Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Rinkimų rezultatai

Ke­liant kan­di­da­tus į aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­to pos­tą, Aly­taus, Kau­no ir Pa­ne­vė­žio re­gio­nų ve­žė­jai pa­siū­lė vie­nin­te­lę da­bar­ti­nio pre­zi­den­to Al­gi­man­to Kon­dru­se­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą.Už jį vien­bal­siai bal­sa­vo vi­sų šių re­gio­nų ve­žė­jai. Kan­di­da­tais į pre­zi­diu­mo na­rius iš­rink­ti:

Aly­taus re­gio­nas:Va­lius Smai­džiū­nas (UAB „Ai­gin­ta“), Le­o­nas Pa­lai­kis (UAB „Sle­ta“).

Kau­no re­gio­nas:An­ta­nas Ka­čins­kas (UAB „Ar­čia“), Kęs­tu­tis Šar­kaus­kas (UAB „Bal­ti­jos vil­ki­kai“).

Pa­ne­vė­žio re­gio­nas:Ju­lius Mi­siū­nas (UAB „Ig­no­li­ta“). Kan­di­da­tais į Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ją iš­rink­ti: Ri­man­tas Po­šiū­nas (Pa­ne­vė­žio re­gio­nas) Saulius Bal­trai­tis (Kau­no re­gio­nas).

Re­gio­nuo­se bal­sų dau­gu­mą su­rin­kę kan­di­da­tai į aso­cia­ci­jos „Li­na­va“val­dymo organus bus renkami XVIII kongrese, kuris vyks gegužės 9 d. " Le Meridien Villon" viešbutyje.

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr.3 (87)

"Linava" informuoja

Dėl tre­čiųjų ša­lių vai­ruo­to­jų tran­zi­to per Lat­vi­jos Res­­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti nag­ri­në­ji­mo lai­ko­tar­piu

IRU sie­kia vi­siš­ko ka­bo­ta­ži­nių ve­ži­mų li­be­ra­li­za­vi­mo

Kronika

Lietuva

Prancūzija

Slovėnija

Aktualijos

Alytaus ir Kauno regionų vežėjų susirinkimai

Aukš­tai­ti­jos re­gio­no ve­žė­jų su­si­rin­ki­mas

Kelių transportas: indėlis į šalies ekonomiką,rinkos tendencijos ir perspektyvos

Lietuvos ir Baltarusijos vežėjų bendradarbiavimas tęsiasi

Regioniniai susirinkimai: situacijos rinkoje analizė,diskusijos ir rinkimai

Rinkimų rezultatai

Keliai Keleliai

Žmonėms rūpi ir keliai, ir kelio ženklo kaina

Kriminalai

Apgaubti sutemų

Mūsų kalba

Transportininkai ir kalbos kultūra

Nauji modeliai

"Flexiloader" Transporto technologija

IVECO pagrandukas

Neišnaudotos galimybės

Į pasaulį - jūrų keliais

Padangos

UAB "Guminta" atstovaus "Bridgestone"

PREVENCIJA

VKTI kontrolės misija: saugūs keleviai ir kroviniai

Priekabų ūkis

Patenkintas klientas - svarbiausia "Fliegl" investicija

Problemos

Kaip sumažinti spūstis didmiesčiuose

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiškas "Deutz" variklis

Įspės GPS

MAN sunkvežimiai Lietuvos rinkoje

Sunkvežimis su papildomu valdymu

Transporto politika

Šengenas ir Šengeno erdvė

Žinotina

"AdBlue" : švaru ir efektyvu

Snoro lizingas - Naujas žaidėjas didmeninio lizingo rinkoje

Keleivinis transportas

Keleivinis transportas: darbai ir viltys

Technika

Atvėsintas, išvalytas, sudrėkintas

Teisė

Administracinės sankcijos neblaiviems vairuotojams

Muziejus

Senieji Peterburgo ekipažai - P.Freze