Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Įspės GPS

Skaudžių eismo nelaimių kiekį Lietuvoje mažins naujausi navigacijos prietaisai: nuo šiol vairuotojai , turintys automobilinius GPS imtuvus, bus įspėjami apie pavojingiausias šalies kelių vietas .

Ga­li­my­bę vai­ruo­to­jams ope­ra­ty­viai su­ži­no­ti apie ava­rin­gas ke­lių vie­tas su­tei­kė IT sri­ty­je dir­ban­ti UAB „InfoEra“: nau­juo­se GPS im­tu­vuo­se bus die­gia­mas šių pa­vo­jin­gų vie­tų že­mė­la­pis, su­da­ry­tas ben­dra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

„Šaly­je yra ga­na daug vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ruo­žų, ku­rių būk­lė ne­ati­tin­ka trans­por­to srau­tų, to­dėl juo­se at­si­ran­da ava­rin­gos vie­tos. Ti­ki­me, jog įspė­ti apie jas vai­ruo­to­jai bus at­sar­ges­ni, o tai leis su­ma­žin­ti eis­mo ne­lai­mių“, – sa­ko UAB „InfoEra“ va­do­vas Ša­rū­nas Pro­ko­pi­mas. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos duo­me­ni­mis, juo­do­sio­mis dė­mė­mis va­di­na­mų ke­lio ruo­žų Lie­tu­vo­je yra per 250: tai vie­tos, ku­rio­se per ket­ve­rius me­tus įvy­ko ne ma­žiau kaip ke­tu­rios ava­ri­jos. Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos ke­liuo­se žu­vo 739 žmo­nės, su­žeis­ta – 8234.

Vai­ruo­to­jas, sa­vo au­to­mo­bi­ly­je tu­rin­tis GPS im­tu­vą su juo­dų­jų dė­mių že­mė­la­piu, pri­ar­tė­jęs prie pa­vo­jin­gos zo­nos 250 met­rų at­stu­mu, apie tai bus įspė­tas gar­si­niu sig­na­lu. Tiek at­stu­mą, tiek sig­na­lo gar­so ly­gį vai­ruo­to­jas ga­lės nu­si­sta­ty­ti ir pa­gal sa­vo po­rei­kius.

In­for­ma­ci­ją apie ava­rin­giau­sius ke­lių taš­kus UAB „InfoEra“ įdiegs nau­juo­se GPS im­tu­vuo­se, o vai­ruo­to­jai, įsi­gi­ję šiuos prie­tai­sus anks­čiau, juo­dų­jų dė­mių že­mė­la­pį ne­mo­ka­mai ga­lės gau­ti at­vy­kę į šią įmo­nę. Prog­no­zuo­ja­ma, kad au­to­mo­bi­li­nių GPS nau­do­ji­mas Lie­tu­vo­je kiek­vie­ną šių me­tų ket­vir­tį augs apie 20–30 %. To­kį spar­tų au­gi­mą le­mia pa­čių GPS prie­tai­sų tech­no­lo­gi­nis to­bu­lė­ji­mas bei di­dė­jan­čios pri­tai­ky­mo ga­li­my­bės, iš ku­rių be­ne pa­trauk­liau­sia bu­vo per­nai pra­dė­ti dieg­ti Ry­tų Eu­ro­pos že­mė­la­piai, taip pat lie­tu­viš­kų že­mė­la­pių at­si­ra­di­mas. „Ne­ma­žai įta­kos tu­ri ir ma­žė­jan­čios prie­tai­sų kai­nos – da­bar vi­du­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­li­nį GPS im­tu­vą su Ry­tų Eu­ro­pos že­mė­la­piais ga­li­ma nu­si­pirk­ti ir už 800 Lt“, – tei­gia Š. Pro­ko­pi­mas.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze