Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

IVECO pagrandukas

Gandai,kad IVECO kuria naują civilinį visureigį, sklandė jau gana seniai ir, tiesą sakant, labai nestebino: kai yra turtinga tarptautinio koncerno,suvienijusio per dešimtį Europos sunkiojo transporto gamintojų, patirtis plius milžiniška gamybinė bazė - nuodėmė nepasinaudoti tokiomis galimybėmis. Ir štai kovo pradžioje IVECO atstovybė Lietuvoje pakvietė į visureigio "Massif" bandomuosius važiavimus Italijoje, vykusius šiauriau nuo Veronos.

Ka­dan­gi iš pra­džių FIAT, (o vė­liau ir IVECO), ga­li­ma sa­ky­ti, nuo XX a. pra­džios ga­mi­no ka­ri­nę tech­ni­ką, au­to­mo­bi­liai su vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mo­mis čia dir­ban­tiems in­ži­nie­riams ne­bu­vo nau­jie­na. Šiek tiek ste­bi­no kit­kas – il­go­kas lai­kas nuo „Mas­sif” kon­cep­ci­nio mo­de­lio de­monst­ra­vi­mo (2006-ųjų me­tų pa­ro­do­je IAA Ha­no­ve­ry­je bei per­nai Ams­ter­da­me) iki se­ri­ji­nės ga­my­bos pra­džios. Ži­nant šiuo­lai­ki­nes nau­jų­jų mo­de­lių kū­ri­mo bei ga­my­bos tra­di­ci­jas, ga­li­ma bu­vo ma­ny­ti, kad IVECO tu­rė­jo su­si­dur­ti su tech­ni­nė­mis ar­ba ga­my­bi­nė­mis pro­ble­mo­mis, pri­stab­džiu­sio­mis nau­jo­jo mo­de­lio žy­gį į rin­ką. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, kon­cer­no in­ži­nie­riai įstri­go ban­dy­da­mi įspraus­ti gan di­do­ką iš „Dai­ly” mo­de­lio pa­si­sko­lin­tą 3 l va­rik­lį. Kvie­ti­mas į ban­dy­mus reiš­kė, kad vi­sos pro­ble­mos iš­spręs­tos, se­ri­ji­nė ga­my­ba pra­si­dė­jo ir vi­su­rei­gių ger­bė­jai nau­ją­jį mo­de­lį jau ga­li už­si­sa­ky­ti kon­cer­no pre­ky­bos at­sto­vy­bė­se.

Pa­žin­tis su ma­sy­vu – taip jis tu­rė­tų va­din­tis lie­tu­viš­kai, nes žo­dis „mas­sif” an­glų kal­ba reiš­kia kal­nų ma­sy­vą – pra­si­dė­jo Ve­ro­no­je tuo me­tu vy­ku­sio­je gran­dio­zi­nė­je sta­ty­bi­nės tech­ni­kos ir že­mės dar­bų ma­ši­nų pa­ro­do­je „Sa­mo­ter 2008”. Pa­vaikš­čio­jus die­ną tarp mil­ži­niš­kų sa­vi­var­čių sunk­ve­ži­mių, bul­do­ze­rių, eks­ka­va­to­rių, kra­nų, as­fal­to ga­my­bos kil­no­ja­mų ga­myk­lų nau­ja­sis „Mas­sif” vi­sai ne­at­ro­dė ma­sy­vus. Net­gi, sa­ky­čiau, prie­šin­gai – ga­lė­jai nu­si­ste­bė­ti jo kū­rė­jais, da­vu­siais to­kį grės­min­gą var­dą ma­žy­liui, te­gu ir su vi­sais va­ro­mais ra­tais. Ta­čiau ki­tą ry­tą jį iš­vy­do­me au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je gre­ta įpras­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ir vaiz­das bu­vo toks, tar­si dram­blys su­kio­tų­si tarp mums la­biau įpras­tų na­mi­nių gy­vū­nų. Da­bar var­das jau ne­ste­bi­no ir at­ro­dė vi­sai lo­giš­kas: iš pir­mo žvilgs­nio bu­vo aiš­ki „Mas­sif” pa­skir­tis, ne­sun­kiai ga­lė­jai nu­ma­ny­ti, kas ir kur juo va­ži­nės, ku­riems tiks­lams ši trans­por­to prie­mo­nė bus nau­do­ja­ma.

Tad ir pra­dė­ti pa­sa­ko­ji­mą apie ją de­rė­tų nuo ži­nios, kad „Mas­sif” bu­vo kur­tas kaip tik­ras vi­su­rei­gis be jo­kių iš­ly­gų. Tvir­tas rė­mas, dve­ji til­tai su pa­ra­bo­li­nė­mis lin­gė­mis ir pri­klau­so­ma ra­tų pa­ka­ba. Ga­lin­gas ge­rai ži­no­mas ir eks­plo­a­ta­ci­jo­je pa­si­tei­si­nęs 3 l com­mon rail sis­te­mos 146 ir 176 AG bei 350 ir 400 Nm dy­ze­lis, „pa­si­sko­lin­tas” iš „Dai­ly” mo­de­lio. 6 laips­nių pa­va­rų dė­žė su skirs­ty­tu­vu ša­lia, per­duo­dan­čiu su­ka­mą­jį ju­de­sį prie­ki­niams ra­tams. Iš es­mės kon­struk­ci­jo­je nė­ra nie­ko nau­jo: to­kia vi­su­rei­gių sche­ma ži­no­ma nuo jų kū­ri­mo pra­džios, tad, ko ge­ro, tei­sūs bu­vo ru­sų žur­na­lis­tai pa­reiš­kę, kad „Mas­sif” šiuo po­žiū­riu iš es­mės ne­si­ski­ria nuo jų UAZ. Tei­sūs bū­tų ir, pa­vyz­džiui, an­glai, pa­sa­kę, kad „Mas­sif” yra jų „Land Ro­ver” ko­pi­ja. O ja­po­nai – kad tai jų „To­y­o­ta LandCruiser” ar­ba „Nissan Pa­trol”. Ta­čiau ly­giai tiek pat tei­sūs bū­tų ir ita­lai, pa­reiš­kę, kad „Mas­sif” yra vi­su­rei­gio FIAT „Cam­pag­no­la” tra­di­ci­jų tę­sė­jas.

Ta­čiau vi­si tei­sūs bū­tų vie­nin­te­liu at­ve­ju – jei šis „Mas­sif” bū­tų ly­gi­na­mas su pra­ėju­sio am­žiaus ant­ro­sios pu­sės mo­de­liais. Vė­les­nių lai­kų dži­pai, ma­tyt, vei­kia­mi ame­ri­kie­tiš­kų ma­dų, sa­ky­čiau, „iš­si­gi­mė”: no­ras pa­si­pui­kuo­ti di­de­liu au­to­mo­bi­liu su vi­sais va­ran­čiaisiais ra­tais „pri­pe­rė­jo” pa­sau­ly­je dau­gy­bę „par­ke­ti­nias dži­pais” pra­var­džiuo­ja­mų kon­struk­ci­jų, su tik­rais šio žan­ro at­sto­vais tu­rin­čių gal vie­nin­te­lį bruo­žą – vi­sus va­ro­mus ra­tus ir „dži­pi­nę” iš­vaiz­dą. Pa­su­kę iš greit­ke­lio to­kie „dži­pai”, ap­au­ti as­fal­to ke­liams skir­to­mis pa­dan­go­mis, be­ma­tant ima turkš­tis po ba­las ar­ba smė­lį ir be­jė­giš­kai už­mie­ga ant pil­vo. Pra­ban­gūs jų sa­lo­nai, pri­far­ši­ruo­ti įman­trios elek­tro­ni­kos, de­ko­ruo­ti aukš­tos ko­ky­bės plast­ma­sė­mis bei ki­li­mi­ne dan­ga, iš to­lo bi­jo pur­vo bei van­dens, tad to­kių ma­ši­nų sa­vi­nin­kai tik la­bai di­de­lės bė­dos pri­spir­ti ryž­ta­si nu­va­žiuo­ti nuo as­fal­to. Įta­riu, kad IVECO – be­ne pir­mie­ji iš da­bar­ti­nių to­kios tech­ni­kos ga­min­to­jų – pa­ju­to „ma­ši­nų, tu­rin­čių vi­su­rei­gio bruo­žų”, per­sva­rą rin­ko­je ir ry­žo­si pa­teik­ti dži­pą tik­rą: kiek įma­no­ma pa­pras­tą, pati­ki­mą, leng­vai pri­žiū­ri­mą, leng­vai re­mon­tuo­ja­mą ir va­žiuo­jan­tį per daug ne­si­dai­rant į ke­lius, o ten, kur rei­kia jo šei­mi­nin­kui. Žo­džiu, tik­rą par­ke­ti­nių den­džių an­ti­po­dą. Kaip tai pa­vy­ko? Į tai ir tu­rė­jo at­sa­ky­ti ban­do­mie­ji va­žia­vi­mai Al­pė­se.

O Al­pė­se – kaip ir Lie­tu­vo­je: šal­to­ka, šla­pia, rū­kai ir mig­los, gar­sio­ji ita­liš­ko­ji „ce­ra­mi­ka” (ar­ba lie­tu­viš­kai mo­lis) kaip pa­šė­lęs lim­pa ir prie pa­dan­gų, ir prie ba­tų, jo ne­įma­no­ma nei nu­kra­ty­ti, nei kuo nors nu­va­ly­ti, tad la­bai ne­jau­kiai jaus­da­ma­sis už smar­kiai pa­sun­kė­ju­sius ba­tus ropš­tie­si prie vai­ro, o in­struk­to­rius ra­mi­na – to­kia jau dži­pų da­lia. Kaip su­ži­no­jom vė­liau, po žur­na­lis­tų į Ve­ro­ną at­skri­do gru­pė ve­žė­jų, ku­riai ne­pa­si­se­kė dar la­biau: gau­sūs lie­tūs tra­sos „be ke­lio” mo­lį at­skie­dė taip, kad ban­dy­mų or­ga­ni­za­to­riai ne­si­ry­žo ve­žė­jų leis­ti prie vai­ro – „Mas­sif” ga­li­my­bes sli­di­nė­ti kal­nuo­se de­monst­ra­vo in­struk­to­riai. Štai to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ir pra­de­di pa­ste­bė­ti ge­rą­sias tik­rų­jų dži­pų ypa­ty­bes.

Pir­miau­sia, ži­no­ma, jų ga­li­my­bės va­žiuo­ti be­veik bet kur, net­gi kal­nuo­se. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, vis­kam yra ri­bos, ta­čiau šiuo­se dži­puo­se jų am­pli­tu­dė to­kia pla­ti, kad prie eks­tre­ma­lių va­ži­nė­ji­mo są­ly­gų ne­pra­tu­siam žmo­gui ji yra ge­ro­kai di­des­nė už jo bai­mę. Kai lei­džian­tis nuo kal­no pa­kim­bi ant sau­gos dir­žo ir tik jis lai­ko, kad ne­iš­kris­tum pro prie­ki­nį stik­lą, kai ma­ši­na ge­ro­kai pa­svi­ru­si šliau­žia iš­il­gai šlai­to, o tu vos ne ho­ri­zon­ta­liai gu­li ant du­re­lių, ne­ju­čia pri­si­me­ni tra­sos pra­džio­je sto­vė­ju­sią grei­to­sios pa­gal­bos ma­ši­ną – jei kas, bė­do­je ta­vęs ne­pa­liks... Tad šiuo po­žiū­riu nau­ja­sis IVECO „ma­žy­lis”, sa­ky­čiau, be prie­kaiš­tų. Ir, be­je, ko ge­ro, vi­sai ne­svar­bu, ko­kio ga­lin­gu­mo va­rik­lis ja­me įtai­sy­tas: per­da­vi­mo skai­čiai tran­smi­si­jo­je pa­rink­ti taip, kad su bet ku­riuo iš jų dži­pas per kal­nus ro­po­ja la­bai ra­miai ir už­tik­rin­tai. In­struk­to­riai pra­šy­da­vo tik vie­no: nuo kal­no leis­tis pir­ma pa­va­ra ir ne­lies­ti nei san­ka­bos, nei stab­džių pe­da­lo, o į kal­ną – an­tra ir iš­nau­do­ti iner­ci­jos jė­gas. Taip va­žiuo­jant skir­tu­mo tarp va­rik­lių pa­ste­bė­ti, ko ge­ro, ir ne­įma­no­ma. Ko ge­ro, ne­įma­no­ma jo pa­ste­bė­ti ir ge­ra­me ke­ly­je, ta­čiau šia­me ban­do­ma­ja­me va­žia­vi­me to­kių ke­lių pa­si­tai­kė la­bai ne­daug, tad pa­jus­ti skir­tu­mo ne­bu­vo nei lai­ko, nei ga­li­my­bių.

Už­tat – pa­ra­dok­sa­lu – ge­res­nis ke­lias at­sklei­dė vie­ną „Mas­sif” ne­la­bai ma­lo­nią de­ta­lę – per­ne­lyg di­de­lis triukš­mas iš ga­li­nių ra­tų sri­ties. Kuo di­des­nis grei­tis, tuo di­des­nis triukš­mas. Sun­ku da­bar pa­sa­ky­ti, kas dėl to kal­tas – stam­baus raš­to pa­dan­gos, su di­de­le jė­ga bloš­kian­čios į ra­tų ar­kas ant ke­lio gu­lin­čius ak­me­nė­lius, ar kaž­kiek su­tau­py­ta gar­so izo­lia­ci­jos są­skai­ta, ta­čiau į me­ta­li­nį kė­bu­lo dug­ną at­si­tren­kian­tys ak­me­nė­liai kė­lė ga­na di­de­lį ir ga­na ne­ma­lo­nų triukš­mą. Dar vie­na šiek tiek ir nu­ste­bi­nu­si, ir nu­vy­lu­si nau­jo­jo dži­po sa­vy­bė – di­do­kas (14,5 m) po­sū­kio spin­du­lys. Tai, kad šis ro­dik­lis dži­puo­se dėl jų kon­struk­ci­nių ypa­ty­bių be­veik vi­sa­da yra di­des­nis ne­gu leng­vų­jų to­kio pa­ties il­gio au­to­mo­bi­lių – nor­ma­lu ir su­pran­ta­ma, ta­čiau be­veik 3 m skir­tu­mas vis dėl­to dau­go­ka – ma­nev­ruo­ti su to­kia ma­ši­na mies­te bus sun­ku.

Nors šiam va­ži­nė­ji­mui ga­min­to­jai pa­tei­kė bent dvi de­šim­tis ma­ši­nų, greit pa­aiš­kė­jo, kad mo­di­fi­ka­ci­jos tarp jų yra vos ke­lios, be­si­ski­rian­čios ba­ze (2768 ir 2452 mm), du­rų skai­čiu­mi (5 ir 3 du­rų uni­ver­sa­lai, tra­di­ciš­kai žy­mi­mi SW rai­dė­mis), dvi­vie­čiai pi­ka­pai, ga­lin­tys vež­ti iki 1 t svo­rio kro­vi­nį ir „pli­ka” va­žiuok­lė „Com­bi­na­to” spe­cia­lios pa­skir­ties įran­gai ar­ba kro­vi­ni­niam kė­bu­lui įreng­ti su pail­gin­tos ver­si­jos ka­bi­na. Pa­ly­gi­nus su „Dai­ly” pa­siū­la, ži­no­ma, nė­ra tur­tin­ga, ta­čiau, ma­tyt, iš­se­mian­ti vi­sas dži­po ga­li­my­bes. O kad jos bū­tų pla­tes­nės ir pri­vi­lio­tų bent šiek tiek kom­for­to trokš­tan­tį pir­kė­ją, nu­ma­ty­ti ir „pa­ge­rin­tie­ji” „Mas­sif” va­rian­tai: švie­si spal­va, kė­bu­lo spal­va nu­da­žy­ti bu­fe­riai ir ap­sau­gi­niai mol­din­gai, odi­nis sa­lo­nas ir dar ne vie­nas atri­bu­tas bū­ti­nas „krū­tam” dži­pui. Vi­sa tai, ži­no­ma, sko­nio rei­ka­las ir dėl jo ne­ver­ta gin­čy­tis, ta­čiau ne­ju­čia pa­gal­vo­ji: kam kur­ti tik­rą dži­pą, kad pas­kui jį per jė­gą temp­tum iki par­ke­ti­nio di­zai­no? Ta­čiau šiais ne­la­bai aiš­kių ver­ty­bių lai­kais pa­klau­są, ma­tyt, tu­rės ir tik­ro­jo, ir „pa­ge­rin­to­jo” dži­po ger­bė­jai, nes ma­ši­na, sa­ky­čiau, pa­vy­ko. Jo san­tū­rų ir net­gi rūs­to­ką kė­bu­lą su­pro­jek­ta­vo gar­sio­ji ita­lų au­to­mo­bi­lių di­zai­no ben­dro­vė „Ital­de­sign”, va­do­vau­ja­ma Dž. Džiu­džia­ro (Gior­gio Giu­gia­ro), pa­ti­ki­mi, mi­li­jo­ni­niais ti­ra­žais ga­mi­na­mi ir vi­sa­me pa­sau­ly­je per­ka­mi va­rik­liai, ko­vi­nių vi­sais va­ro­maisiais ra­tais au­to­mo­bi­lių pro­jek­ta­vi­mo ir ga­my­bos bei ga­na pa­ti­ki­mos sta­ty­bi­nės tech­ni­kos kū­ri­mo pa­tir­tis – tai so­li­dus nau­jo­jo mo­de­lio už­nu­ga­ris. Tai­gi tiems, kas iki šiol me­džiok­lei ir ki­to­kioms reik­mėms nau­do­jo kom­pro­mi­si­nius dži­pų va­rian­tus, jau me­tas pa­gal­vo­ti ir apie tik­rą dži­pą: jo ne­bai­su iš­pur­vin­ti, nes siūlomos už­si­sa­ky­ti gof­ruo­to aliu­mi­nio grin­dys, ku­rias ga­li­ma nu­plau­ti van­de­niu, to­kio pa­ties me­ta­lo iš­il­gi­niai suo­le­liai ba­ga­ži­nė­je. Vi­sų mo­de­lių ka­bi­nos lu­bos iš pilko plas­ti­ko, tad ne­bai­su iš­tep­ti ar su­plė­šy­ti. Pa­ga­liau tik­ra be­ke­le ga­li­ma nu­ga­ben­ti to­ną kro­vi­nio. O jei kam ir to per ma­ža, gali pa­lauk­ti (jau vi­sai ne­daug) nau­jo­jo IVECO „Dai­ly 4x4”, jis jau sto­vė­jo Amsterdamo bei Ve­ro­nos pa­ro­do­se, di­de­lis ir įspū­din­gas, ta­čiau apie jį – ki­tą kar­tą.

Kęstutis Bruzgelevičius

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze