Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje apsilankęs Baltarusijos vežėjų asociacijos BAMAP Mokymo centro direktorius Genadij'us Daškevič'ius su asociacijos "Linava" Mokymo centro direktoriumi Juliumi Saleneku pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Kovo 11 - 14 dienomis "Linavos" mokymo centre surengti pirmieji mokymai Baltarusijos krovinių vežėjams.

Ko turi pasimokyti

„Pui­kiai su­pran­ta­me, kad Lie­tu­va kro­vi­nių ga­be­ni­mo sri­ty­je nu­ė­jo kur kas to­liau nei Bal­ta­ru­si­ja – tai ro­do ir jū­sų pa­sie­ki­mai Eu­ro­po­je, ir kur kas di­des­nis bei nau­jes­nis trans­por­to prie­mo­nių par­kas. Iš ko­le­gų Lie­tu­vo­je tu­ri­me ko pa­si­mo­ky­ti“, – kal­bė­jo pir­mą­ją ve­žė­jų gru­pę į kur­sus Lie­tu­vo­je at­ve­žęs G. Daš­ke­vi­č‘ius.

Per tris die­nas tru­ku­sius mo­ky­mus Bal­ta­ru­si­jos ve­žė­jai tu­rė­jo pro­gos su­si­pa­žin­ti tiek su Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čiais kro­vi­nių ga­be­ni­mo ver­slą reg­la­men­tuo­jan­čiais įsta­ty­mais, tiek su prak­ti­niu įmo­nių, mui­ti­nių, lo­gis­ti­kos ter­mi­na­lų dar­bu.

Te­ori­ja de­rin­ta su prak­ti­ka

Pa­žin­tį su Lie­tu­va bal­ta­ru­sių ve­žė­jai pra­dė­jo Me­di­nin­kų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te, kur ste­bė­jo mui­ti­nin­kų dar­bą, su­si­pa­ži­no su jų veik­los sub­ti­ly­bė­mis. „Vin­gės“ ter­mi­na­le sve­čiams iš Bal­ta­ru­si­jos ap­ro­dy­ti san­dė­liai, jų veik­los ypa­tu­mai, pre­kių kro­vi­mo bei san­dė­lia­vi­mo dar­bai. Ap­si­lan­ky­ta ir lo­gis­ti­kos cen­tre „Au­to­ver­slas“, su­si­pa­žin­ta su ben­dro­vės „Gir­te­ka“ veik­la. Ant­rą­ją ap­si­lan­ky­mo die­ną bal­ta­ru­sių ve­žė­jai aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ mo­ky­mo cen­tro sa­lė­je iš­klau­sė te­ori­nių pa­skai­tų cik­lą.

„Ne­ma­žai pro­ble­mų mū­sų ša­lies ve­žė­jams ky­la dėl ne­pa­kan­ka­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų iš­ma­ny­mo, mui­ti­nės ir pa­sie­nio tar­ny­bų rei­ka­la­vi­mų ži­no­ji­mo. Mū­siš­kiams trūks­ta ži­nių tiek apie tarp­tau­ti­nių marš­ru­tų or­ga­ni­za­vi­mą, tiek apie ga­li­my­bes įsi­tvir­tin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių kro­vi­nių ga­be­ni­mo rin­ko­je. Ti­kiuo­si, kad aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ mo­ky­mo cen­tro su­reng­tuo­se kur­suo­se įgy­tos ži­nios ve­žė­jams bus nau­din­gos“, – te­ori­nių pa­skai­tų ak­tu­a­lu­mą ko­men­ta­vo G. Daš­ke­vi­č‘ius.

Apie dar­bo ir po­il­sio re­ži­mo rei­ka­la­vi­mus, jų lai­ky­mo­si tai­syk­les bei vai­ruo­to­jų ir ve­žė­jų kon­tro­lę pa­sa­ko­jo Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos at­sto­vas Ro­lan­das Ma­za­liaus­kas. Jis ko­le­goms iš Bal­ta­ru­si­jos taip pat pri­sta­tė tarp­tau­ti­nio kro­vi­nių ve­ži­mo ke­liais li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ką bei jos kon­tro­lę. Bal­ta­ru­sių ve­žė­jus itin do­mi­no skait­me­ni­nių ta­chog­ra­fų die­gi­mas šiuo­lai­ki­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se, jų nau­do­ji­mo tai­syk­lės. Ko­le­gos iš kai­my­ni­nės ša­lies do­mė­jo­si kon­tro­lės vyk­dy­mu ke­liuo­se ir įmo­nė­se, ran­da­mus pa­žei­di­mais bei už juos ski­ria­mas bau­das.

Itin svar­bi ko­le­goms iš Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ro­dė aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ anks­tes­nė pa­tir­tis su­si­grą­ži­nant PVM iš Len­ki­jos, kol Lie­tu­va dar ne­bu­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re. „Li­na­vos“ PVM grą­ži­ni­mo sky­riaus va­do­vė Da­nu­tė An­druš­ke­vi­čie­nė su­pa­žin­di­no su „Li­na­vos“ funk­ci­jo­mis grą­ži­nant PVM iš Eu­ro­pos ša­lių. Nuo per­nai me­tų PVM Lie­tu­vos ve­žė­jais jau ga­li su­si­grą­žin­ti už bet ku­rio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­je pirk­tus de­ga­lus.

„Te­ma mums bu­vo itin ak­tu­a­li. Aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ šio­je sri­ty­je tu­ri daug pa­tir­ties, ku­rią ban­dy­si­me pri­tai­ky­ti sa­vo ša­ly­je“, – nag­ri­nė­tos pro­ble­mos svar­bą ko­men­ta­vo G. Daš­ke­vi­č’ius.

Su rei­ka­la­vi­mais bei įsta­ty­mais, reg­la­men­tuo­jan­čiais tarp­tau­ti­nį kro­vi­nių ve­ži­mo or­ga­ni­za­vi­mą bei val­dy­mą, su­pa­žin­di­no „Li­na­vos“ mo­ky­mo cen­tro eks­per­tai. Jie at­sa­kė į vi­sus Bal­ta­ru­si­jos ve­žė­jus do­mi­nan­čius klau­si­mus. Daug dė­me­sio eks­per­tai sky­rė tei­si­nių reg­la­men­tų skir­tu­mams tarp ES ir Ry­tų ša­lių. Jų nė­ra la­bai daug, ta­čiau jie svar­būs Bal­ta­ru­si­jos ve­žė­jams, ku­rie ve­ža kro­vi­nius tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais į ES ša­lis.

Mo­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Ju­lius Sa­le­ne­kas išsa­miai pa­pa­sa­ko­jo apie aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ funk­ci­jas, UAB „Li­na­vos“ ser­vi­sas tei­kia­mas pa­slau­gas aso­cia­ci­jos na­riams, mo­ky­mo cen­tro veik­lą, pa­gal­bą ša­lies ve­žė­jų įmo­nėms, ren­gia­mais mo­ky­mais, se­mi­na­rais, or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis iš­vy­ko­mis į pa­ro­das bei eks­kur­si­jas. Kur­sų pa­bai­go­je aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Val­das Gi­lys įtei­kė da­ly­viams kur­sų bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mus, pa­lin­kė­jo ge­ros klo­ties jų veik­lo­je.

Ben­dra­dar­bia­vi­mas tę­sis

„Te­ori­nė tri­jų die­nų kur­sų pro­gra­mos da­lis bu­vo pui­kiai su­de­rin­ta su prak­ti­ne. Ti­kiuo­si, už­si­mez­gęs ben­dra­dar­bia­vi­mas bus nau­din­gas abiem ša­lims. Ma­lo­niai kvie­čia­me Lie­tu­vos ve­žė­jus at­vyk­ti į Bal­ta­ru­si­ją ir su­si­pa­žin­ti su mū­sų aso­cia­ci­jos bei ve­žė­jų dar­bu“, – sa­vo ša­lį ap­lan­ky­ti kvie­tė G. Daš­ke­vi­č‘ius.

Ki­ta ve­žė­jų gru­pė iš Bal­ta­ru­si­jos į aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ mo­ky­mo cen­tro ren­gia­mus kur­sus tu­rė­tų at­vyk­ti ru­de­nį. Pa­gal pa­si­ra­šy­tą mo­ky­mo cen­trų ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, Lie­tu­vos ve­žė­jai taip pat tu­rės ga­li­my­bę ap­si­lan­ky­ti Bal­ta­ru­si­jo­je ir iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su kai­my­ni­nės ša­lies ke­lių trans­por­to plėt­ra ir per­spek­ty­vo­mis, ap­si­lan­ky­ti nau­jai sta­to­muo­se lo­gis­ti­kos cen­truo­se, trans­por­to įmo­nė­se, už­megz­ti nau­jus ry­šius su Bal­ta­ru­si­jos ve­žė­jais.

Lina Jakubauskienė

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze