Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Olan­dų kom­pa­ni­ja „Ter­berg Bens­chop“, be­si­spe­cia­li­zuo­jan­ti ga­min­ti sun­kias­vo­rius au­to­mo­bi­lius su „Vol­vo Trucks“ ir ki­tų pa­sau­ly­je ži­no­mų kom­pa­ni­jų maz­gais bei ag­re­ga­tais, ne­se­niai pri­sta­tė nau­ją ori­gi­na­lų ga­mi­nį – au­to­mo­bi­lių va­žiuok­lės val­dy­mo sis­te­mą iš ope­ra­to­riaus dar­bo vie­tos. Nau­jo­ji įran­ga jau ta­po po­pu­lia­ri pen­kia­a­šė­se kro­vi­ni­nių sunk­ve­ži­mių va­žiuok­lė­se, skir­to­se ga­ben­ti il­gus bei plokš­čius kro­vi­nius (fa­ne­ra, gip­so­kar­to­nas, me­ta­lo lakš­tai ir pan.).

Tai, kad ko­mer­ci­nis au­to­mo­bi­lis tu­ri kra­ną, nie­ko ne­ste­bi­na, ta­čiau tai, kad kro­vi­nio iš­kro­vi­mui va­do­vau­jan­čio ope­ra­to­riaus vie­to­je at­si­ra­do ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­las, stab­džiai bei pa­va­rų per­jun­gi­mo svir­tis, lei­džian­tys keis­ti ma­ši­nos vie­tą, ne­įli­pus į ka­bi­ną, jau ga­li­ma lai­ky­ti spe­cia­lio­sios tech­ni­kos nau­jo­ve. Dar rei­kė­tų pri­dur­ti, kad kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis iš ope­ra­to­riaus dar­bo vie­tos val­do­mas (pa­su­ka­mos ašys ar pan.) spe­cia­liu sver­tu, per­duo­dan­čiu ope­ra­to­riaus ko­man­das au­to­mo­bi­lio sis­te­mos val­dy­mo elek­tros va­rik­liui.

Su­ti­ki­te, pa­to­gi sis­te­ma: ji re­a­liai pa­dės su­tau­py­ti kro­vi­nio pa­kro­vi­mo ar iš­kro­vi­mo lai­ką, ypač ten, kur sunk­ve­ži­miui su­dė­tin­ga ma­nev­ruo­ti. Be­je, olan­dų spe­cia­lis­tai jau pa­si­ren­gę pa­pil­do­mą kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio sis­te­mos val­dy­mą per­kel­ti į ra­dio­elek­tro­ni­nį dis­tan­ci­nio val­dy­mo pul­tą.

Vladimiras Čechuta

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze