuo­la­ti­nę vie­tą ir už­si­fik­suo­ti per ke­le­tą se­kun­džių.

Šiam tech­ni­niam spren­di­mui re­a­li­zuo­ti nau­do­ja­mas stan­dar­ti­nis fur­go­nas su prie­ki­niais va­ro­mai­siais ra­tais – jis yra bū­si­mo­jo au­to­mo­bi­lio su „Fle­xi­lo­a­der” sis­te­ma pa­grin­das. Trans­por­to prie­mo­nę, pa­vyz­džiui, FIAT „Du­ca­to”, „Cit­ro­en Jum­per” ar bet ku­rį ki­tą au­to­fur­go­ną su prie­ki­niais va­ro­mai­siais ra­tais, „Rut­hman” pir­miau­sia pa­leng­vi­na, o po to pri­pil­do kro­vi­mo sis­te­mos maz­gų ir de­ta­lių: stan­dar­ti­nis ga­myk­li­nis au­to­mo­bi­lio dug­nas ir ga­li­nė ma­ši­nos ašis iš­ima­ma, o vie­to­je jų mon­tuo­ja­ma il­ga kro­vi­ni­nė plat­for­ma su hid­rau­li­ne sis­te­ma ir ne­pri­klau­so­ma ga­li­nių ra­tų pa­ka­ba. Kė­bu­lo iš­orė lie­ka ne­pa­ki­tu­si.

Kro­vi­ni­nės plat­for­mos mat­me­nys – 3150 mm il­gis ir 1400 plo­tis – ga­li keis­tis pri­klau­so­mai nuo au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo mat­me­nų. Grei­tą, sau­gų ir leng­vą pa­kro­vi­mą bei iš­kro­vi­mą ga­ran­tuo­ja ju­dan­ti dug­no hid­rau­li­nė sis­te­ma, ku­rią su­da­ro ke­tu­ri hid­rau­li­niai ci­lin­drai ir elek­tros sis­te­mos val­dy­mo blo­kas. Ope­ra­to­riui pa­krau­ti bei iš­krau­ti kro­vi­nį už­trun­ka vos ke­le­tą se­kun­džių – tai yra di­džiau­sias nau­jo­sios sis­te­mos pri­va­lu­mas prieš įpras­tus hid­rau­li­nius krau­tu­vus ar pri­sta­to­mas įva­žas, nau­do­ja­mas iš­krau­ti įpras­tus kro­vi­ni­nius au­to­mo­bi­lius. Be to, „Fle­xi­lo­a­der”sis­te­ma yra 20–30 proc. pi­ges­nė nei ma­siš­kai nau­do­ja­mų iš­kro­vi­mo sis­te­mų (du­rys + kel­tu­vas). Tai­gi kai­na, grei­tis ir pa­to­gu­mas, ypač svar­bus trum­piems ir vi­du­ti­niams marš­ru­tams, kai kro­vi­nius rei­kia daž­nai iš­krau­ti ir pa­krau­ti, fur­go­ną su ly­gia­gre­čiai nu­lei­džia­mu dug­nu pa­da­ro itin efek­ty­via kro­vi­nio pri­sta­ty­mo prie­mo­ne.

At­si­žvel­giant į mak­si­ma­lų fur­go­no svo­rį, sis­te­ma „Fle­xi­lo­a­der” ga­li pa­kel­ti ir ga­ben­ti iki 1 270 kg sve­rian­čius kro­vi­nius. Jei trans­por­to kom­pa­ni­ja pa­gei­dau­tų au­to­mo­bi­lio su lanks­tes­ne pa­kro­vi­mo – iš­kro­vi­mo sis­te­ma, jie iš tos pa­čios vo­kie­čių fir­mos „Car­go­lo­a­der” ga­li už­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lį su dar vie­na trans­por­ta­vi­mo tech­no­lo­gi­ja. Ga­li­mi du sis­te­mos va­rian­tai: „pa­ra­le­lė” ir „įstrižainė”. Pir­mo­sios sis­te­mos pri­va­lu­mas – kro­vi­mo sri­tis ga­li bū­ti nu­lei­džia­ma iki že­mės ly­gio ar pa­kel­ta ly­gia­gre­čiai jai iki 1,6 m aukš­čio. Ant­ra­sis va­rian­tas – „įstrižainė” – tu­ri jud­rią ga­li­nę plat­for­mos da­lį, ku­ri ga­li nu­si­leis­ti iki pa­grin­do 5,8 laips­nių kam­pu – taip ma­ši­noms ar me­cha­niz­mams pa­to­giau įva­žiuo­ti į aikš­te­lę.

Rei­kė­tų pa­mi­nė­ti ir „Car­go­lo­a­der” ke­lia­mą­ją ga­lią: ji yra nuo 2 140 iki 7680 kg, o su il­ga ke­lia­mą­ja plat­for­ma, pri­klau­so­mai nuo trans­por­to prie­mo­nės rū­šies, įskai­tant prie­ka­bą, – nuo 4,3 iki 5,25 m.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je „Rut­h­mann” su­kū­rė ir leng­viau­sią kė­li­mo sis­te­mą, skir­tą kro­vi­niams iki 1000 kg ga­ben­ti ne­di­de­liais kro­vi­ni­niais au­to­mo­bi­liais, ku­rių ben­dro­ji ma­sė – 3 500 kg.

Tai­gi „Car­go­lo­a­der” ir „Fe­xi­lo­a­der” sis­te­mos yra grei­tas ir efek­ty­vus trans­por­ta­vi­mo bū­das, tin­kan­tis itin pla­čiam pre­kių dia­po­zo­nui: tu­ris­tų ba­ga­žui nu­ga­ben­ti iki vieš­bu­čio, skal­bi­mo ma­ši­noms ar šal­dy­tu­vams vež­ti, me­di­ci­nos įran­gai pri­sta­ty­ti į li­go­ni­nę, dė­žėms ar mai­šams ant me­di­nių pa­dėk­lų vež­ti ar ne­di­de­lėms sun­kioms sta­ty­bi­nėms ma­ši­noms su di­de­liais kar­je­ri­nių sunk­ve­ži­mių ra­tais ga­ben­ti.

Vla­di­mi­ras ČECHUTA

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze