Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Ekologiškas "Deutz" variklis

Neseniai "Deutz" sukūrė naują variklį "Natural Fuel Engine". TCD 2012 ir TCD 2013 pagrindu sukurti varikliai gali naudoti ir biodyzeliną,ir rapsų metilo esterį RME,ir gryną rapsų aliejų.

Ga­min­to­jų tei­gi­mu, „Na­tu­ral Fu­el“ va­rik­lių se­ri­jo­je įdieg­ta spe­cia­li de­ga­lų tie­ki­mo sis­te­ma DCR. Be jos, „Deutz“ už­pa­ten­ta­vo nau­ją kom­bi­nuo­tą de­ga­lų sis­te­mą, ku­rią su­da­ro du ba­kai: vie­nas skir­tas įpras­tiems dy­ze­li­niams de­ga­lams, ki­tas – rap­sų alie­jui ar bet ku­riam ki­tam au­ga­li­niam alie­jui.

Pa­grin­di­nis ke­tu­rių ar­ba še­šių ci­lin­drų va­rik­lių ele­men­tas – elek­tro­ni­nė val­dy­mo sis­te­ma, ku­ri au­to­ma­tiš­kai pa­lei­džia va­rik­lį dy­ze­li­nu, po to, pa­sie­kus ati­tin­ka­mą tem­pe­ra­tū­rą, per­jun­gia jį dirb­ti gry­nu au­ga­li­niu alie­ju­mi. Kad va­rik­lis pa­ti­ki­mai dirb­tų esant že­mai tem­pe­ra­tū­rai, nu­ma­ty­tas pa­šil­dy­mo įtai­sas, pa­de­dan­tis iš­veng­ti de­ga­lų su­tirš­tė­ji­mo.

„Na­tū­ra­laus“ va­rik­lio kon­struk­ci­jo­je mon­tuo­ja­ma va­rik­lio diag­nos­ti­kos sis­te­ma, iš anks­to pra­ne­šan­ti apie bū­si­mas pro­ble­mas, pa­vyz­džiui, apie ku­ro fil­trų už­ter­ši­mą.

„Deutz“ kom­pa­ni­jos skai­čia­vi­mais, „rap­si­nių“ va­rik­lių kai­na bus apie 10 proc. di­des­nė ne­gu stan­dar­ti­nių dy­ze­li­nių. Kai­na iš­au­ga dėl elek­tro­ni­nio skir­tin­gas ku­ro rū­šis nau­do­jan­čio ag­re­ga­to.

Vladimiras Čechuta

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze