Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Vasario 26 d."Linavoje" surengtoje spaudos konferencijoje "Kelių transporto įtaka Lietuvos ekkonomikai ir vystymosi perspektyvos" asociacijos vadovai pristatė žurnalistams praėjusių metų keleivinio ir krovininio transporto veiklos ekonominius rodiklius, indėlį į šalies BVP, supažindino su rinkos tendencijomis, problemomis ir vežėjų verslo perspektyva.

Per ke­le­tą pas­ta­rų­jų me­tų ke­lių trans­por­to ver­slas ta­po vie­nu iš di­na­miš­kiau­siai be­si­plė­to­jan­čių ir la­bai kon­ku­ren­cin­gu Eu­ro­pos ir Azi­jos ša­ly­se. Ne iš­im­tis ir Lie­tu­va. Pa­sak na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­to Al­gi­man­to Kon­dru­se­vi­čiaus, kol moks­li­nin­kai, eko­no­mis­tai ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai dar gin­či­ja­si dėl pri­ori­te­tų, rin­ka ir pa­slau­gų sek­to­rius di­na­miš­kai vys­to­si, o ša­lies trans­por­ti­nin­kai jau ga­li kon­sta­tuo­ti, jog ke­lių trans­por­tas – vie­nas iš kon­ku­ren­cin­giau­sių Lie­tu­vos ver­slų Eu­ro­po­je.

Pri­sta­ty­da­mas pra­ėju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tus, aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­tas tei­gė, jog ša­lies trans­por­to pa­slau­gų eks­por­tas su­da­ro net 58,5 proc. vi­so Lie­tu­vos pa­slau­gų eks­por­to. Tai vie­na iš ne­dau­ge­lio ša­lies eko­no­mi­kos sfe­rų, kur eks­por­tas vir­ši­ja im­por­tą. Pa­sak A. Kon­dru­se­vi­čiaus, įdo­mu tai, kad jo­kios vals­ty­bi­nės pa­ra­mos ar ver­slo ska­ti­ni­mo pro­gra­mų ke­lių trans­por­tui ne­bu­vo tai­ko­ma, ta­čiau ver­slu­mo ir pui­kios stra­te­gi­jos pa­gal­ba Lie­tu­vos ve­žė­jai da­bar yra vie­ni iš sėk­min­giau­siai dir­ban­čių Eu­ro­po­je, Ru­si­jo­je ir Azi­jos ša­ly­se. Kal­bė­da­mas apie sėk­mės prie­žas­tis, aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ak­cen­ta­vo, jog ke­lių trans­por­tas – per­spek­ty­vus ver­slas, nes pre­kių ju­dė­ji­mo sche­mos ir mo­de­liai vyks­tant glo­ba­li­za­ci­jai su­dė­tin­gė­ja, at­stu­mai pra­ran­da es­mi­nę reikš­mę pre­kių ga­min­to­jams, tad eko­no­mi­nė lo­gi­ka dik­tuo­ja įman­tres­nius spren­di­mus, ku­riuo­se ak­ty­viai da­ly­vau­ja mū­sų ša­lies ve­žė­jai.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, ke­lių trans­por­to pri­dė­ti­nė ver­tė su­da­ro 53 proc. vi­so trans­por­to sek­to­riaus ver­tės. Ša­lies ūkio mas­tu tai tre­čia pa­gal su­ku­ria­mos pri­dė­ti­nės ver­tės dy­dį sri­tis. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­to tei­gi­mu, re­mian­tis eko­no­met­ri­nio sek­to­riaus mo­de­lia­vi­mo EKT gru­pės stu­di­ja „Trans­por­to sek­to­riaus įta­ka Lie­tu­vos eko­no­mi­kai bei gy­ve­ni­mo ko­ky­bei 2007” apie eks­por­tuo­ja­mos pri­dė­ti­nės ver­tės ir ša­lies BVP san­ty­kio pa­sto­vu­mą, nu­sta­ty­ta, kad in­ves­ti­ci­jos į ke­lių trans­por­tą ska­ti­na pa­pil­do­mą ša­lies BVP prie­au­gį, ku­ris apie 3,2 kar­to di­des­nis nei in­ves­tuo­tų lė­šų dy­dis.

Api­ben­drin­da­mas 2007 m. re­zul­ta­tus, A. Kon­dru­se­vi­čius ak­cen­ta­vo, jog ke­lių trans­por­tas yra ša­lies vi­zi­ti­nė kor­te­lė pa­slau­gų sek­to­riu­je – eli­ti­nis ver­slas, ku­rio pro­fe­sio­na­lu­mu bei pa­ti­ki­mu­mu ne­abe­jo­ja ir tarp­tau­ti­niai part­ne­riai. Jo tei­gi­mu, vi­suo­me­nė tu­rė­tų ži­no­ti, jog trans­por­tas – efek­ty­vi prie­mo­nė prieš di­dė­jan­čią in­flia­ci­ją: op­ti­ma­li pre­kių trans­por­ta­vi­mo ir lo­gis­ti­kos sis­te­ma ga­li su­ma­žin­ti pre­kės kai­ną 18–30 proc. Pa­sak aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­to, jei­gu mū­sų ša­ly­je to­liau bū­tų plė­to­ja­mos lo­gis­ti­kos pa­slau­gos, plė­to­ja­mi vie­šie­ji lo­gis­ti­kos cen­trai ir for­muo­ja­ma pa­ti ge­riau­sia dar­bo prak­ti­ka pre­kių pa­skirs­ty­mo, sau­go­ji­mo ir ga­be­ni­mo gran­dy­se, ma­žė­tų ne tik in­flia­ci­ja, bet ga­lė­tu­me kal­bė­ti ir apie ki­tas aukš­to ly­gio pa­slau­gas, ku­rias sėk­min­gai eks­por­tuo­tu­me, kaip tai jau se­niai da­ro ve­žė­jai.

Kal­bė­da­mas apie ve­žė­jų ver­slo di­na­mi­ką, aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius tei­gė, jog ly­gi­nant su 2006 me­tais, per­nai apie 20,5 proc. iš­au­go sunk­ve­ži­mių par­kas, ku­ria­me da­bar apie 33 tūks­tan­čiai sun­kias­vo­rių trans­por­to prie­mo­nių. Li­cen­ci­jas ga­ben­ti kro­vi­nius ir ke­lei­vius vi­daus ir tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais da­bar tu­ri dau­giau kaip 6 tūks­tan­čiai ve­žė­jų įmo­nių.

Aso­cia­ci­jos „Li­na­va” vi­ce­pre­zi­den­tas, Kro­vi­ni­nio trans­por­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Gry­baus­kas ak­cen­ta­vo, jog ve­žė­jai per­nai su­ge­bė­jo sėk­min­gai dirb­ti ir ne­pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis: nuo­lat bran­go de­ga­lai, drau­di­mo ir ki­tos pa­slau­gos. Au­gant ke­lių trans­por­to sek­to­riui ir lo­gis­ti­kos pa­slau­gų ap­im­čiai, ypa­tin­ga pro­ble­ma ta­po vai­ruo­to­jų sty­gius. Pa­sak J. Gry­baus­ko, per­nai sun­kias­vo­rių sunk­ve­ži­mių ir ko­mer­ci­nio trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų pa­klau­sa iš­au­go iki 6,2 tūks­tan­čio, o be­dar­bių skai­čius šio­je pro­fe­si­nė­je ka­te­go­ri­jo­je su­da­rė tik 13 vai­ruo­to­jų. Aso­cia­ci­jai pa­vy­ko pa­siek­ti, kad vai­ruo­to­jai, ga­lin­tys vai­ruo­ti ko­mer­ci­nį trans­por­tą, bū­tų ruo­šia­mi nuo 18 me­tų ir anks­čiau pa­si­rink­tų šią pro­fe­si­ją. „Li­na­va” siū­lo at­kur­ti Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų ren­gi­mo sis­te­mą, pa­si­nau­do­jant ES struk­tū­ri­ne pa­ra­ma ir nu­ma­tant ga­li­my­bę įves­ti ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se C ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jų ren­gi­mą. Vals­ty­bė šiuo klau­si­mu tu­rė­tų vyk­dy­ti la­bai ak­ty­vią ir to­lia­re­giš­ką po­li­ti­ką. Be to, vai­ruo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jai kel­ti rei­kė­tų kur­ti sau­gaus eis­mo mo­ky­mo cen­trus. Pa­ti aso­cia­ci­ja nuo­lat ren­gia trans­por­to sek­to­riaus dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sus. Pa­sak aso­cia­ci­jos „Li­na­va” vi­ce­pre­zi­den­to J. Gry­baus­ko, per­nai „Li­na­vos” mo­ky­mo cen­tras su­tei­kė ga­li­my­bę pa­to­bu­lin­ti pro­fe­si­nius įgū­džius ir kva­li­fi­ka­ci­ją be­veik 3000 trans­por­to ver­slo dar­buo­to­jų ir spe­cia­lis­tų.

Pri­sta­ty­da­mas ke­lei­vi­nio trans­por­to sek­to­riaus ro­dik­lius, aso­cia­ci­jos „Li­na­va” vi­ce­pre­zi­den­tas, Ke­lei­vi­nio trans­por­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Gri­ge­lis tei­gė, kad pra­ėję me­tai ke­lei­vi­nin­kams bu­vo ne­blo­gi, ta­čiau iš­ki­lo ne­ma­žai pro­ble­mų. Pa­grin­di­nis jų ži­di­nys, ku­rio grei­tai už­ge­sin­ti ne­lin­kę ša­lies sa­vi­val­dy­bės ir rin­ki­mams be­si­ruo­šian­tys po­li­ti­kai, – ve­žė­jams ne­kom­pen­suo­ja­mi pa­tir­ti nuos­to­liai dėl ke­lei­vių ve­ži­mo vi­suo­me­nei bū­ti­nais marš­ru­tais. Pa­gal Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mą ve­žė­jų iš­lai­dos, su­si­ju­sios su leng­va­tų tai­ky­mu ve­žant ke­lei­vius vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais, tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­mos iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų. Ta­čiau, pa­sak aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­to M.Gri­ge­lio, yra ne­ma­žai sa­vi­val­dy­bių, ku­rios ne­vyk­do įsta­ty­mo ir ne­kom­pen­suo­ja ve­žė­jų pa­tir­tų iš­lai­dų. To­kia pa­dė­tis su­si­da­riu­si Pa­ne­vė­žio ir Drus­ki­nin­kų mies­tuo­se, Pa­ne­vė­žio, Ra­sei­nių, Šal­či­nin­kų, Šir­vin­tų, Tra­kų ir Prie­nų ra­jo­nuo­se. Ne vi­siš­kai nuos­to­lius kom­pen­suo­ja Ig­na­li­nos, Kau­no, Kre­tin­gos, Ku­piš­kio, Jo­na­vos, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Kai­šia­do­rių, Rad­vi­liš­kio, Ma­ri­jam­po­lės, Šiau­lių, Ro­kiš­kio ir kai ku­rių ki­tų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė 2007 m. pa­bai­go­je ke­lei­vių ve­žė­jams bu­vo sko­lin­ga 33 mln. li­tų.

Api­ben­drin­da­mas pra­ėju­sių me­tų sta­tis­ti­nius ro­dik­lius, M. Gri­ge­lis ak­cen­ta­vo ir vai­ruo­to­jų trū­ku­mo pro­ble­mą. Da­bar aso­cia­ci­ja „Li­na­va” vie­ni­ja 60 ke­lei­vi­nio trans­por­to įmo­nių, tu­rin­čių 2854 au­to­bu­sus ir tro­lei­bu­sus. Au­to­bu­sų par­kams trūks­ta apie 600 vai­ruo­to­jų. Iš vi­so ke­lei­vi­nio trans­por­to įmo­nė­se dir­ba apie 7 700 dar­buo­to­jų, jų skai­čius, pa­ly­gin­ti su 2006 m., su­ma­žė­jo 305. Ke­lei­vių ve­žė­jai dir­ba 287-iuo­se įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų marš­ru­tuo­se, 1 199 – prie­mies­ti­niuo­se, 337 to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo ir 41 tarp­tau­ti­nia­me marš­ru­te. Per­nai vež­ta 373,9 mln. ke­lei­vių, ar­ba 5,4 proc. dau­giau nei 2006 m. Ke­lei­vių skai­čius pa­di­dė­jo tik mies­tų marš­ru­tuo­se ir už­sa­ko­muo­siuo­se rei­suo­se, ki­tuo­se – prie­mies­čio, to­li­mo­jo ir tarp­tau­ti­nio su­si­sie­ki­mo – marš­ru­tuo­se ke­lei­vių su­ma­žė­jo. Ke­lei­vi­nio trans­por­to prie­mo­nės per­nai nu­va­žia­vo 165,1 mln. km ar­ba 1,6 proc. ma­žiau nei 2006 m. Pra­ėju­siais me­tais 37 vnt. su­ma­žė­jo ir ke­lei­vi­nio trans­por­to prie­mo­nių skai­čius.

Pa­sak M. Gri­ge­lio, di­de­le pro­ble­ma iš­lie­ka au­to­bu­sų par­ko at­nau­ji­ni­mas, to­dėl pa­si­nau­do­jant ES pa­ra­ma, bus sie­kia­ma įsi­gy­ti nau­jų au­to­bu­sų.

Api­ben­drin­da­mas ke­lių trans­por­to sek­to­riaus per­spek­ty­vą, aso­cia­ci­jos „Li­na­va” pre­zi­den­tas Al­gi­man­tas Kon­dru­se­vi­čius pa­tei­kė ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos prog­no­zę: iki 2020 me­tų kro­vi­nių ga­be­ni­mas pa­di­dės dar 50 proc., ke­lei­vių ve­ži­mas – 35 proc. To­dėl šis sek­to­rius iš­liks itin svar­bus kiek­vie­nos ša­lies eko­no­mi­kai.

Tomas Labžentis

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze