Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Šengenas ir Šengeno erdvė

2006 metais Marijampolės policijos komisariato prašymu Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) Tarptautinių ryšių valdyba Interpolo kanalais paskelbė nuteistojo už vagystes Lietuvos piliečio Albino Gavėno tarptautinę paiešką. Dėja,gana gremėzdiška Interpolo paieškos sistema nedavė jokių rezultatų.

2007 m.rugsėjo 5-ąją A.Davėno duomenys buvo įvesti į Šengeno informacinę - SIS. Tą pačią dieną lietuva gavo pranešimą iš Ispanijos , jog patikrinimo metu (Ispanijos policija tikrino remdamasi SIS duomenų baze) šis pilietis ten buvo sulaikytas. Rugsėjo 20 d. sulaikytasis buvo perduotas Lietuvai.

Ope­ra­ty­vu­mas – didžiau­sias pri­va­lu­mas

LKPB Tarp­tau­ti­nių ry­šių val­dy­bos SIRENE na­cio­na­li­nio sky­riaus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pri­pa­žįs­ta, kad anks­čiau ge­ro­kai sti­go to­kios grei­tos už­sie­nio ko­le­gų re­ak­ci­jos. Ieš­kant A. Ga­vė­no, aki­vaiz­džiai įsi­ti­kin­ta, kad in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo ir re­a­ga­vi­mo į ją ope­ra­ty­vu­mas – vie­nas iš Šen­ge­no in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pri­va­lu­mų: vals­ty­bių (Šen­ge­no su­si­ta­ri­mo na­rių) na­cio­na­li­niai biu­rai į už­sie­nio ko­le­gų pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją tu­ri re­a­guo­ti per 12 va­lan­dų. Svar­biau­sia, kad dau­ge­lis tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų tu­ri pri­ei­gą prie SIS: kon­tro­lės me­tu ši in­for­ma­ci­nė sis­te­ma lei­džia iš kar­to gau­ti in­for­ma­ci­ją, ar toks as­muo ieš­ko­mas, rei­ka­lin­gas teis­mi­nėms ins­ti­tu­ci­joms ir pan.

SIS ope­ra­ty­vu­mu įsi­ti­kin­ta ir Lie­tu­vai įsi­lie­jus į Šen­ge­no erd­vę (de­vy­nios nau­jo­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės, tarp jų ir Lie­tu­va, prie Šen­ge­no erd­vės pri­si­jun­gė 2007 m. gruo­džio 21-ąją) – 2008 me­tų sau­sio 11 d. sėk­min­gai įvyk­dy­ta pir­mo­ji per­se­kio­ji­mo per sie­ną ope­ra­ci­ja.

Sau­sio 11-ąją, apie 8.30 val., Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Šiau­lių rink­ti­nei Lat­vi­jos pa­sie­nie­čiai per abie­jų ša­lių kon­tak­ti­nį Saločių–Grenctalės punk­tą per­da­vė sku­bią in­for­ma­ci­ją apie per­se­kio­ja­mus nu­si­kal­tė­lius ir pa­pra­šė pa­gal­bos. Ko­le­gos lat­viai pra­ne­šė nu­ma­ną, kad Lie­tu­vos pu­sėn ga­li spruk­ti trys per­se­kio­ja­mi nu­si­kal­tė­liai, įta­ria­mi va­gys­tė­mis iš kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių (per­pjau­nant pus­prie­ka­bių ten­tus). Įta­ria­muo­sius ban­dy­ta su­lai­ky­ti prie de­ga­li­nės Baus­kės ra­jo­ne, maž­daug už 6 km nuo sie­nos su Lie­tu­va. Mū­sų pa­sie­nie­čius ko­le­gos įspė­jo, kad nu­si­kal­tė­liai ga­li bū­ti gin­kluo­ti.

Ne­tru­kus mi­nė­ta­me pa­sie­nio ruo­že (Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­na to­je vie­to­je ei­na Mū­šos upe) Lie­tu­vo­je bu­vo su­telk­tos pa­pil­do­mos pa­sie­nie­čių pa­jė­gos. Į pa­ieš­ką įsi­trau­ku­si po­li­ci­ja blo­ka­vo ap­lin­ki­nius ke­lius.

Tik­rin­da­mas Mū­šos pa­kran­tę VSAT ki­no­lo­gas Rai­mon­das Gir­nys su vo­kie­čių avi­ga­niu Ra­džu pa­ste­bė­jo švie­žius pėd­sa­kus pa­kran­tė­je ir šliū­žes ant upės le­do. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad įta­ria­mie­ji, ku­riems ant kul­nų my­nė Lat­vi­jos pa­sie­nio ap­sau­gos ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, Mū­šos le­du į Lie­tu­vą čiuo­žė ant pil­vų, nes le­das čia nė­ra toks tvir­tas, kad iš­lai­ky­tų ei­nan­čio žmo­gaus svo­rį. Pėd­sa­kais šuo, jo šei­mi­nin­kas ir dar vie­nas Pa­sva­lio už­kar­dos pa­sie­nie­tis nu­se­kė į Lie­tu­vos gi­lu­mą. Po maž­daug pus­an­tro ki­lo­met­rų per­se­kio­ji­mo jie pa­ma­tė to­lė­liau bė­gan­čius tris įta­ria­muo­sius, ku­rie, pa­ste­bė­ję per­se­kio­to­jus, pa­su­ko į Da­gių kai­mą.

Pa­leis­tas nuo pa­va­džio avi­ga­nis at­ve­dė pa­rei­gū­nus į vie­ną kai­mo so­dy­bą: du bėg­liai bu­vo už­si­da­rę kluo­ne ir pa­si­slė­pę po šie­nu, vie­nas įbė­go ir už­si­ra­ki­no lau­ko tu­a­le­te. So­dy­bą iš­kart ap­su­po at­sku­bė­ju­sios ben­dros pa­sie­nie­čių ir po­li­ci­jos pa­jė­gos. Bėg­liai prie­ši­no­si, bet grei­tai tri­ju­lė su­ra­kin­to­mis ran­ko­mis bu­vo su­gul­dy­ta ant že­mės.

Pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas iš su­lai­ky­tų­jų – pa­ne­vė­žie­tis, ki­ti du – Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­jai. Ne­syk teis­ti su­lai­ky­tie­ji ge­rai ži­no­mi po­li­ci­jos ir VSAT pa­rei­gū­nams.

Vi­sus tris vy­rus po­li­ci­ja už­da­rė į areš­ti­nę. To­les­nį ty­ri­mą vyk­do po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Dvie­jų ša­lių pa­sie­nie­čiams ope­ra­ty­viai pa­si­kei­tus in­for­ma­ci­ja, nu­si­kal­ti­mais Lat­vi­jo­je įta­ria­mi vy­rai sausio 11 d. apie vi­du­die­nį bu­vo su­lai­ky­ti Lie­tu­vo­je. Šis įvy­kis pa­ro­dė, jog Lie­tu­vai ir Lat­vi­jai ta­pus Šen­ge­no erd­vės na­rė­mis ir šia­me pa­sie­ny­je ne­be­li­kus nuo­la­ti­nės kon­tro­lės, ypač svar­bu abie­jų ša­lių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nams ben­dra­dar­biau­ti kei­čian­tis ope­ra­ty­via in­for­ma­ci­ja, de­rin­ti ben­drus veiks­mus.

Šen­ge­no nau­jo­vės

Pa­gal tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą Šen­ge­no erd­vė­je, ir abi­pu­ses su­tar­tis (pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos su­si­ta­ri­mus su ES na­rė­mis kai­my­nė­mis Lat­vi­ja ir Len­ki­ja), tei­sėt­var­kos pa­rei­gū­nai pri­va­lo kuo grei­čiau keis­tis ope­ra­ty­via in­for­ma­ci­ja, kuo glau­džiau ben­dra­dar­biau­ti de­ri­nant veiks­mus prieš per­se­kio­ja­mus as­me­nis. Ben­dru ša­lies po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro ir VSAT va­do 2007 m. lap­kri­čio 28 d. įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tas „As­me­nų per­se­kio­ji­mo ker­tant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­ną vyk­dy­mo tvar­kos ap­ra­šas“ (to­liau – Ap­ra­šas) de­ta­liai nu­sta­to Lie­tu­vos įga­lio­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų veiks­mus, kai vyk­dant as­me­nų per­se­kio­ji­mą ker­ta­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­na su Lat­vi­ja ar­ba Len­ki­ja, per­se­kio­ja­mų as­me­nų su­stab­dy­mą ir pe­r­ė­mi­mą, kai per­se­kio­ji­mą Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je tę­sia Lat­vi­jos ar Len­ki­jos kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nai.

Tai­gi per­se­kio­da­mi nu­si­kal­tė­lius Lat­vi­jos ir Len­ki­jos tei­sėt­var­kos pa­rei­gū­nai, pra­ne­šę ati­tin­ka­moms mū­sų ša­lies tar­ny­boms, ga­li kirs­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­ną ir per­se­kio­ti mū­sų te­ri­to­ri­jo­je. Ga­li­mas ir ki­tas va­rian­tas: ga­vu­si in­for­ma­ci­ją iš kai­my­nų, per­se­kio­ji­mą pe­ri­ma Lie­tu­vos kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja – su­si­ta­ri­mo ša­lių po­li­ci­jos ar ki­ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios pa­rei­gū­nai įga­lio­ti per­im­ti ki­tos ša­lies įga­lio­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų tę­sia­mą per­se­kio­ji­mą jų ša­lies te­ri­to­ri­jo­je.

Per­se­kio­ti as­me­nį ga­li­ma ta­da, kai jis pa­da­rė nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ku­ri ga­li bū­ti pa­grin­das iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­rį, pa­grin­das eks­tra­di­ci­jai, kai per­se­kio­ja­mas as­muo yra pa­bė­gęs iš lai­ki­no su­lai­ky­mo ar­ba lais­vės at­ėmi­mo baus­mės at­li­ki­mo vie­tos. Per­se­kio­ji­mą tę­sian­tiems pa­rei­gū­nams drau­džia­ma nau­do­ti tar­ny­bi­nį šau­na­mą­jį gin­klą, iš­sky­rus at­ve­jus, kai kė­si­na­ma­si į jų ar­ba ki­to as­mens gy­vy­bę, svei­ka­tą.

Per­se­kio­ji­mas Lat­vi­jos ar­ba Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je ga­li bū­ti tę­sia­mas ne il­giau kaip vie­ną va­lan­dą nuo Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos su Lat­vi­ja kir­ti­mo mo­men­to. Ne il­giau kaip vie­ną va­lan­dą per­se­kio­ti nu­si­kal­tė­lį ga­li ir Lie­tu­vos bei Len­ki­jos pa­rei­gū­nai, be to, per­se­kio­to­jai ga­li vy­tis ne to­liau kaip 100 ki­lo­met­rų nuo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bių sie­nos. Jei­gu nu­si­kal­tė­liui pa­vyk­tų į ša­lies gi­lu­mą pa­bėg­ti to­liau nei 100 ki­lo­met­rų, jo per­se­kio­ji­mo tu­rė­tų im­tis kom­pe­ten­tin­ga ša­lies, į ku­rios gi­lu­mą įsmu­ko bėg­lys, ins­ti­tu­ci­ja.

Tai­gi žmo­nės, gy­ve­nan­tys prie vi­di­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­nų (Lat­vi­jos ir Len­ki­jos pa­sie­ny­je), tu­rė­tų ži­no­ti, kad bet ka­da jų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je ga­li pa­si­ro­dy­ti kai­my­ni­nės ša­lies po­li­ci­jos ar pa­sie­nio ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai.

Ir pa­sie­nio gy­ven­to­jams, ir vai­ruo­to­jams, ma­tyt, teks pri­pras­ti ir prie ben­dro abie­jų ša­lių pa­rei­gū­nų pat­ru­liavimo. Štai 2008 me­tų va­sa­rio 12-ąją Baus­kės (Lat­vi­ja) po­li­ci­jos val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su Pa­kruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos ir eis­mo prie­žiū­ros po­sky­rio pat­ru­liais už­tik­ri­no vie­šą tvar­ką, aiš­ki­no­si ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus Pa­kruo­jy­je ir jo apy­lin­kė­se. Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos po­li­ci­nin­kai tą­dien su­stab­dė ir pa­tik­ri­no pen­kio­li­ka trans­por­to prie­mo­nių, nu­sta­tė du ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jus, vie­nas iš jų trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo ne­blai­vus.

Ko­kia in­for­ma­ci­ja kau­pia­ma, kaip ji pa­nau­do­ja­ma

Šen­ge­no in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je (SIS) kau­pia­mi duo­me­nys apie ieš­ko­mus, ne­pa­gei­dau­ja­mus, din­gu­sius, šau­kia­mus į teis­mą as­me­nis (pa­var­dė ir var­dai, pra­var­dės, iš­skir­ti­niai ir ne­kin­ta­mi fi­zi­niai po­žy­miai, gi­mi­mo da­ta ir vie­ta, ar as­muo gin­kluo­tas, ar lin­kęs smur­tau­ti, per­spė­ji­mo prie­žas­tis, veiks­mas, ku­rio tu­ri bū­ti im­ta­si) ir daik­tus (daik­to iden­ti­fi­ka­ci­nis nu­me­ris, rū­šis, ti­pas, mo­de­lis, mar­kė, daik­to spal­va, pa­ga­mi­ni­mo da­ta, re­gist­ra­vi­mo ša­lis, ki­ta daik­tą api­bū­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja). Sis­te­mo­je esa­ma in­for­ma­ci­jos apie:

1. Pa­vog­tas, pa­si­sa­vin­tas ar­ba din­gu­sias mo­to­ri­nes trans­por­to prie­mo­nes, ku­rių va­rik­lių tū­ris yra di­des­nis kaip 50 ku­bi­nių cen­ti­met­rų;

2. Pa­vog­tas, pa­si­sa­vin­tas ar­ba din­gu­sias prie­ka­bas ir au­to­mo­bi­lius fur­go­nus, ku­rių kro­vi­nys be svo­rio di­des­nis kaip 750 kg.;

3. Pa­vog­tus, pa­si­sa­vin­tus ar­ba din­gu­sius ofi­cia­lių do­ku­men­tų blan­kus;

4. Pa­vog­tus, pa­si­sa­vin­tus, din­gu­sius ar pri­pa­žin­tus ne­ga­lio­jan­čiais as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tus – pa­sus, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus, lei­di­mus gy­ven­ti, ke­lio­nės do­ku­men­tus;

5. Pa­vog­tus, pa­si­sa­vin­tus, din­gu­sius ar pri­pa­žin­tus ne­ga­lio­jan­čiais trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo ser­ti­fi­ka­tus ir trans­por­to prie­mo­nių vals­ty­bi­nio nu­me­rio žen­klus;

6. Ban­kno­tus.

Šen­ge­no in­for­ma­ci­nė sis­te­ma lei­džia pa­tik­rin­ti as­me­nį jam net ne­įta­riant, kad yra tik­ri­na­mas. Tas pats prin­ci­pas tai­ko­mas ir trans­por­to prie­mo­nėms: vai­ruo­to­jas ga­li net ne­įtar­ti, kad yra tik­ri­na­mi jo ar jo vai­ruo­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės duo­me­nys. Mat su­kaup­ta ir ope­ra­ty­viai pa­pil­do­ma SIS in­for­ma­ci­ja lei­džia pa­tik­rin­ti ne­su­lai­kant nei as­mens, nei trans­por­to prie­mo­nės.

Nuo 2007 m. rug­sė­jo 1 d. iki gruo­džio 1 d. į Šen­ge­no in­for­ma­ci­nę sis­te­mą įves­ti 64 172 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įspė­ji­mai. Iš jų dėl ieš­ko­mų as­me­nų – 714 (pa­gal Šen­ge­no Kon­ven­ci­jos 95 str. – 500), dėl trans­por­to prie­mo­nių – 44 085, dėl gin­klų - 2814, dėl ta­pa­ty­bės do­ku­men­tų – 10 913.

Iki 2007 m. gruo­džio 1-osios pa­gal ki­tų vals­ty­bių įspė­ji­mus Lie­tu­vo­je su­ras­ta 16 as­me­nų, ieš­ko­mų pa­gal Eu­ro­pos areš­to or­de­rį (pa­gal ŠK 95 str.), nu­sta­ty­ta 16 as­me­nų bu­vi­mo vie­ta (ŠK 98 str.), su­ras­tos 45 trans­por­to prie­mo­nės (ŠK 100 str.), dve­ji vals­ty­bi­niai nu­me­riai (ŠK 100 str.), vie­nas ta­pa­ty­bės do­ku­men­tas (ŠK 100 str.), at­lik­ti at­sar­gūs bei kon­kre­tūs pa­tik­ri­ni­mai pa­gal ŠK 99 str. – 27 as­me­nų ir 9 trans­por­to prie­mo­nių.

Iki 2007 m. gruo­džio 1-osios pa­gal Lie­tu­vos pa­skelb­tus įspė­ji­mus už­sie­ny­je su­ras­ti 23 ieš­ko­mi as­me­nys, jie su­lai­ky­ti ir per­duo­ti Lie­tu­vai (ŠK 95 str.), 8 din­gę as­me­nys (ŠK 97 str.), su­ras­tos 5 trans­por­to prie­mo­nės (ŠK 100 str.), 12 vals­ty­bi­nių nu­me­rių (ŠK 100 str.), 2 ta­pa­ty­bės do­ku­men­tai (ŠK 100 str.).

Kiek­vie­na vals­ty­bė, pri­si­jun­gu­si prie SIS, vi­sus įspė­ji­mus ma­to sa­vo kal­ba, be to, ga­li­nis var­to­to­jas ek­ra­ne, jei yra su­ta­pi­mas, ma­to, ar as­muo pa­vo­jin­gas, dėl ko toks as­muo ar ob­jek­tas įves­tas į SIS , ir, svar­biau­sia, ko­kių veiks­mų im­tis pa­rei­gū­nui, ku­ris to­kį as­me­nį ar ob­jek­tą tik­ri­na. Svar­biau­sia, kad tik­ri­ni­mo pro­ce­dū­ra už­trun­ka ne­il­gai.

2007 m. lap­kri­čio 27 d., apie 15 val., iš La­vo­riš­kių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to (PKP) pa­skam­bi­no pa­sie­nie­tis ir pra­ne­šė, kad iš­vyks­tan­čio iš Lie­tu­vos vil­ki­ko vai­ruo­to­jas kon­tro­lei pa­tei­kė Ru­mu­ni­jos pi­lie­čio pa­są, ku­rį pa­tik­ri­nus SIS bu­vo nu­sta­ty­tas su­ta­pi­mas – pa­mes­tas/vog­tas. Vai­ruo­to­jas aiš­ki­no, kad prieš ke­le­rius me­tus po pa­tik­ri­ni­mo mui­ti­nė­je jo pa­są Ita­li­jos pa­rei­gū­nai per klai­dą grą­ži­no ki­tam vai­ruo­to­jui. To­dėl bu­vo įves­tas įspė­ji­mas į SIS dėl pa­so (kaip vog­to ar pa­mes­to). Po kiek lai­ko ras­tas pa­sas bu­vo grą­žin­tas sa­vi­nin­kui, ta­čiau įspė­ji­mas iš sis­te­mos ne­iš­trin­tas. Ita­li­jos SIRENE biu­ro pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad pa­sas bu­vo įves­tas į SIS dėl mi­nė­tos prie­žas­ties. As­mens ta­pa­ty­bė dar bu­vo pa­tvir­tin­ta pa­gal vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Ši in­for­ma­ci­ja per­duo­ta Ita­li­jos SIRENE biu­ro pa­rei­gū­nams. Ita­li­jos po­li­ci­jos įstai­ga, įve­du­si įspė­ji­mą, iš­try­nė jį iš SIS. Šios si­tu­a­ci­jos spren­di­mas užtru­ko apie 1 val.

Lap­kri­čio 20 d., apie 19 val., į Lie­tu­vos SIRENE na­cio­na­li­nį sky­rių pa­skam­bi­no Rai­gar­do PKP dar­buo­to­jas ir pra­ne­šė, kad, pa­tik­ri­nus iš­vyks­tan­tį au­to­mo­bi­lį „Cit­ro­en“ su pran­cū­ziš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais, ki­lo įta­ri­mas, jog ga­li bū­ti vog­tas. Pa­tik­ri­ni­mas VSATIS duo­me­nų ba­zė­je ne­da­vė aiš­kių re­zul­ta­tų. Pa­tik­ri­nus Šen­ge­no in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je su­ta­pi­mo taip pat ne­ap­tik­ta. SIRENE sky­riaus bu­dė­to­jas pa­skam­bi­no Pran­cū­zi­jos SIRENE biu­rui ir in­for­ma­vo apie ti­kė­ti­ną au­to­mo­bi­lio va­gys­tę. Po 10 mi­nu­čių pa­skam­bi­nęs Pran­cū­zi­jos SIRENE pa­rei­gū­nas in­for­ma­vo, kad, su­si­sie­kus su pas­ku­ti­niu au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ku, šis pa­aiš­ki­no, kad iš jo ne­tei­sė­tai bu­vo pa­si­sa­vin­ti še­ši au­to­mo­bi­liai (at­si­skai­čius ne­ga­lio­jan­čiais če­kiais), ta­čiau į po­li­ci­ją jis dar ne­spė­jo kreip­tis. Sa­vi­nin­kui pa­aiš­kin­ta, kad jis sku­biai pri­va­lo kreip­tis į po­li­ci­ją. Pran­cū­zi­jo­je įve­dus į SIS įspė­ji­mą dėl au­to­mo­bi­lio pa­ieš­kos, „Cit­ro­en” bu­vo su­lai­ky­tas Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su­ta­pi­mo pa­gal ŠK 100 str. pa­grin­du.

Viktoras Tamošiūnas

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze