Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Per 2007 me­tus UAB „Adam­po­lis”, ofi­cia­lu­sis MAN at­sto­vas Lie­tu­vo­je, par­da­vė 690 nau­jų sunk­ve­ži­mių - 88% dau­giau ne­gu pra­ei­tais me­tais, kai bu­vo par­duo­ti 363 nau­ji MAN sunk­ve­ži­miai. Lie­tu­vo­je nau­jų sunk­ve­ži­mių per 2007-uo­sius me­tus par­duo­ta 5245 vie­ne­tai, o rin­kos au­gi­mas su­da­rė 87% ly­gi­nant su 2006 me­tais.

Ver­ti­nant vi­są sunk­ve­ži­mių rin­ką Lie­tu­vo­je ir į sta­tis­ti­ką įtrau­kiant vi­sus Lie­tu­vo­je per 2007-uo­sius me­tus par­duo­tus 1999–2007 me­tų ga­my­bos sunk­ve­ži­mius, iš vi­so par­duo­ti 1268 MAN sunk­ve­ži­miai. Tai su­da­rė 15,4% vi­sos sunk­ve­ži­mių rin­kos Lie­tu­vo­je ir už­im­ta 3-io­ji po­zi­ci­ja par­da­vi­mo len­te­lė­je.

„Mums, MAN sunk­ve­ži­mių par­da­vė­jams, la­bai svar­bus ne tik nau­jų šio kon­cer­no sunk­ve­ži­mių po­pu­lia­ru­mas, bet ir nau­do­tų ma­ši­nų par­da­vi­mo re­zul­ta­tai: vie­na ver­tus, nau­do­tų šios mar­kės sunk­ve­ži­mių po­pu­lia­ru­mas pa­tvir­ti­na mū­sų ar­gu­men­tus klien­tams dėl MAN pro­duk­ci­jos ko­ky­bės ir pa­ti­ki­mu­mo, nes daž­niau­siai, ren­kan­tis nau­do­tą sunk­ve­ži­mį, tai tam­pa pa­grin­di­niu kri­te­ri­ju­mi, nu­le­mian­čiu spren­di­mą pirk­ti vie­nos ar ki­tos mar­kės sunk­ve­ži­mį. Ki­ta ver­tus, ži­no­me, kad ir nau­jo sunk­ve­ži­mio pir­kė­jas, po ke­le­rių me­tų no­rė­da­mas at­nau­jin­ti trans­por­to par­ką, ne­su­si­durs su di­de­lė­mis kliū­ti­mis“, – sa­ko „Adam­po­lio” par­da­vi­mo di­rek­to­rius Ša­rū­nas Di­gi­mas.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze