Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Apie Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) praėjusių metų kontrolės rezultatus ir kitas prevencijos priemones vežėjų įmonėse ,šalies keliuose bei pasienio punktuose kalbamės su VKTI viršininko pavaduotoju Romanu VILČINSKU.

– 2007 m. ap­skri­čių cen­truo­se įsteig­ti VKTI po­sky­riai. Ko­kios jų pa­grin­di­nės funk­ci­jos?

– Pra­ėję me­tai svar­būs tuo, kad sie­kiant ge­riau vyk­dy­ti Ins­pek­ci­jai skir­tas funk­ci­jas – LR ke­lių trans­por­to veik­los vie­šą­jį re­gu­lia­vi­mą ir ke­lių trans­por­to ūkio sub­jek­tų vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą ir su­da­ry­ti vie­no­das kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas lais­vam ir sau­giam ke­lei­vių bei kro­vi­nių ve­ži­mui, ap­skri­čių cen­truo­se – Aly­tu­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Tau­ra­gė­je, Ute­no­je ir Tel­šiuo­se – įsteig­ti VKTI po­sky­riai. Tai pir­mas žings­nis įgy­ven­di­nant Ins­pek­ci­jos ke­lių trans­por­to kon­tro­lės ap­im­ties ir pa­jė­gu­mų di­di­ni­mo bei val­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo to­bu­li­ni­mo kryp­tis 2006–2009 m.

VKTI pa­rei­gū­nai, vyk­dy­da­mi pre­ven­ci­jos prie­mo­nes ša­lies ke­liuo­se ir pa­sie­nio punk­tuo­se, kon­tro­lia­vo, ar vai­ruo­to­jai tu­ri LR ir ki­tų vals­ty­bių kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų iš­duo­tus do­ku­men­tus ke­lei­viams ir kro­vi­niams vež­ti, lei­di­mus va­žiuo­ti sun­kias­vo­rė­mis ir di­džia­ga­ba­ri­tė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, tre­čių­jų ša­lių vai­ruo­to­jų liu­di­ji­mus, tik­ri­no pa­vo­jin­gų kro­vi­nių ve­ži­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si, vai­ruo­to­jų vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mą, trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nę būk­lę, trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­ko ar val­dy­to­jo nau­do­to­jo mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mą ir ki­tų tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si. Per 2007 m. pa­tik­rin­ta 18 516 kro­vi­ni­nių ir ke­lei­vi­nių trans­por­to prie­mo­nių, iš jų 9 669 – įre­gist­ruo­tos už­sie­nio vals­ty­bė­se.

– Per­nai su­stip­rin­ta vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mo kon­tro­lė, ko­kie jos re­zul­ta­tai?

– Nuo 2007 m. ba­lan­džio 11 d. įsi­ga­lio­jo Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­tas (EB) Nr. 561/2006, ku­rio tiks­las – pa­ge­rin­ti so­cia­li­nes są­ly­gas vai­ruo­to­jams, ku­riems jis tai­ko­mas, taip pat pa­ge­rin­ti eismo sau­gumą ke­liuo­se. Tik­rin­da­mi vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mą VKTI pa­rei­gū­nai kon­tro­lia­vo, kad ne­bū­tų vir­šy­ta mak­si­ma­li vai­ra­vi­mo truk­mė per die­ną, sa­vai­tę ir dvi sa­vai­tes pa­ei­liui, kad vai­ruo­to­jams bū­tų su­teik­tas nor­ma­lus, 45 val. kas­sa­vai­ti­nio po­il­sio lai­ko­tar­pis ne ma­žiau kaip vie­ną kar­tą per dvi pa­ei­liui ei­nan­čias sa­vai­tes ir kad jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis kas­die­nis po­il­sis ne­bū­tų trum­pes­nis nei ne­per­trau­kia­mas 9 val. lai­ko­tar­pis.

2007 m. ke­lių trans­por­to prie­mo­nė­se, ve­žu­sio­se ke­lei­vius ar kro­vi­nius vi­daus ir tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais, pa­tik­rin­ta dau­giau kaip 43,7 tūkst. vai­ruo­to­jų dirb­tų die­nų, ta­chog­ra­fų re­gist­ra­ci­jos la­pų ar duo­me­nų, per­kel­tų iš vai­ruo­to­jų kor­te­lių. 365 ve­žė­jų įmo­nė­se pa­tik­rin­ta dau­giau kaip 53,5 tūkst. vai­ruo­to­jų dirb­tų die­nų ta­chog­ra­fų re­gist­ra­ci­jos la­pų ar per­kel­tų duo­me­nų iš vai­ruo­to­jų kor­te­lių ar­ba skait­me­ni­nių ta­chog­ra­fų. Taip pat tik­rin­ta, ar sau­go­mi ta­chog­ra­fo re­gist­ra­ci­jos la­pai įmo­nė­se, ar duo­me­nys iš vai­ruo­to­jų kor­te­lių ir skait­me­ni­nių ta­chog­ra­fų per­ke­lia­mi nu­sta­ty­tu pe­ri­odiš­ku­mu, ar jie sau­go­mi, ar vai­ruo­to­jai ne­pa­žei­di­nė­ja vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mo.

Pa­tik­ri­nus 365 įmo­nes su­ra­šy­ti 162 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai. Įmo­nių, ku­rio­se nu­sta­ty­ta daug pa­žei­di­mų, veik­lą nag­ri­nė­jo Pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja. Kaip pre­ven­ci­jos prie­mo­nė už nu­sta­ty­tus vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mo pa­žei­di­mus ve­žė­jams vie­ną ar ke­lis mė­ne­sius bu­vo su­stab­dy­tas 73 Ben­dri­jos lei­di­mų ir (ar) li­cen­ci­jų ko­pi­jų ar kor­te­lių ga­lio­ji­mas.

Va­do­vau­jan­tis ES rei­ka­la­vi­mais, nuo šių me­tų sau­sio 1 d. ne ma­žiau kaip 30 proc. vi­sų pa­tik­rin­tų dar­bo die­nų tu­ri su­da­ry­ti pa­tik­ri­ni­mai ke­liuo­se ir ne ma­žiau kaip 50 proc. – įmo­nė­se. VKTI šie­met tu­rės pa­tik­rin­ti 162 tūkst. vai­ruo­to­jų dirb­tų die­nų, tai pa­rei­ka­laus di­de­lių pa­stan­gų, su­si­tel­ki­mo ir ra­cio­na­laus ins­pek­to­rių dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo.

– Ar daug nu­sta­ty­ta au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės būk­lės trū­ku­mų, ke­lian­čių pa­vo­jų sau­giam eis­mui?

– Sun­ku tiks­liai nu­sta­ty­ti, kiek au­to­įvy­kių įvyks­ta dėl tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų trans­por­to prie­mo­nių. Kon­tro­lės ke­liuo­se me­tu tik­ri­na­mas au­to­mo­bi­lių stab­dy­mo jė­gų ne­to­ly­gu­mas, stab­dy­mo efek­ty­vu­mas, dū­min­gu­mo op­ti­nis tan­kis, an­glies mo­nok­si­do (CO) ir an­glia­van­de­ni­lių (HC) kon­cen­tra­ci­ja iš­me­ta­mo­sio­se du­jo­se.

2007 m. rug­sė­jo–g­ruo­džio mėn. VKTI pa­rei­gū­nai kar­tu su tech­ni­nių ap­žiū­rų kon­tro­lie­riais ša­lies au­to­bu­sų par­kuo­se pa­tik­ri­no 343 ke­lei­vi­nes trans­por­to prie­mo­nes, ve­žu­sias ke­lei­vius to­li­mo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais. Nu­sta­ty­ti 9 trū­ku­mai, drau­džian­tys eks­plo­a­tuo­ti trans­por­to prie­mo­nes, ir 583 di­de­li tech­ni­nės būk­lės trū­ku­mai. Lai­ki­nai, kol bus pa­ša­lin­ti nu­sta­ty­ti tech­ni­nės būk­lės trū­ku­mai, ke­lian­tys pa­vo­jų sau­giam eis­mui, bu­vo pa­im­ti 42 ke­lei­vi­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­ci­jos do­ku­men­tai.

Per 2007 m. iš vi­so pa­tik­rin­ta 1 903 trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nė būk­lė ir nu­sta­ty­ti 1 086 tech­ni­nės būk­lės trū­ku­mai. Nu­sta­čius di­de­lius tech­ni­nės būk­lės trū­ku­mus, 51 trans­por­to prie­mo­nei bu­vo už­draus­ta tęs­ti ke­lio­nę.

Kon­tro­lės ir re­gio­nų sky­rių pa­rei­gū­nai per­nai ke­liuo­se pa­tik­ri­no 14 960 kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių, iš jų 2 652 (17 proc.) pa­svė­rė. Tik­ri­nant kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių ma­sę ir ašių ap­kro­vas, nu­sta­ty­ti 569 ad­mi­nist­ra­ci­niai tei­sės pa­žei­di­mai, pa­skir­ta 227,65 tūkst. li­tų bau­dų, kol bus pa­ša­lin­ti nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai pa­im­ti 179 trans­por­to prie­mo­nių do­ku­men­tai.

Sie­kiant už­tik­rin­ti efek­ty­vią sun­kias­vo­rių ir di­džia­ga­ba­ri­čių trans­por­to prie­mo­nių kon­tro­lę, ji at­lie­ka­ma ne tik švie­siu pa­ros me­tu, bet ir nak­tį. Įsi­gy­ti ne­šio­ja­mi elek­tros ge­ne­ra­to­riai ga­mi­na elek­tros įtam­pą, ku­ria ap­rū­pi­na­mi kon­tro­lei nau­do­ja­mi prie­tai­sai ir įren­gi­niai bei ap­švie­čia­mos trans­por­to prie­mo­nių tik­ri­ni­mo aikš­te­lės. Pla­nuo­ja­ma, kad 2009 m. įren­gus svė­ri­mo aikš­te­lę su nu­krei­pia­mai­siais ke­liais ša­lia Klai­pė­dos, jo­je au­to­mo­bi­liai bus sve­ria­mi vi­są pa­rą. Ti­ki­mės, kad tai pa­dės mak­si­ma­liai su­ma­žin­ti sun­kias­vo­rių ir di­džia­ga­ba­ri­čių trans­por­to prie­mo­nių, vir­ši­jan­čių lei­džia­mą svo­rį ir mat­me­nis, srau­tą, va­žiuo­jan­tį į Klai­pė­dos uos­tą ir at­gal.

– Ko­kias iš­va­das ga­lė­tu­mė­te pa­teik­ti, api­ben­drin­da­mas pra­ėju­sių me­tų kon­tro­lės ir ki­tų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių re­zul­ta­tus?

– Ver­ti­nant 2005–2007 m. VKTI pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, ga­li­ma kon­sta­tuo­ti, kad jos jau pra­de­da duo­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų. Ben­dras pa­žei­di­mų skai­čius, ten­kan­tis 100 pa­tik­rin­tų trans­por­to prie­mo­nių, 2006 m. su­da­rė 50,5 proc., 2007 m. jis su­ma­žė­jo iki 41,08 proc. Trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų ar val­dy­to­jų nau­do­to­jo mo­kes­čio ne­mo­kė­ji­mo pa­žei­di­mų nuo 13,73 proc. 2006 m. su­ma­žė­jo iki 3,59 proc. per­nai. Ta­čiau ir to­liau la­bai pa­žei­džia­mas vai­ra­vi­mo ir po­il­sio re­ži­mas, vi­du­ti­niš­kai 20,4 pa­žei­di­mo 100 pa­tik­rin­tų trans­por­to prie­mo­nių su­si­ję su dar­bo ir po­il­sio re­ži­mu. Su­griež­ti­nus tech­ni­nės būk­lės kon­tro­lę, šių pa­žei­di­mų skai­čius nuo 0,5 2004 m. iš­au­go iki 5,86 pa­žei­di­mo 100 pa­tik­rin­tų trans­por­to prie­mo­nių 2007 m.

Pre­ven­ci­jos prie­mo­nės ir to­liau iš­liks pri­ori­te­tu sie­kiant su­ma­žin­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio vai­ruo­to­jų pa­žei­di­mų. Tai pa­dės įgy­ven­din­ti nuo­la­ti­nis dar­bas su ve­žė­jais, kon­tro­lės ap­im­ties ir po­ten­cia­lo di­di­ni­mas, nau­jų kon­tro­lės me­to­dų tai­ky­mas die­giant tech­ni­nes ir tech­no­lo­gi­nes nau­jo­ves, aiš­kes­nės ir griež­tes­nės tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo prie­mo­nės.

VKTI pa­rei­gū­nai per­nai glau­džiai ben­dra­dar­bia­vo ir vyk­dė ben­drą kon­tro­lę su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ir Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nais bei Miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jais. Ple­čia­mas ir tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas. 2007 m. at­lik­ta 14 ben­drų pa­tik­ri­ni­mų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tuo­se su Len­ki­jos ir Lat­vi­jos ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jų pa­rei­gū­nais. Pra­ėję me­tai mums svar­būs ir tuo, kad po ket­ve­rių me­tų nuo­la­ti­nių pa­stan­gų įgy­ven­din­tos prie­mo­nės, su­tei­kian­čios VKTI pa­rei­gū­nams įga­lio­ji­mus stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nes, tam nau­do­jant mė­ly­nos spal­vos švy­tu­rė­lius, pa­im­ti trans­por­to prie­mo­nės do­ku­men­tus, kai nu­sta­to­mi pa­žei­di­mai, ke­lian­tys pa­vo­jų sau­giam eis­mui. Ti­ki­mės, kad VKTI pa­rei­gū­nai, pa­si­nau­do­da­mi su­kaup­ta pa­tir­ti­mi ir po­ten­cia­lu bei ben­dra­dar­biau­da­mi su ES ke­lių trans­por­to kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jo­mis, ir to­liau sėk­min­gai vyk­dys sa­vo mi­si­ją pri­si­dė­da­mi prie eis­mo sau­gu­mo ša­lies ke­liuo­se ge­ri­ni­mo.
-Dė­ko­ju už po­kal­bį.

Kal­bė­jo­si To­mas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze